Facebook - OARVOARV.EDUPAGE.ORG

Prehľad študijných odborov

6317 M 00
obchodná akadémia
- Ekonóm - informatik
Kritéria prijímacieho konania
6317 M 74
obchodná akadémia
- bilingválne štúdium - anglický jazyk
Kritéria prijímacieho konania

6317 M 00Obchodná akadémia
Školský vzdelávací program Ekonóm - informatik
Forma štúdia:
denná
pre absolventov ZŠ
pre chlapcov aj dievčatá
Dĺžka štúdia:
4-ročné štúdium
Spôsob ukončenia štúdia:
maturitná skúška z predmetov slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, praktická časť odborných predmetov, teoretická časť odborných predmetov
Doklad o dosiahnutom vzdelaní:
vysvedčenie o maturitnej skúške
Poskytnutý stupeň vzdelania:
úplné stredné odborné - ISCED 3A
Plán prijatia:
otvára sa 1 trieda s počtom žiakov 28, z toho maximálne 10 žiakov v systéme duálneho vzdelávania
Termíny prijímacích skúšok:
1. termín 03. 05. 2021
2. termín 10. 05. 2021
Profil absolventa a jeho uplatnenie v praxi :
Absolvent študijného odboru je stredoškolsky vzdelaný pracovník so všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie ekonomických činností, spojených so získavaním a spracúvaním informácií prostredníctvom informačno-komunikačných technológií pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v tuzemskom a medzinárodnom obchode, v peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách v štátnej a verejnej správe. Absolvent disponuje zručnosťami pri práci s osobným počítačom, internetom a informačno-komunikačnými technológiami. Získané informácie vie posúdiť, hodnotiť a využiť v ekonomickom riadení príslušného pracoviska. Po zapracovaní je absolvent pripravený na samostatný výkon činností odborného ekonomického pracovníka v rôznych formách podnikateľských subjektov, rozpočtových a príspevkových organizáciách a vo vnútropodnikových útvaroch.

Širokospektrálne zameranie odboru štúdia umožňuje absolventovi samostatne vykonávať marketingové činnosti v tuzemsku a v zahraničí, činnosti zabezpečujúce finančné hospodárenie podniku, jeho účtovníctvo, štatistiku, cenovú tvorbu, daňovú agendu, činnosti spojené so získavaním a spracúvaním informácií, kvalifikované sekretárske práce a korešpondenčné práce aj v styku so zahraničím.

Absolvent je pripravený do praxe, dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnost, a zároveň má predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Tento študijný odbor je možné študovať aj v systéme duálneho vzdelávania. Viac sa dozviete na stránke duálneho vzdelávania.
Ukážky testov z minulých rokov:

Matematika:   MAT1 - MAT2 - MAT3

Slovenský jazyk:    SLJ1 - SJL2
Späť
6317 M 74Obchodná akadémia: bilingválne štúdium anglický jazyk
Forma štúdia:
denná
pre absolventov ZŠ
pre chlapcov aj dievčatá
Dĺžka štúdia:
5-ročné štúdium
Spôsob ukončenia štúdia:
4. ročník

- maturitná skúška zo SLJ

5. ročník

- praktická časť odbornej zložky MS - v slovenskom jazyku
- teoretická časť odbornej zložky (ekonomika) - v anglickom jazyku
- maturitná a štátna skúška z ANJ
Doklad o dosiahnutom vzdelaní:
vysvedčenie o maturitnej skúške
Poskytnutý stupeň vzdelania:
úplné stredné odborné - ISCED 3A
Plán prijatia:
Päťročný študijný odbor 6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium je zameraný na jazykové odborné vzdelávanie v anglickom jazyku.

Otvára sa 1 trieda - prijímame 20 žiakov.
Termíny prijímacích skúšok:
1. termín: 05. 05. 2021
2. termín: 12. 05. 2021
Profil absolventa a jeho uplatnenie v praxi :
Absolvent študijného odboru 6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium v anglickom jazyku je stredoškolsky vzdelaný pracovník so všeobecným aj odborným jazykovým vzdelaním.

Nadobudnuté všeobecné a odborné vedomosti a zručnosti uplatní pri ekonomických činnostiach spojených so získavaním a spracúvaním informácií pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií s dôrazom na medzinárodný obchod. Absolvent sa uplatní vo výrobných podnikoch, v peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách v štátnej a verejnej správe. Získané informácie vie posúdiť, hodnotiť a využiť v ekonomickom riadení príslušného pracoviska.

Absolvent získa výborné jazykové zručnosti, je schopný komunikovať a korešpondovať v anglickom jazyku, riešiť odborné ekonomické problémové úlohy a pracovať v skupine. Disponuje zručnosťami pri práci s osobným počítačom a internetom. Naučí sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci.

Po ukončení štúdia získava absolvent vysvedčenie o maturitnej skúške a o štátnej odbornej skúške z anglického jazyka v odbore ekonomika. Absolvent je pripravený do praxe, dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti, a zároveň má predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole.
Ukážky testov z minulých rokov:

2016:   Test - Listening - Posluch - Listening Timetable
2013:   Test - Posluch
2010:   Test - Posluch

Späť