DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI ŽIAKA

Vyznačte zvolenú možnosť podľa nasledovnej stupnice:
4 - veľmi spokojný; 3 - spokojný; 2 - skôr spokojný; 1 - skôr nespokojný; 0 - nespokojný

Meno a priezvisko (nepovinné)
Trieda (nepovinné)
1. Hodnotenie organizačno-technického zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu
 * 
1.1 Časový rozvrh hodín
1.2 Vyučovacie priestory – kmeňová učebňa (trieda)
1.3 Vyučovacie priestory – odborné učebne vybavené PC
1.4 Vyučovacie priestory – odborné jazykové učebne
1.5 Vyučovacie priestory – učebne strojopisu
1.6 Vyučovacie priestory – telocvičňa, športový areál
1.7 Informovanosť a informácie o škole
1.8 Podmienky na záujmovú činnosť a osobný rozvoj
1.9 Riešenie problémov a sťažností žiakov
1.10 Vzhľad a úprava okolia školy
2. Klíma v škole
 * 
2.1 Vzťahy medzi žiakmi v triede
2.2 Vzťahy medzi žiakmi v škole
2.3 Vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi
2.4 Vzťahy medzi žiakmi a triednym učiteľom
3. Celkové hodnotenie
 * 
3.1 Celková spokojnosť s vybavením školy
3.2 Celková spokojnosť s klímou v škole
3.3 Odporúčali by ste našu školu iným záujemcom
4. Vaše názory, postrehy a odporúčania
Ďakujeme za vyplnenie dotazníka spokojnosti žiaka.
Powered byEMF Web Form
Report Abuse