DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI ŽIAKA

Vyznačte zvolenú možnosť podľa nasledovnej stupnice:
4 - veľmi spokojný; 3 - spokojný; 2 - skôr spokojný; 1 - skôr nespokojný; 0 - nespokojný

Meno a priezvisko (nepovinné)
Trieda (nepovinné)
Učiteľ *
Predmet *
1. Hodnotenie učiteľa
 * 
1.1 Komunikácia – verbálny a neverbálny prejav
1.2 Formulácia cieľov vyučovacej hodiny
1.3 Systematickosť vo vedení žiakov k dosahovaniu cieľov v učení
1.4 Zrozumiteľnosť a zaujímavosť vyučovacích hodín
1.5 Efektívne využitie času na upevnenie a precvičenie učiva
1.6 Vytváranie priestoru na diskusiu a vyjadrenie vlastného názoru
1.7 Objektívnosť pri hodnotení žiakov
1.8 Vykonávanie priebežnej kontroly výsledkov práce žiakov
1.9 Komplexnosť hodnotenia žiakov (vedomosti, zručnosti, schopnosti)
1.10 Používanie didaktickej techniky
1.11 Celková spokojnosť s učiteľom
2. Hodnotenie predmetu
 * 
2.1 Nadobudnuté teoretické znalosti
2.2 Nadobudnuté praktické zručnosti
2.3 Využitie získaných vedomostí a poznatkov v bežnom živote
2.4 Primeranosť a náročnosť učiva v danom predmete
2.5 Dostupnosť a aktuálnosť učebníc, učebných textov
2.6 Celková spokojnosť s predmetom
3. Vaše názory, postrehy a odporúčania
Ďakujeme za vyplnenie dotazníka spokojnosti žiaka.
Powered byEMF Web Form
Report Abuse