Facebook - OARVOARV.EDUPAGE.ORG

Obchodná akadémia Rožňava
   
Aktuality
 
Ako to vyzerá, keď si stredoškoláci zakladajú svoje firmy?
V rámci projektu Finančná gramotnosť a výchova k podnikaniu prostredníctvom CF zorganizovala OA Poprad vo svojich priestoroch prezentačný deň CF a vzdelávací workshop...

Celý článok + Fotogaléria...

Športovo naladení obchoďáci
Prvý októbrový víkend sa každoročne koná v Košiciach významné športové podujatie - Medzinárodný maratón mieru (MMM). Tento rok, 3. októbra, prebehol už neuveriteľný 98. ročník. MMM je najstarším maratónom v Európe.
Prvýkrát sa na ňom zúčastnila aj študentská štafeta zložená z našich žiakov, žiakov OA Rožňava, menovite: Martin Andráš z III. B triedy, Janka Korbinčíková z II. B triedy, Soňa Revajová zo IV. A triedy a Alexander Parada z II. B triedy.

Celý článok...

Organizácia vyučovania v dňoch 13. a 14. septembra 2021
13. 09. 2021 - dištančné vzdelávanie podľa rozvrhu v ETK
14. 09. 2021 - riaditeľské voľno

Je nás stále viac
Škola ponúka v rámci študijného odboru obchodná akadémia aj štúdium v systéme duálneho vzdelávania. V súčasnosti v SDV študuje 7 žiakov 1. ročníka, 4 žiaci 2. ročníka a 8 žiakov 3. ročníka...

Celý článok...

Brány školy dokorán
Dňa 02. 09. 2021 sa po horúcich letných prázdninových dňoch opätovne otvorili brány Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava...

Celý článok...

Zlatá maturita
Dňa 27. 08. 2021 sa uskutočnilo stretnutie prvých absolventiek Strednej ekonomickej školy v Rožňave po 50. rokoch. Bývalé žiačky SEŠ sa stretli v priestoroch Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava, kde ich privítala riaditeľka Ing. Daniela Žiaková. "Dievčatá" si stretnutie v triede spríjemnili príhovorom, básničkou a spoločne zaspomínali na svoje štúdium, na svoju triednu učiteľku a spolužiačky, ktoré už medzi nimi nie sú..

Celý článok...

Otvorenie školského roka 2021/2022
Milí žiaci,
slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční 2. septembra 2021 (štvrtok) o 9.00 h na školskom dvore. Po slávnostnom otvorení sa budú konať slávnostné triednické hodiny v kmeňových triedach. V prípade nepriaznivého počasia sa bude otvorenie školského roka konať v kmeňových triedach cez školský rozhlas.

Oznam pre žiakov 1. ročníka: na aktivovanie ISIC karty je potrebné, aby si každý žiak priniesol v tento deň fotografiu na preukaz (25x25 mm).

Základné informácie k začiatku školského roka 2021/2022
 • Príchod žiakov je v čase od 8.30 h do 8.50 h. Pri vstupe do budovy školy triedni učitelia vykonávajú ranný filter. Žiak odovzdá triednemu učiteľovi písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (tlačivo je zverejnené na stránke školy), prípadne zákonný zástupca /plnoletý žiak vyplní potvrdenie o bezpríznakovosti prostredníctvom EduPage. Toto vyhlásenie je potom potrebné predkladať (písomne alebo elektronicky) po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov).
 • Pravidlá pobytu v škole sa nemenia.
 • Rúško zostáva aj naďalej všade v interiéri, dodržiavanie odstupov, umývanie a dezinfekcia rúk.
 • 3. septembra 2021 (piatok) sa budú konať triednické hodiny (1. - 5. vyučovacia hodina).
 • Vyučovanie podľa platného rozvrhu hodín sa začne 6. septembra 2021 (pondelok).
 • Obedy pre žiakov v školskej jedálni budú zabezpečené od 6. septembra 2021.

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a šk. zariadenia
Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka (Príloha 1).

Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľky a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka (Príloha 2).

www.minedu.sk/skolsky-semafor

Príloha 1: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (žiak)
Príloha 2: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (návštevník)

Spomienka na jún
V našej škole sa stále niečo deje. Zaspomínajme si spolu na jún 2021 a júnové úspechy a aktivity našich žiakov, ale aj na záver školského roka 2020/2021...
Celý článok + Fotogaléria

Veľmi milé prianie od našich maturantov pred 50. rokmi
Zaslúžia si náš obdiv a úctu.
Vážená pani riaditeľka,

z príležitosti stretnutia prvých maturantov pri 50. výročí našej maturity prajeme Vám i celému pedagogickému zboru zdravie, trpezlivosť a dobrých študentov. Želáme škole veľa takých súdržných a disciplinovaných tried ako 4. B z roku 1971.

Napriek nášmu veku stretávame sa každoročne na rôznych miestach Slovenska, tak ako sa rozpŕchli spolužiačky.

Zároveň Vám posielame "vzorku maturantov po 50. rokoch". Porovnanie s fotkami na maturitnom table už neumožňuje identifikáciu, ale priateľstvo a súdržnosť triedy je zhodná.

Za spolužiačky a spolužiakov ešte raz ďakuje Ing. Jozef Kundrák, Košice, Bratislava

FotogalériaBratislavské kontraktačné dni
Žiaci z cvičných firiem Lumi´s RETRO STYLE, ktorá ponúka retro módu 20. storočia a Tetris nábytok, ktorá sa venuje výrobe a predaju multifunkčného nábytku, nám zase pripravili veľkú radosť.
26. a 27. 05. 2021 sa obidve firmy zúčastnili online Bratislavských kontraktačných dní, ktoré usporiadala OA Nevädzova Bratislava pod záštitou predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. Partnermi podujatia boli Štátny inštitút odborného vzdelávania a jeho odbor Slovenské centrum cvičných firiem, Centrum vedecko-technických informácií Slovensko - ŠVS BB, Ekonomická univerzita v Bratislave, Združenie podnikateľov Slovenska, Združenie mladých podnikateľov Slovenska, Medzinárodná centrála cvičných firiem PEN WORLDWIDE a OA Nevädzova - Bratislavský samosprávny kraj. Zástupcovia partnerov boli zároveň aj porotcami súťaží cvičných firiem.
S účasťou na kontraktačných dňoch aktívne pomáhali našim maturantom aj ich mladší spolužiaci, ktorí profesionálne pristupovali ku všetkým súťažným kategóriám. Naše cvičné firmy v silnej konkurencii 32 cvičných firiem z Čiech a zo Slovenska dosiahli v jednotlivých súťažných kategóriách vynikajúce výsledky:

CF Lumi´s RETRO STYLE, s. r. o.

1. miesto: KAHOOT anglický kvíz o podnikaní
2. miesto: 90 sekúnd vo výťahu - Dominik Demeter
3. miesto: Súťaž o najlepší instagramový post

CF Tetris nábytok, s. r. o.

1. miesto: Súťaž o najviac zrealizovaných obchodov
1. miesto: Súťaž o najlepší e-shop

Našim žiakom srdečne blahoželáme, a zároveň ďakujeme firme AC s. r. o. Brzotín za pomoc
pri realizácii nápadov našich žiakov z cvičnej firmy Lumi´s RETRO STYLE, s. r. o.

Fotogaléria

Vždy sme v pohybe...
Naša škola počas dištančného aj prezenčného vyučovania
zapája žiakov do rôznych aktivít a súťaží.

Celý článok + Fotogaléria

Oficiálne výsledky prijímacieho konania 2021 / 2022
študijný odbor:

6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium
Oficiálne výsledky
Potvrdenie o nastúpení / nenastúpení žiaka na štúdium
Odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí žiaka na strednú školu
Informácie pre zákonných zástupcov a uchádzačov

6317 M obchodná akadémia
Oficiálne výsledky
Potvrdenie o nastúpení / nenastúpení žiaka na štúdium
Odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí žiaka na strednú školu
Informácie pre zákonných zástupcov a uchádzačov

Prijímacie skúšky - oznam
Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na stránke školy v týchto termínoch:
 • štvorročný študijný odbor 6317 M obchodná akadémie po skončení 2. termínu PS dňa 12. 05. 2021 (streda) v popoludňajších hodinách
 • päťročný študijný odbor 6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium po skončení 2. termínu PS dňa 12. 05. 2021 (streda) v popoludňajších hodinách
Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí žiaka škola zašle zákonným zástupcom prostredníctvom školského informačného systému EduPage a zároveň poštou.

Vzdelávanie žiakov v OARV bude zaujímavejšie, efektívnejšie
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava sa implementáciou hlavných aktivít projektu s názvom Moderné COVP - viac praktických cvičení, viac žiakov zaradila medzi TOP školy Košického regiónu.
V rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, sa zmodernizovalo prostredie Centra odborného vzdelávania a prípravy pre kreatívnu ekonomiku.

Celý článok + Fotogaléria

Organizácia vyučovania v týždni od 12. 04. 2021 do 16. 04. 2021
Od 12. apríla 2021 na základe Rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR č. 2021/11929:1-A1810 zo dňa 8. apríla 2021 s účinnosťou od 12. apríla 2021 je v škole obnovená prezenčná výučba žiakov IV.B a V.A triedy.
Pre žiakov všetkých ostatných tried naďalej pokračuje výučba dištančnou formou vzdelávania.
Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu a zastupovania v ETK.

Ing. Stanislava Lukáčová ocenená predsedom KSK
Pri príležitosti Dňa učiteľov, ktorý si každý rok pripomíname 28. marca, udelil predseda Košického samosprávneho kraja, Ing. Rastislav Trnka, ocenenia najlepším pedagógom kraja za rok 2021, ktorí sa významnou mierou podieľajú na výchove a vzdelávaní žiakov. Medzi ocenenými bola aj naša učiteľka Ing. Stanislava Lukáčová, zástupkyňa riaditeľky školy.

Celý článok...

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa energie, síl a úspechov do ďalšej náročnej práce.

OA v Rožňave úspešná v medzinárodných aktivitách
S radosťou oznamujeme verejnosti aj žiakom, že Obchodná akadémia v Rožňave, aj napriek zložitej pandemickej situácii v medzinárodnom meradle, bola úspešná v ďalších medzinárodných aktivitách a v roku 2021 začína pracovať na dvoch nových projektoch...

Celý článok...

Blahoželanie rovnaké ako minulý rok...
z prázdnej školy, bez žiakov a učiteľov...Online škola, online život v nej a mimo nej
Aj počas dištančného vzdelávania žiaci našej školy nezaháľajú a preukazujú svoje vedomosti v rôznych súťažiach a aktivitách. Prinášame Vám prehľad niektorých z nich, uskutočnených od januára 2021.

Celý článok + Fotogaléria

Dištančné vzdelávanie pokračuje
Rozhodnutím ministra z 5. februára 2021 s účinnosťou od 8. februára 2021 sa umožňuje obnoviť prezenčnú formu vzdelávania stredným školám pre končiace ročníky, a to za predpokladu, ak to prevádzkové podmienky umožňujú.

V súlade s Rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 05. 02. 2021 a pokynom predsedu Košického samosprávneho kraja č. 5/2021 zo dňa 02. 03. 2021, týmto po zvážení prevádzkových podmienok pri zabezpečovaní prezenčnej formy výučby, odo dňa 22. 03. 2021

pokračuje školské vyučovanie v Obchodnej akadémii, Akademika Hronca 8, Rožňava mimoriadne prerušené a vzdelávanie je naďalej zabezpečované
dištančnou formou, a to do odvolania.


O ukončení dištančnej formy vzdelávania Vás budeme včas informovať prostredníctvom Edupage a stránky školy.

Ing. Daniela Žiaková, riaditeľka školy

Dištančné vzdelávanie pokračuje
V súlade s Rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 05. 02. 2021 na základe VYHLÁŠKY Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Rožňava z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 a ktorou sa zakazuje všetkým zriaďovateľom a riaditeľom škôl a školských zariadení v okrese Rožňava prezenčnou výučbou prevádzkovať zariadenia s účinnosťou od 8. marca 2021

ostáva školské vyučovanie v Obchodnej akadémii, Akademika Hronca 8, Rožňava
mimoriadne prerušené a vzdelávanie je naďalej zabezpečované
dištančnou formou, a to do odvolania.


Naďalej pripomíname žiakom, rodičom a zákonným zástupcom žiakov, aby urobili všetko pre to, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu respiračných ochorení a koronavírusu a aby sme sa čo najskôr v zdraví mohli spoločne vrátiť do lavíc a k prezenčnej forme vyučovania.

O ukončení dištančnej formy vzdelávania Vás budeme včas informovať prostredníctvom Edupage a stránky školy.

Vopred Vám veľmi pekne ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

Ing. Daniela Žiaková, riaditeľka školy

Dištančné vzdelávanie pokračuje
Rozhodnutím ministra z 5. februára 2021 s účinnosťou od 8. februára 2021 sa umožňuje obnoviť prezenčnú formu vzdelávania stredným školám pre končiace ročníky, a to za predpokladu, ak to prevádzkové podmienky umožňujú.

V súlade s Rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 05. 02. 2021 a pokynom predsedu Košického samosprávneho kraja č. 5/2021 zo dňa 02. 03. 2021, týmto po zvážení prevádzkových podmienok pri zabezpečovaní prezenčnej formy výučby, odo dňa 03. 03. 2021

ostáva školské vyučovanie v Obchodnej akadémii, Akademika Hronca 8, Rožňava mimoriadne prerušené a vzdelávanie je naďalej zabezpečované
dištančnou formou, a to do odvolania.


Opätovne pripomíname žiakom, rodičom a zákonným zástupcom žiakov, aby urobili všetko pre to, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu respiračných ochorení a koronavírusu a aby sme sa čo najskôr v zdraví mohli spoločne vrátiť do lavíc a k prezenčnej forme vyučovania.

O ukončení dištančnej formy vzdelávania Vás budeme včas informovať prostredníctvom Edupage a stránky školy.

Vopred Vám veľmi pekne ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

Ing. Daniela Žiaková, riaditeľka školy

Dištančné vzdelávanie pokračuje
Od 08. 02. 2021 do 19. 02. 2021 v Obchodnej akadémii, Akademika Hronca 8, Rožňava pokračuje dištančné vzdelávanie podľa platného rozvrhu v ETK.

V týždni od 22. 02. 2021 do 26. 02. 2021 platia jarné prázdniny pre Košický kraj.

Viac informácií

Na základe ROZHODNUTIA ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 4.januára.2021 od 11. 01. 2021 do 22. 01. 2021 v Obchodnej akadémii, Akademika Hronca 8, Rožňava pokračuje dištančné vzdelávanie podľa platného rozvrhu v ETK.

Doplnenie: V súvislosti s Uznesením vlády č. 30 zo 17. januára 2021 žiaci stredných škôl
od 25. 01. 2021 pokračujú vo vzdelávaní dištančnou formou.

Podrobnejšie informácie a rozhodnutie ministra ŠVVaŠ SR nájdete na tomto odkaze:
www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-zo-4-1-2021

Oznam pre žiakov základných škôl a ich zákonných zástupcov
Oznamujeme Vám, že Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
v školskom roku 2021/2022 ponúka štúdium v študijných odboroch:

A) Štvorročný študijný odbor 6317 M 00 obchodná akadémia (OA)
aj v systéme duálneho vzdelávania


Počet tried a žiakov: 1 trieda - prijímame 28 žiakov,
z toho maximálne 10 žiakov v systéme duálneho vzdelávania

Prijímacie skúšky sa uskutočnia:

a) v prvom termíne 3. mája 2021
b) v druhom termíne 10. mája 2021

Kritéria prijímacieho konania - OA

B) Päťročný študijný odbor 6317 M 74 obchodná akadémia
- bilingválne štúdium v anglickom jazyku (BOA)


Počet tried a žiakov: 1 trieda - prijímame 20 žiakov

Prijímacie skúšky sa uskutočnia:

a) v prvom termíne 5. mája 2021
b) v druhom termíne 12. mája 2021

Kritéria prijímacieho konania - BOA

Na inšpiráciu Vám ponúkame naše propagačné video

POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY
Milí žiaci, vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že v prostredí EduPage našej školy si môžete vytlačiť potvrdenie o návšteve školy, prípadne si môžete uložiť jeho elektronickú verziu. Potvrdenia sú bezpečné, obsahujú QR kód, pomocou ktorého je možné overiť ich platnosť.

Ako na to Vianočné prázdniny začínajú 21. decembra 2020 a trvajú do 8. januára 2021

Vianočná obchoďácka hodina
Rok sa s rokom stretol, a zase tu máme Vianoce.
Tohtoročné budú ale úplne iné, na aké sme boli zvyknutí doteraz.
Aj tie naše obchoďácke Vianoce sú iné.
Po iné roky sme končili kalendárny rok a nastupovali na zimné prázdniny v skvelej nálade, ktorú sme si zadovážili na Vianočných trhoch OA.
Zdobili sme triedy a posielali sme si Vianočnú poštu.
Tento rok sme nič z toho nemohli zrealizovať. Ale nenechali sme "Ducha Vianoc" len tak blúdiť po prázdnych chodbách a triedach našej školy, pozvali sme ho do našich domovov, do našich izieb.
Aspoň symbolicky sme sa teda videli na kolážach z fotografií, ktoré vytvorila každá trieda a dokonca aj učiteľský zbor a spoločne sme si pozreli video s týmito kolážovými pozdravmi cez spoločné online stretnutie na poslednej tohtoročnej vyučovacej hodine.
Prihovorila sa nám aj naša pani riaditeľka, Ing. Daniela Žiaková a v milom príhovore nám všetkým zaželala pokojné prežitie vianočných sviatkov.
Veľké poďakovanie patrí všetkým učiteľom za ich namáhavú prácu, všetkým žiakom za aktívnu účasť na vyučovaní a osobitné poďakovanie patrí členom ŽŠR - hlavne Szilárdovi Szántoovi a Lukášovi Zakharovi, ktorí zabezpečili, online spojenie tried a vytvorenie milých vianočných pozdravov s výsledkom, ktorý vo viacerých z nás vyvolal zimomriavky. Ďakujeme aj našej koordinátorke ŽŠR Mgr Denise Kováčovej, ktorá žiakov motivovala k realizácii tejto krásnej myšlienky.

Želáme Vám pokojné sviatky, veľa zdravia a posúďte podľa fotografií a videa,
ako sa nám posledná vyučovacia hodina v kalendárnom roku 2020 vydarila.
Fotogaléria

Zúčastnili sme sa 2. Česko-slovenského online veľtrhu CF
Metropolitná univerzitná banka (MUB) usporiadala 09. - 10. 12. 2020 2. MUB-line veľtrh cvičných firiem, ktorého sa zúčastnili aj 2 cvičné firmy z našej školy. Veľtrh priniesol v prostredí MS Teams bohatú online obchodnú aktivitu 56 zúčastnených CF z Čiech a Slovenska, súťaže, ako aj zaujímavý sprievodný program v podobe odborných prednášok. Súťažilo sa o najlepšie logo, najlepší leták a najlepšiu e-prezentáciu. Hodnotitelia naživo hodnotili TOP desiatky najlepších v každej kategórii, čím všetkým poskytli cennú spätnú väzbu. Priebeh veľtrhu sledovali stovky študentov stredných škôl v obidvoch krajinách nielen cez MS Teams, ale aj na YouTube.

Umiestnenia:
Súťaž o najlepšie logo - CF Lumi's RETRO STYLE - 10. miesto
Súťaž o najlepší leták - CF Tetris nábytok - 7. miesto
Súťaž o najlepšiu e-prezetnáciu - CF Tetris nábytok - 9. miesto

Fotogaléria

Našim šikovným žiakom patrí za reprezentáciu školy a mesta Rožňava
veľké poďakovanie a gratulácia k dosiahnutým výsledkom.

Nové číslo školského časopisu
Nové ale aj staršie čísla školského časopisu si môžeš prečítať na stránke časopisu Sršeň.

Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
Tento rok bolo všetko inak...
9. decembra 2020 sa uskutočnilo školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Súťaž sa uskutočnila za iných podmienok, ako sme boli zvyknutí. Prvýkrát sme si vyskúšali formu online. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Žiaci prvého a druhého ročníka súťažili v kategórii B, žiaci tretieho a štvrtého ročníka v kategórii A. Príjemne nás prekvapila účasť žiakov aj napriek sťaženým podmienkam. V oboch kategóriách sa súťaže zúčastnilo 24 žiakov. Žiaci si svoje sily zmerali v online teste a svoje zručnosti dokazovali aj pri transformácii textu.

Umiestnenie:

Kategória B
1. miesto: Veronika Červenáková - I. B
2. miesto: Kvetoslava Mohyláková - II. A
3. miesto: Lenka Kožejová - II. A

Kategória A
1. miesto: Saskia Mesarčíková - IV. A
2. miesto: Kristína Gabriková - IV. A
3. miesto: Nina Kašaiová - IV. A

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme.
Víťazky oboch kategórií postupujú do krajského kola. Držíme im palce.

Zapojenie našich žiakov do súťaží ZAV a SIP online
Naši pisári sa aj počas dištančného vzdelávania sa zapájajú do súťaží v odpise textu.
21. a 24. novembra 2020 sa uskutočnila Medzinárodná internetová súťaž ZAV-100 v 25 minútových odpisoch. Do súťaže sa zapojilo 1018 pisárov z celého sveta. V konkurencii rovesníkov sa naši žiaci umiestnili nasledovne... Celý článok

Ocenenie rektora STU nášmu bývalému žiakovi
Blahoželáme nášmu bývalému žiakovi Patrikovi Žúdelovi, absolventovi bilingválneho štúdia v roku 2020, za ocenenie rektora Slovenskej technickej univerzity pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva v kategórii Mimoriadna činnosť pri rozvoji alebo propagácii STU.

Celý článok

Naše cvičné firmy súťažili v Bratislave a v Litve
Naše cvičné firmy Tetris nábytok, s.r.o. a Lumi's RETRO STYLE, s.r.o. zažili v novembri online obchodovanie na medzinárodných veľtrhoch v Bratislave a v Litve...


Celý článok + Fotogaléria

17. november - Medzinárodný deň študentstva
17. november je Dňom boja za slobodu a demokraciu, no netreba zabudnúť, že je predovšetkým Medzinárodným dňom študentstva.

Pri príležitosti tohto sviatku sa každoročne v našej škole koná slávnostná imatrikulácia prvákov spojená s kultúrnym programom, v ktorom naši žiaci dokážu, že je v nich oveľa viac, ako to, čo my učitelia vidíme len pred tabuľou a v školských laviciach.

Tá tohtoročná sa však kvôli súčasnej situácii konať nemôže, a preto nám dovoľte touto cestou symbolicky privítať našich prváčikov medzi nami v Cechu ekonómov a zaželať im, a aj všetkým žiakom našej školy, v tento deň veľa zdravia, vytrvalosti, tvorivosti a úspechov v “školskom”, ale aj v osobnom živote.

Daniela Žiaková, riaditeľka školy a kolektív učiteľov Obchodnej akadémie v Rožňave

Pripájame niekoľko odkazov, v ktorých nájdete
spomienky na predchádzajúce naše imatrikulácie:

Deň študentstva v obchodnej akadémii... 2019
Imatrikulácia 2018
Imatrikulácie 2017
Imatrikulácie 2016

Pred dištan. vzdel. sme boli na praktickom cvičení v reálnej firme
V dňoch 06. 10. a 07. 10. 2020 sme sa so žiakmi z našej cvičnej firmy Lumi´s RETRO STYLE, s. r. o. presunuli do firmy AC s.r.o., Brzotín, kde sme nafotili množstvo fotografií do novovznikajúceho katalógu.
Cvičná firma sa zaoberá predajom retro oblečenia a bytových doplnkov z 50. - 90. rokov 20. storočia a pripravuje sa na veľtrhy cvičných firiem, ktoré sa kvôli pandémii presunuli do online priestoru.
Veríme, že malá ochutnávka z nafotených záberov Vás zaujme, a zároveň ďakujeme firme AC s.r.o. za pomoc pri realizácii našich nápadov, zapožičanie priestorov a automobilov.

Fotogaléria

Dôležitý oznam
Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR riaditeľka Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava oznamuje, že od pondelka 12. 10. 2020 bude až do odvolania prebiehať dištančné vzdelávanie vo všetkých triedach podľa platného rozvrhu hodín.

Girls Day
8.10. 2020 sa na Slovensku uskutočnil siedmy ročník Girl's Day. A čo je "Girl's Day"? Je to t.z. celosvetový deň žien v IT. Deň, keď IT podniky, inštitúcie a univerzity na Slovensku otvárajú svoje brány stredoškoláčkam. Cieľom tejto aktivity je prezentovať sektor IT a svet moderných technológií dievčatám.
Tohto roku sa uskutočnili väčšinou online podujatia. Na jednom sa zúčastnilo aj niekoľko žiačok našej školy. Tomu predchádzalo dobrovoľné a samostatné prihlásenie sa na akciu, ktorá bola podporená vedením školy. Informácie o konaní akcie získali žiačky z propagačného materiálu a od vyučujúcich informatiky. Prihlasovanie bolo možné od 17. 9. 2020 a na výber bolo 23 organizácií. Na odporučenie vyučujúcej Ing. Sáreníkovej sa žiačky IV. A triedy prihlásili do firmy Siemens. Zaregistrované žiačky sa vo vyhradenej učebni školy mohli prihlásiť na online podujatie cez MS Teams. O 9:00 h sa spojili s pani Zuzkou Bolfovou zo Siemensu. V spoločnostiach Siemens ADVANTA, Siemens Mobility a Siemens Healthineers pripravili pre dievčatá zaujímavý program, a to virtuálnu prechádzku po budove firmy, informácie o práci softvérových inžinierok na aplikáciách v oblasti železničných dohľadových systémov, cestnej dopravy, zdravotníctva a osobné príbehy žien, ktoré pracujú s mužmi v IT sektore. Nakoniec bol priestor pre otázky a vypĺňanie dotazníka spokojnosti. Celý program trval 2 hodiny.
Naša škola sa k tejto aktivite pripojila prvýkrát, a po veľmi dobrej skúsenosti veríme, že sa budeme zapájať do týchto aktivít častejšie.

Fotogaléria

Účelové cvičenia a KOŽAZ trochu inak
Začiatkom septembra naša škola, Obchodná akadémia v Rožňave, zorganizovala pre žiakov prvého ročníka, druhého a tretieho ročníka účelové cvičenie a kurz ochrany života a zdravia...

Celý článok + Fotogaléria

Cena Vojvodu z Edinburgu
Môžeme s hrdosťou povedať, že v septembri 2020, aj napriek veľmi sťaženým podmienkam počas Corona pandémie, sa 10 mladým ľuďom (našim žiakom) podarilo úspešne splniť svoje ciele a ukončiť jednotlivé úrovne v programe Cena Vojvodu z Edinburghu (rozvoj talentu, šport, dobrovoľníctvo a expedícia) na ktorých pracovali počas 26 týždňov - bronz a 39 týždňov - striebro). Sú to:

Bronz: Simona Jakobejová, Zuzana Slavkovská, Soňa Révajová, Martina Polomská, Bianka Švarcová

Striebro: Róbert Furman, Lukáš Zakhar, Saskia Mesarčíková, Szilárd Szantó, Veronika Vidová

Keďže aj v súčasnosti platia prísne opatrenia a ceremónie, na ktorých by boli mladí ľudia oceňovaní za svoju snahu, boli zrušené, riaditeľ DofE pán Marián Zachar a programový manažér pán Ján Smolko priniesli certifikáty a odznaky až k nám, do Obchodnej akadémie v Rožňave.

5. 10. 2020 sme ich našim žiakom odovzdali pred budovou školy.

Profesionálna ceremónia sa uskutoční ako inak, online 26.10.2020, so vstupmi od Princa Edwarda (keďže program je pod záštitou Britskej kráľovskej rodiny, konkrétne Princa Philipa), britského veľvyslanca a s diskusiou so slovenskými osobnosťami. Tešíme sa 😜

Fotogaléria

Začiatok roka sa viedol aj v duchu podpisovania učebných zmlúv
Začiatok školského roka je nielen pre našu, ale aj pre iné školy veľmi netradičný. Aj napriek sprísneným opatreniam, na ktoré sme si museli zvyknúť a stotožniť sa s nimi, chceme zabezpečovať pre našich žiakov kvalitné odborné vzdelávanie, ktoré im prinesie odborné zručnosti potrebné pre prax. Škola už od minulého školského roka ponúka pre žiakov okrem štúdia v študijnom odbore: obchodná akadémia - bilingválne štúdium aj štúdium v študijnom odbore: obchodná akadémia ŠkVP Ekonóm - informatik s možnosťou duálneho vzdelávania.

V tomto školskom roku bude mať 8 druhákov a 4 prváci na základe učebných zmlúv zabezpečenú odbornú prax v šiestich firmách. Duálne a učebné zmluvy zaručujú žiakom prepojenie ich teoretických vedomostí s praktickou prípravou u zamestnávateľa na pracovisku praktického vyučovania počas celého štúdia v obchodnej akadémii.

Veríme, že sa našim žiakom bude na pracoviskách zamestnávateľov dariť a skupina našich dualistov sa bude čím ďalej, tým viac rozrastať.

Škola má podpísané duálne zmluvy s firmami: AGROTRADE GROUP spol. s r. o., Attila Ondrej AUTOCENTRUM, JAKON SK s. r. o. , MAYSER Slovakia s.r.o, PAN-DUR s. r. o. a PENETTA - GROUP s.r.o., ktorým touto cestou ďakujeme za prejavenú ochotu vzdelávať našich žiakov.

Vo fotogalérii Vám prinášame fotografie z podpisovania učebných zmlúv našich prvákov a fotku našich druhákov dualistov. Bližšie informácie o duálnom vzdelávaní sa dozviete na: http://www.oarv.edu.sk/dual.html

Fotogaléria

Príhovor predsedu KSK
Príhovor predsedu KSK k otvoreniu školského roka 2020/2021

Otvorenie školského roka 2020 / 2021
Otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční 2. septembra 2020 (streda)
o 9.00 h v budove Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava v triedach.
Zraz žiakov v triedach je o 8.45 h.
triedni učitelia a rozpis tried (docx) - triedni učitelia a rozpis tried (pdf)
Od 9.15 h - 10.00 h budú prebiehať slávnostné triednické hodiny.

Z dôvodu dodržania hygienicko - epidemiologických opatrení, žiadame žiakov a ich zákonných zástupcov o dodržiavanie nasledovných pokynov:
 • Pri vstupe do budovy je žiak povinný mať nasadené rúško a dezinfikovať si ruky.

 • Žiak odovzdá triednemu učiteľovi vyplnený Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka/plnoletého žiaka a Vyhlásenie zákonného zástupcu/plnoletého žiaka o bezinfekčnosti

  Zdravotný dotazník (docx) - Zdravotný dotazník (pdf)
  Vyhlásenie o bezinfekčnosti (docx) - Vyhlásenie o bezinfekčnosti (pdf)

 • Po príchode do školy sa žiaci zdržiavajú vo svojich kmeňových triedach, dodržiavajú zásady ROR (Ruky - Odstup - Rúško).

 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

 • Pri výskyte týchto príznakov je potrebné, aby zákonný zástupca/plnoletý žiak telefonicky kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast a oznámil túto skutočnosť triednemu učiteľovi. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

😜 Žiaci 1. ročníka - nezabudnite si so sebou priniesť foto na ISIC 😜


OZNAM o štud. preukazoch ISIC (pre žiakov 2., 3., 4. a 5. ročníka)
Informácia o duplikátoch preukazu ISIC

Žiaci, ktorí stratili žiacky preukaz ISIC, si objednajú duplikát na stránke: moja.dopravnakarta.sk/duplikat Duplikát príde žiakovi na domácu adresu. Cena duplikátu aj s doručením je 10 €.

Informácia o obnovení preukazu ISIC

Ak si chce žiak obnoviť platnosť preukazu ISIC na nové obdobie, môže tak urobiť priamo cez webovú stránku: https://isic.sk/predlzenie-platnosti-isic-euro26, prípadne postupovať podľa priloženého informačného materiálu.

List pre rodicov

Nové telefónne kontakty školy
Oznamujeme Vám, že od 01. 08. 2020 sa menia telefónne kontakty školy.

Škola – sekretariát, riaditeľka - 0904 649 100
Škola – riaditeľka, fax - 058 734 56 25
Kancelária zástupcov RŠ - 0904 648 764
Školský internát - 0904 650 809
Školská jedáleň - 0904 650 662
Hospodár školy - 0904 648 751
Referentka PaM a účtovníčka - 0904 649 618

Ukončenie školského roka 2019/2020
Milí žiaci, vážení zákonní zástupcovia,

oznamujeme Vám, že dňa 30. 06. 2020 sa so začiatkom o 10.00 h uskutoční na školskom dvore v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými opatreniami slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 spojené s odovzdávaním vysvedčení.

Každý žiak si na slávnostné ukončenie školského roka donesie so sebou rúško, šál, alebo šatku .

Zároveň upozorňujeme žiakov, ktorí si ešte nevyzdvihli svoje osobné veci z priestorov školy, aby tak urobili po dohode s triednym učiteľom najneskôr do 30. 06. 2020.

Učebnice žiaci odovzdajú a zároveň preberú na nový školský rok 2020/2021 pri nástupe do školy v septembri 2020.

DÔLEŽITÝ OZNAM
Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci,

na základe usmernenia zriaďovateľa zo dňa 12. 06. 2020 Vám oznamujem nasledovné:

1. Naša škola, Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava pokračuje naďalej do konca školského roka v dištančnej forme vzdelávania žiakov, žiaci do školy nenastúpia.

2. Školská jedáleň zostáva naďalej zatvorená.

3. Školský internát zostáva naďalej zatvorený.

V prípade, že niektorý žiak prejaví záujem prísť do školy za účelom vyzdvihnutia si osobných vecí alebo konzultácie s učiteľmi, je potrebné, aby kontaktoval triedneho učiteľa a príslušného vyučujúceho a dohodol si termín stretnutia v škole za dodržania všetkých hygienických opatrení.

Odovzdávanie a vydávanie učebníc zorganizujeme v septembri 2020.

30. 06. 2020 sa žiaci zúčastnia odovzdávania koncoročných vysvedčení v škole za dodržania odporúčaní hlavného hygienika SR podľa pokynov vedenia školy. Žiaci o tejto skutočnosti budú informovaní prostredníctvom stránky školy a Edupage portálu.

Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín)
Riaditeľka školy oznamuje, že po prerokovaní v pedagogickej rade a v Rade školy pri OA v Rožňave, sa uskutoční 2. kolo prijímacieho konania na nenaplnený počet miest v odboroch:

študijný odbor 6317 M 00 obchodná akadémia: počet voľných miest 5
študijný odbor 6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium: počet voľných miest 2

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhé kolo) do 19. júna 2020 cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), poštou na adresu strednej školy alebo osobne na sekretariát školy.

Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23. júna 2020. Riaditeľka Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020.

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača, ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, doručí do 30. júna 2020 škole záväzné potvrdenie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium.

Záväzné potvrdenie

Formulár na vyplnenie (docx)
Formulár na vytlačenie (pdf)

Výsledky prijímacieho konania
Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021

Počet obsadených a počet voľných miest

študijný odbor:
6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium
6317 M obchodná akadémia

Žiadosť o prijatie do školského internátu
Žiadosť o prijatie na školský rok 2020/2021 do školského internátu.

PRIJÍMACIE KONANIE
Kritériá prijímacieho konania pre 1. ročník v študijných odboroch Obchodnej akadémie

päťročný študijný odbor 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium
6317 M 00 obchodná akadémia (OA)

Záväzné potvrdenie

Formulár na vyplnenie (docx)
Formulár na vytlačenie (pdf)

Odvolanie

Odvolanie (docx)Rezortné informácie z MŠVVaŠ SR

Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

Prijímanie na stredné školy

Kritériá prijímacieho konania na stredné školy


Stredoškolská odborná činnosť
Tak ako každý rok, aj tento rok sa ešte vo februári v našej škole uskutočnilo školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti. Zo školského kola bolo do regionálneho kola v Michalovciach vybratých 8 súťažných prác v 5. súťažných odboroch, a zároveň všetky práce postúpili do krajského kola. Samotné hodnotenie prebiehalo v apríli 2020 v dôsledku vzniknutej mimoriadnej situácie dištančne. Boli to práce žiakov: 01 - Róbert Furman (III.A) - Behanie a jeho vplyv na nás, 01 - Diana Girmonová (III.A) - Internet - koniec kníh?, 05 - Bianka Švarcová (III.A) - Bezobalové nakupovanie, 05 - Radka Borošová (III.B) - Triedenie odpadu na Slovensku, 08 - Martina Polomská (III.A) - Festivaly, 15 - Martin Kardos (III.A) - Bitcoin - priekopník kryptomien, 17 - Szilárd Szántó (III.A) - Minimalizmus - menej je viac, 17 - Lucia Deáková (III.A) - Ako nevyhorieť. Z uvedených prác žiačka Martina Polomská získala v krajskom kole so svojou prácou Festivaly veľmi pekné 3. miesto.

Súčasťou tejto práce bola veľmi pekná akcia, ktorá sa v našej škole uskutočnila tesne pred zatvorením škôl - 27. 02. 2020 s názvom Deň folklóru. A to, že to bol deň zaujímavý a veselý, môžete vidieť na fotkách pripojených z tejto akcie. Žiaci aj učitelia si priniesli do školy oblečenie s prvkami ľudových motívov, v škole znela ľudová hudba, na chodbe stála fotostena na fotenie s postavami v ľudových krojoch... Hlavnou motiváciou pre žiakov v tento deň bola aj domáca upečená torta. Už teraz sa všetci tešíme na ďalší ročník Dňa folklóru! Samozrejme všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili stredoškolskej odbornej činnosti a postúpili zo školského kola ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

Fotogaléria

54. ročník SIP
Ďakujeme našim žiakom, ktorí splnili podmienky postupu na
54. ročník celoštátneho kola žiakov stredných škôl v Spracovaní informácií na počítači,
ktoré sa žiaľ nemôže v tomto roku uskutočniť.


Blahoželáme našim žiakom k získaniu certifikátov....
Počas školského roka 2019/2020 sa žiaci IV. B zapojili do vzdelávacej aktivity Učebnica ekonómie a podnikania, ktorá sa používa k výučbe online a je umiestnená na portáli www. vzdelavanie.jaslovensko.sk. Vstupný test si robili žiaci v októbri 2019, počas celého šk. roka sa sami vzdelávali a v apríli 2020 im bol sprístupnený centrálny výstupný test. Pri úspešnosti 75 % získali certifikát o úspešnom absolvovaní. Sú to žiaci: Bibána Balcová, Sabína Čobádiová, Miriam Domiková, Patrícia Hatvaníková, Laura Hodermarská, Matej Koltáš, Erik Olejník, Fatima Orbánová, Marek Pástor, Jakub Petergáč, Radka Revúcka, Nikola Sabadošová, Adriána Žoriová.

K získaniu certifikátov im srdečne blahoželáme

Fotogaléria

Naši žiaci sú aktívni aj v čase mimoriadnej situácie....
1. Dňa 17. 04. 2020 sa uskutočnilo vyhodnotenie krajského kola Ekonomickej olympiády. Naša žiačka Sabína Čobádiová zo IV. B sa umiestnila na 6. mieste.
Srdečne blahoželáme!

2. Žiačky zo IV. B - Sabína Čobádiová, Radka Revúcka, Barbora Tomková, Patrícia Hatvaníková, Jana Fazekašová a Zuzana Szöllöšová sa postúpili do II. kola Finančnej olympiády.
Ďakujeme im za reprezentáciu našej školy.

3. Od februára do apríla 2020 sa konala Olympiáda Podnikový hospodár online formou. Predmetom súťaže bolo testovanie znalosti študentov v rámci celého územia Slovenskej republiky z oblastí: ekonómie, podnikovej ekonomiky, Európskej únie, náuky o spoločnosti, finančnej gramotnosti. Do celoslovenského kola , ktoré sa konalo online testovaním pod dohľadom koordinátora súťaže 28.04.2020 v čase od 10:00 - 11:00 h postúpilo 20 žiakov - IV.B (19 žiakov) a V.A (1 žiačka Michaela Gargušová). Časový limit bol stanovený na 40 minút, 1 pokus a počet otázok 25. Zúčastnilo sa ho 17 žiakov. Na prvých troch miestach sme sa neumiestnili, ale najlepšie výsledky dosiahla Bibiána Balcová (10. miesto /71 účastníkov) a Sabína Čobádiová (13/71).

Ďakujeme im za reprezentáciu školy a blahoželáme k peknému výsledku.

Maturitná skúška
Interný pokyn o vykonaní internej časti maturitnej skúšky - NOVÉ

Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

Harmonogram_IČMS
Ako_tento_rok_zmaturujem
Ako_sa_vypočíta_známka_z_maturitného_predmetu
Skupina_maturitných_predmetov
Pokyny_ÚVZ_pre_maturantov


Interný pokyn na hodnotenie žiakov
Interný pokyn na hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

Oznam o konaní prijímacích skúšok
Oznam o konaní prijímacích skúšok v študijnom odbore
6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium


Milí žiaci – uchádzači o štúdium, vážení rodičia,
v nadväznosti na Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

prijímacie skúšky do stredných škôl na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr jeden týždeň od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania; konkrétne termíny pre jednotlivé stredné školy určia odbory školstva okresných úradov v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.

O určenom termíne a spôsobe konania prijímacej skúšky Vás budeme informovať aj na stránke našej školy.

Ing. Daniela Žiaková, riaditeľka školy

Hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie
Hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo Usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020.

K usmerneniu na hodnotenie žiakov Obchodnej akadémie,
Akademika Hronca 8, Rožňava vydá riaditeľka školy interný pokyn do 20.04.2020.

Deň učiteľov

Oznam
Od 30. 03. 2020 je v škole naďalej prerušený vyučovací proces až do odvolania.
EČ a PFIČ MS sa v tomto školskom roku neuskutoční.
Interná časť maturitnej skúšky by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby.
Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája 2020 a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára.
Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020.

ROZHODNUTIE ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) zo dňa 26. marca 2020

V prípade potreby poskytnutia informácií pre žiakov a rodičov školy a ŠI kontaktujte:
Ing, Daniela Žiaková, riaditeľka školy, 058/7321481, ziakova@oarv.edu.sk
Mgr. Kvetoslava Mátrayová, vedúca výchovy v ŠI, kvetka.matray@gmail.com
Ing. Ladislav Szántai, hospodár školy, 058/7321481, hospodar.oarv@gmail.com

Zmena termínu prijímacích skúšok
Oznam o zmene termínu prijímacích skúšok v študijnom odbore 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium

Milí žiaci – uchádzači o štúdium, vážení rodičia,
v nadväznosti na Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorým sa prerušuje vyučovanie v školách a v školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19, sa mení termín prijímacích skúšok na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v našej škole a presúva sa na 24. apríla 2020 (piatok).
V prípade zmeny termínu spôsobenej vývinom aktuálnej situácie Vás o tom budeme informovať na stránke našej školy.

Ing. Daniela Žiaková, riaditeľka školy

Informácia pre žiakov a zákonných zástupcov
Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva škostva Slovenskej republiky o podrobnostiach o organizácií školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.
Usmernenie ministerky školstva

Dôležitý oznam!
Na základe pokynu predsedu KSK prerušujeme vyučovací proces v čase od 11.03. 2020 do 13.03.2020.

Koronavírus - usmernenie - AKTUALIZÁCIA
Opatrenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19vydané Úradom verejného zdravotníctva vBratislave pre celé územie Slovenskej republiky
Zároveň Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave žiada všetky zúčastnené strany, t. j. žiakov, zákonných zástupcov a pedagogických pracovníkov, aby v súvislosti s ochorením COVID-19 nepodliehali panike a po zistení príznakov u niektorého z detí, pracovníkov alebo zákonných zástupcov, ktorí v poslednom čase navštívili niektorú z krajín s ohniskom nákazy bezodkladne telefonicky kontaktovali pracovníkov Oddelenia epidemiológie na RÚVZ so sídlom v Rožňave na t. č.: 0918 222 887, 0905 439 276, prípadne 058/7323257.

list č.3 Ministerky školstva SR - usmernenie pre školy a školské zariadenia ohľadne šírenia Koronavírusu

Usmernenie MŠVVaŠ SR č.2 k šíreniu koronavírusu

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti so šírením koronavirusu COVID19

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

Najaktuálnejšie informácie v súvislosti s ochorením sú aktualizované na dennej báze.

Prerušenie vyučovacieho procesu
Vážení rodičia, žiaci
na základe pokynu predsedu KSK je v dňoch 09. 03. 2020 a 10. 03. 2020 prerušený vyučovací proces z organizačných dôvodov za účelom ochrany verejného zdravia.

Ekonomická olympiáda
V decembri 2019 sa v škole zrealizovala podľa pokynov vyhlasovateľa súťaže INESS školské kolo - Ekonomická olympiáda pre stredoškolákov inštitúciou INESS -Inštitút ekonomických a spoločenských analýz. Cieľom je podporiť záujem o ekonómiu u mladých ľudí, vyhľadávať medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a podporovať ich rozvoj.

Do tejto súťaže sa zapojilo 35 škôl a 1007 študentov. Do krajského kola postúpilo 103 úspešných študentov z jednotlivých škôl.

Do krajského kola EO postúpili 4 žiaci - Sabína Čobádiová, Bibiána Balcová, Matej Koltáš a Jakub Petergáč. Krajské kolo sa konalo v Univerzitnej knižnici TUKE v Košiciach dňa 27.02.2020.

Organizátor súťaže vyhodnotil našu žiačku Sabínu Čobádiovú ako najúspešnejšiu súťažiacu, ktorá v školskom kole dosiahla 88 % úspešnosť. Bola odmenená vecnou cenou a diplomom.
Bližšie sa dočítate tu + foto:

Výsledky z krajského kola budú zverejnené v mesiaci marec 2020. Najlepší postupujú do celoštátneho kola v Bratislave.

Mladý účtovník 2020
Dňa 21. 02. 2020 sa v Obchodnej akadémii v Rožňave uskutočnilo školské kolo Olympiády Mladý účtovník 2020. Súťaže sa zúčastnilo 12 žiakov IV. B a V. A triedy. Najväčší počet bodov v súvislom príklade z podvojného účtovníctva riešenom v programe Omega získali Patrícia Hatvaníková a Miriam Domiková zo IV. B triedy, ktoré zároveň postupujú do regionálneho kola v Košiciach. Našim žiačkam blahoželáme a držíme palce pri reprezentácii našej školy v silnej konkurencii.

Fotogaléria

Školské kolo SOČ
19. februára 2020 sa v OA uskutočnilo školské kolo SOČ, kde žiaci III. A a III.B predstavili a odprezentovali svoje práce, ktorým sa podľa ich záujmov venujú vo svojom voľnom čase. V školskom kole sa o postup do vyššieho kola zapojilo 15 žiakov.
Obvodné kolo SOČ bude organizovať SOŠ technická Michalovce 23.marca 2020 a z našej školy postupuje 8 prác v piatich súťažných odboroch.

Všetkým súťažiacim prajeme veľa úspechov v reprezentácii školy vo vyšších kolách tejto súťaže.

Žiaci, ktorí nás budú reprezentovať v SOČ:

01 - Róbert Furman (III.A) - Behanie a jeho vplyv na nás
01 - Diana Girmonová (III.A) - Internet - koniec kníh?
05 - Bianka Švarcová (III.A) - Bezobalové nakupovanie
05 - Radka Borošová (III.B) - Triedenie odpadu na Slovensku
08 - Martina Polomská (III.A) - Festivaly
15 - Martin Kardos (III.A) - Bitcoin - priekopník kryptomien
17 - Szilárd Szántó (III.A) - Minimalizmus - menej je viac
17 - Lucia Deáková (III.A) - Ako nevyhorieť

Fotogaléria

Valentínska kvapka krvi
Ďakujeme našim žiakov, ktorí sa rozhodli podporiť kampaň Valentínska kvapka krvi, organizovanej územným spolkom SČK a realizovanej na pôde Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s.
Darovanie krvi je možné každý utorok a piatok na hematologicko-transfúziologickom
oddelení v čase od 7:00 hod. ráno.

A opäť naši žiaci potvrdili svoje kvality....
Dňa 13. februára 2020 sa 15 žiakov z našej školy zúčastnilo krajského kola 54. ročníka
súťaže v spracovaní informácií na počítači v Obchodnej akadémii, Watsonova 61. Košice.

Súťažilo sa v odpise textu, úprave textu na počítači a wordprocessingu. Na celoštátne kolo postupujú v odpise textu zo 4. miesta Henrich Palečko (IV. A), z 5. miesta Dávid Garaj (IV. A) a Sabína Čobádiová (IV. B) z 6. miesta. V úprave textu na počítači si vybojovali postup na celoštátne kolo: Sebastián Kovács (IV. A) s 1. miestom, Nikola Liptáková (III.A) s 2. miestom, Henrich Palečko (IV. A) s 3. miestom a Veronika Kubasková (IV. B) s 4. miestom. V kategórii wordprocessing si postup na celoštátne kolo vybojovala s 2. miestom Nikola Liptáková (III. A). Veľmi pekné 5. miesto obsadila aj Andrea Schvartzová (II. B).

Našim žiakom srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia
pri reprezentácii našej školy na celoštátnom kole.

Výsledky skúšobného testovania
Dni otvorených dverí 17. 02. 2020 a 20. 02. 2020
Výsledky skúšobného testovania

Dvere školy bezpečne otvorené
V kalendári svetových dní je vo februári "Deň pre bezpečnejší internet". Viac o tomto dni je možné zistiť na stránke saferinternetday.org. Na tento (deň 11. 02. 2020) sme zorganizovali pre našich žiakov prednášky o bezpečnosti na internete. Pozvanie prijali dvaja hostia: JUDr. RNDr. Pavol Sokol, PhD., z Centra informačných a komunikačných technológií, Úsek informačnej a kybernetickej bezpečnosti UPJŠ v Košiciach, ktorý hovoril o ochrane osobných údajov a sociálnych sieťach a Andrea Štefanová z GlobaLogic Košice, ktorá predstavila spôsob práce v IT firmách a odpovedala na naše otázky, ktoré sme nazvali "20 ako" o webových technológiách, bezpečnosti webov, používaní smartfónov a pod.
Tieto aktivity budú zachytené redaktorkami školského časopisu aj v ročenke K€Š, ktorý škola už niekoľko rokov vydáva. Veríme, že prednášky prispeli k lepšej informovanosti nás všetkých.
V ten istý deň sme zrealizovali Deň otvorených dverí pre žiakov základných škôl. Žiaci mali možnosť vstúpiť do našich tried a stať sa súčasťou rôznych vyučovacích hodín: podnikovej ekonomiky, informatiky, anglického jazyka, či telesnej výchovy. Tí, ktorí nestihli prísť v utorok, mohli našu školu a vyučovacie hodiny navštíviť na druhý deň.

Fotogaléria

Dni otvorených dverí

Čítaj viac...

Dualisti Obchodnej akadémie v Rožňave nastupujú do firiem....
Dňa 31. 01. 2020 si prevzali žiaci našej školy, Obchodnej akadémie v Rožňave, polročné výpisy známok a rozpŕchli sa na víkend predĺžený polročnými prázdninami.
Tento deň bol pre našich ôsmich prvákov "dualistov" aj niečím iný. Okrem toho, že mali v obaloch prvýkrát výsledky svojej polročnej práce na strednej škole, každý z nich dostal vďaka piatim firmám, s ktorými má škola podpísanú duálnu zmluvu, tašku zaplnenú učebnými pomôckami, medzi ktorými nechýbali ani zvýrazňovače, kalkulačka, USB kľúč, notes, pero,......
Žiaci sú počas štúdia v systéme duálneho vzdelávania odmeňovaní aj podnikovým štipendiom, ktorého výška sa odvíja od ich výchovno-vzdelávacích výsledkov.
Od 05. 02. 2020 budú žiaci pravidelne každú stredu prekračovať brány firiem, s ktorými majú podpísané učebné zmluvy a škola duálne zmluvy. Veríme, že počas odbornej praxe vo firmách nadobudnú veľa zručností, návykov a vedomostí z reálneho podnikateľského prostredia. Vďaka štúdiu v systéme duálneho vzdelávania budú mať zabezpečené prepojenie teoretických vedomostí získaných v škole s praktickou prípravou u zamestnávateľa na pracovisku praktického vyučovania počas celého štúdia.

Naším žiakom prajeme úspešný začiatok v novom prostredí
a držíme im palce pri získavaní prvých praktických zručností.
Zároveň ďakujeme firmám AGROTRADE GROUP spol. s r. o., Attila Ondrej AUTOCENTRUM, JAKON SK, s. r. o., MAYSER Slovakia s. r. o. a PAN-DUR s. r. o. za spoluprácu s našou školou.

Oznámenie o výberovom konaní
Výberové konanie na riaditeľov škôl

Tradičné Vianočné trhy obchodnej akadémie
Posledný školský deň v tomto kalendárnom roku sa v Obchodnej akadémii v Rožňave opätovne niesol v duchu vianočných sviatkov... Členovia Žiackej školskej rady v spolupráci s vedením školy zorganizovali Vianočné trhy obchodnej akadémie. Trhy sa stávajú tradíciou našej školy, sú z roka na rok nápaditejšie, žiaci vynaliezavejší a stánky bohatšie. Tohto roku boli stánky hlavne plné vôní a chutí, alebo vlastnoručne vyrobených výrobkov. Prváci dokonca vo svojom stánku zorganizovali zbierku na pomoc ľuďom zasiahnutým výbuchom plynu v bytovom dome v Prešove a štvrtáci pripravili fotostenu, pri ktorej sa mohli žiaci aj učitelia odfotiť s rôznymi pripravenými rekvizitami.

Na začiatku trhov sme si v kruhu zaspievali vianočnú pesničku, nasledovalo odmeňovanie žiakov za dosiahnuté úspechy a pustili sme sa do ochutnávania dobrôt, ktoré priam na nás kričali z každého stánku.

Tešíme sa, že sa tradícia vianočných trhov v našej škole zachováva.

Fotogaléria

Šk. kolo 54. ročníka Súťaže žiakov v spracovaní inf. na počítači
39 pisárov - žiakov našej školy si 3. decembra 2019 zmeralo svoje zručnosti a schopnosti v odpise textu a v úprave textu na počítači za 10 minút a 6 informatikov 18. decembra 2019 zas v disciplíne profesionálne spracovanie textu - wordprocessing.
K dosiahnutým výsledkom im blahoželáme a veríme, že najlepší po dôkladnej príprave nás budú úspešne reprezentovať na krajskom kole v Košiciach vo februári 2020.

Odpis:
1. Sabína Čobádiová, IV. B - 378,8 č. ú./min 2. Dávid Garaj, IV. A - 358,5 č. ú./min 3. Kristína Gabriková, III. A - 331,9 č. ú./min 4. Henrich Palečko, IV. A 5. Lukáš Zakhar, III. A 6. Sebastián Kovács, IV. A 7. Andrea Brenkusová, IV. A 8. Miroslava Chalupková, III. B 9. Nikola Liptáková, III. A 10. Martin Andráš, I. B
UTX:
1. Sebastián Kovács, IV. A - 11 550 bodov 2. Henrich Palečko, IV. A - 10 850 bodov 3. Veronika Kubasková, IV. B - 10 400 bodov 4. Nikola Liptáková, III. A 5. Monika Šmiaková, III. A 6. Boglárka Kovácsová, IV. A 7. Dávid Garaj, IV. A 8. Ivana Vranková, II. B 9. Marc Milian, II. A 10. Patrícia Hatvaníková, IV. B
Wordprocessing:
1. Nikola Liptáková, III. A - 91,01 % 2. Andrea Schvartzová, II. B - 89,89 % 3. Henrich Palečko, IV. A - 88,76 % 4. Tomáš Leško, II. B - 85,39 % 5. Zuznana Hroncová, II. B - 77,53 % 6. Petr Kališ, II. B - 65,17 %

Fotogaléria

Digitálna škola v Košickom kraji
Viete, že máme v škole žiaka, ktorý získal ocenenie pre najlepšieho študenta
projektu Digitálna škola v Košickom kraji?

Srdečne blahoželáme Marc Milian!

M. R. Štefánik - poznaný i nepoznaný
Ďakujeme našim žiakom z II. B za zapojenie sa do projektu, ktorý organizovala Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, pod názvom "M. R. Štefánik - poznaný i nepoznaný"

"TVOJA BUDÚCNOSŤ - TVOJA VOĽBA"
V živote mladého človeka je veľmi dôležité vzdelanie a výber správnej strednej školy. Nie je to ľahké rozhodnutie, a žiak je často ovplyvnený tým, kam idú jeho kamaráti, čo povie rodič,....
Na to, aby boli žiaci a rodičia informovaní o možnostiach štúdia na strednej škole, sa každoročne koná prezentačná výstava stredných škôl okresu Rožňava s názvom "Správna voľba povolania", ktorú organizuje Košický samosprávny kraj v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave pre žiakov základných škôl.
V tomto školskom roku sa výstava konala dňa 28. 11. 2019 v priestoroch OKC.

Zamestnanci a žiaci Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava propagovali na výstave študijné odbory ponúkané pre žiakov prvého ročníka v školskom roku 2020/2021.

Sú to odbory:
6317 M 00 - obchodná akadémia, školský vzdelávací program ekonóm - informatik, tento odbor ponúkame aj v systéme duálneho vzdelávania,
6317 M 74 - obchodná akadémia, bilingválne štúdium.

Veríme, že sme naším stánkom zaujali, a žiaci základných škôl z Rožňavy a okolia
sa rozhodnú pre správnu voľbu školy, pre Obchodnú akadémiu, Akademika Hronca 8, Rožňava.

Viete, že aj po našej škole chodil Mikuláš so svojimi pomocníkmi?


Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
Aj tento tok sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. V silnej konkurencii sa stretlo 19 žiakov, ktorých hodnotila odborná porota. Žiaci boli rozdelení na dve kategórie, mladší - B a tí starší - A. Všetci museli zvládnuť tri časti úloh: test, kompozíciu textu a rečnícke vystúpenie na určenú tému. Podľa kritérií hodnotenia sa za úspešných riešiteľov považovali žiaci, ktorí získali 40 bodov z 55. Najúspešnejšími sa stali Sabína Čobádiová (IV. B) v kategórii A a Michaela Koltášová (II.A) v kategórii B, čím postupujú na krajské kolo olympiády. Úspešnou riešiteľkou bola ešte Adriána Žoriová zo IV. B triedy. Teší nás, že úroveň tejto súťaže je z roka na rok vyššia a že žiaci o ňu prejavujú záujem.

Našim dievčatám, Sabínke a Miške, držíme palce v krajskom kole v Košiciach!

Fotogaléria

Deň študentstva v obchodnej akadémii...
Deň študentstva je sviatok, ktorým si pripomíname boj za slobodu a demokraciu z novembra 1989. Pri príležitosti tohto sviatku sa každoročne na našej škole koná slávnostná imatrikulácia našich prvákov. Aj tá tohtoročná, ktorá sa konala 22. 11. 2019, bola veľmi vydarená.
V priestoroch divadelnej sály OKC sa zhromaždili učitelia a žiaci našej školy, ako aj pozvaní hostia a spoločne strávili príjemné dopoludnie, nabité vystúpeniami žiakov druhého a tretieho ročníka, no predovšetkým vystúpením prvákov, ktorí boli slávnostne prijatí do Cechu ekonómov.

Celý program bol ladený v duchu cestovania, lebo našim žiakom sa od začiatku roka podarilo precestovať riadny kus sveta od Holandska cez Poľsko až po Indiu a ich cestovanie ešte ani z ďaleka nie je na konci.
Všetky vystúpenia boli veľmi vydarené a prepracované. Vynaložená energia a snaha žiakov bola odmenená potleskom divákov, ktorí skonštatovali, že hoci je naša škola zameraná na účtovanie, ekonomiku, jazyky a biznis, naši žiaci sú nadaní aj kultúrne a pohybovo a nestratili by sa ani ako tanečníci.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o krásne kultúrne dopoludnie!

Fotogaléria

Školské kolo Olympiády z anglického jazyka
21. 11. 2019 sa uskutočnilo školské kolo olympiády z anglického jazyka, ktorého sa zúčastnili žiaci všetkých tried i odborov Obchodnej akadémie v Rožňave. Súťažilo sa v týchto disciplínach: posluch, čítanie s porozumením, gramatika, slovná zásoba a komunikácia.
Víťazky kategórie 2A Andrea Schvartzová (II. B) a kategórie 2B Sabina Čobádiová (IV. B) postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční 15. 01. 2020. Víťaz kategórie 2C1 Dominik Demeter (III. A) postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční 12. 02. 2020.

Víťazom jednotlivých kategórií blahoželáme
a držíme im palce pri reprezentovaní našej školy.


Fotogaléria

Juvenes Translatores a OA Rožňava
Znovu sme sa zapojili do medzinárodnej prekladateľskej súťaže Juvenes Translatores. Tentoraz to bolo trochu iné. Naša škola bola totiž prvýkrát vylosovaná spolu s 11 ďalšími strednými školami zo Slovenska a inými školami z celej Európskej únie, aby sa zúčastnili tejto prestížnej súťaže. Súťažiť mohli iba žiaci narodení v roku 2002 a k prekladu cudzojazyčného textu do materinského jazyka mohli požívať iba monolingválne a bilingválne knižné slovníky. Text musel byť preložený počas dvoch hodín. 21. novembra 2019, presne o 10.00 SEČ, štyria žiaci, Ľudmila Olejárová zo IV. A, Dominik Demeter, Szilárd Szántó a Saskia Mesarčíková z III. A triedy zasadli pred počítače, zalogovali sa podľa prideleného mena a hesla do systému a čakali na text v anglickom jazyku, aby dokázali, akí schopní prekladatelia z nich budú. Prvýkrát súťaž prebiehala výlučne v online podobe. Cieľom súťaže je čo najvernejšie, a pritom najprirodzenejšie, preložiť cudzojazyčný text do rodného jazyka. Akí úspešní boli naši prekladatelia ešte nevieme, pretože výsledky budú uverejnené až vo februári 2020.

Fotogaléria

Návšteva Indie
Pokračovanie spolupráce OA Rožňava
a St. Mark´s Girls Sec. School, Meera Bagh, New Delhi.


Počas novembra od 10. - 17. 2019 p. riaditeľ Viktor Baláž, učitelia Jana Vidová a Helena Fraňová a 9 žiaci: Michaela Koltášová (II.A), Saskia Mesarčíková, Szilárd Szantó (III.A), Andrea Brenkusová, Gabriela Vargová (IV.A), Michaela Gargušová, Branislav Macko, Attila Bergel, Filip Frederik Pápai (V.A) navštívili v rámci výmenného programu spolupráce škôl v online projektoch, školu v New Delhí.
Žiaci boli ubytovaní v rodinách žiačok, ktoré navštívili Obchodnú akadémiu v Rožňave v apríli 2019 a počas dňa podnikali výlety, spoznávali kultúrnu rozmanitosť mesta, navštívili školu, zúčastnili sa oficiálneho prijatia a spoločného kultúrneho programu. Slávnostného stretnutia sa zúčastnili aj zástupkyňa Slovenskej diplomacie, konzulka pani Zuzana Mezencevová a predstaviteľky školy:
Chairperson: Ms. Anjali Aggarwal, Principal: Ms. Sheena Kalenga, Viceprincipal: Ms. Sabina Shergill Teacher: Ms. Anjali Handa

Z výmenného pobytu vám prinášame množstvo pútavých záberov. Veríme, že táto spolupráca
so školou v Indii bude pokračovať aj v nasledujúcom kalendárnom roku.

Fotogaléria

Prax v Holandsku - súčasť odborného vzdelávania OA
V dňoch 22. 09. - 02. 11. 2019 sa zúčastnilo 10 žiakov bilingválneho odboru Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava 6 týždňovej odbornej praxe v podnikoch v Holandsku prostredníctvom mobilitných projektov Erasmus+ v spolupráci s partnerskou školou ROC Flevoland v Almere.

Celý článok + fotogaléria

Naši pisári v online medzinárodnej súťaži ZAV-100
13. novembra 2019 o 14.00 h sa začala medzinárodná súťaž v spracovaní textov, ktorá sa konala pri príležitosti 20. výročia výučbového programu ZAV a 80. narodenín jeho autora p. Jaroslava Zaviačiča. Do súťaže sa zapojilo aj 11 žiakov našej školy:
Meno a priezvisko, triedaVýkon (v č. ú./min) Umiestnenie vo vek. kategórii
Lukáš ZAKHAR, III. A374,212. (žiaci)
Kristína GABRIKOVÁ, III. A349,517. (žiaci)
Nikola LIPTÁKOVÁ, III. A334,920. (žiaci)
Róbert HLAVÁČ, II. B323,628. (žiaci)
Martin ANDRÁŠ, I. B317,232. (žiaci)
Juraj HORVÁT, III. A279,239. (žiaci)
Marc MILIAN, II. A210,379. (žiaci)
Sabína ČOBÁDIOVÁ, IV. B428,519. (juniori)
Henrich PALEČKO, IV. A412,823. (juniori)
Dávid GARAJ, IV. A401,226. (juniori)
Sebastián KOVÁCS, IV. A359,839. (juniori)

Odpísať 25 minútoviek s penalizáciou 100 úderov za chybu je veľmi náročné. Naši žiaci preukázali svoje schopnosti a zručnosti vo svojich kategóriách a v konkurencii 388 účastníkov (92 žiakov, 183 juniorov a 113 seniorov ) z 13 štátov a 10 škôl zo Slovenska nezaostali za najlepšími výkonmi. K dosiahnutým výsledkom im srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Fotogaléria

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2019 Nitra
Na medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem, ktorý sa konal 5. - 6. 11. 2019 na národnom výstavisku Agrokomlex v Nitre, súťažilo 48 cvičných firiem z Turecka, Talianska, Rumunska, Maďarska, Slovinska, Českej a Slovenskej republiky. Našu školu reprezentovala cvičná firma AUTOCENTRUM OA , s. r. o. , ktorej predmetom podnikania je maloobchod a veľkoobchod s motorovými vozidlami a ich údržba.
Cvičná firma na veľtrhu pôsobila veľmi aktívne, zaujala a uspela. V súťaži 99 sekúnd vo výťahu v anglickom jazyku získal Frederik Filip Pápai presvedčivým výkonom 1. miesto. Ďalšie 1. miesto bolo cvičnej firme udelené za prácu v oblasti marketingu, konkrétne v súťaži elektronická propagácia.

Celý článok + fotogaléria

Dualisti v rožňavských firmách
Dňa 16. a 23. 10. 2019 sa žiaci I. B triedy, študujúci v systéme duálneho vzdelávania vzdelávali nie v školských laviciach, ale priamo "v teréne". V tieto dni sa uskutočnila exkurzia v podnikoch Attila Ondrej - AUTOCENTRUM, MAYSER Slovakia s. r. o., PAN-DUR s. r. o. a AGROTRADE GROUP spol. s. r. o.

Celý článok + fotogaléria

Silne emotívna poznávacia exkurzia
Október sa na našej škole OA Rožňava niesol v znamení cestovania a zbierania kultúrnych a historických zážitkov.

Naši žiaci sa zúčastnili poznávacej exkurzie do Osvienčimu a Krakova a prežili deň plný silných emócií, ktoré v nich vyvolali objekty a expozície koncentračného tábora Auschwitz a Birkenau. Emotívny výklad sprievodcov, možnosť vstúpiť do barakov a priestorov, kde boli väzni umiestnení, pohľad na autentické artefakty... to všetko zanechalo v žiakoch, ale aj sprevádzajúcich učiteľoch veľmi hlboké dojmy.

Po tejto prehliadke sa žiaci presunuli do krásneho, slnkom zaliateho Krakova, kde mali možnosť navštíviť historické centrum mesta, krásny kostol a priestory univerzity.
Celý zájazd bol veľmi vydarený aj vďaka krásnemu slnečnému počasiu
a dobrej organizácii zájazdu.


Fotogaléria

Cvičné firmy v obchodnej akadémii stále aktívne...
V dňoch 23. a 24. 10. 2019 sa konal v Košiciach 17. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4, ktorého každoročným organizátorom je Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice. OA Rožňava sa veľtrhu zúčastnila s cvičnou firmou AUTOCENTRUM OA, s. r. o.

V Spoločenskom pavilóne si vzájomne zmeralo sily 26 cvičných firiem zo Slovenska, Čiech a Poľska. Súťažilo sa v rôznych kategóriách. Naša cvičná firma obsadila 1. miesto v kategórii "Naj... katalóg" a opätovne potvrdila svoju konkurencieschopnosť medzi inými cvičnými firmami z rôznych škôl a štátov.

Žiaci: Adriána Žoriová, Erik Olejník, Tamara Štrignerová, Simona Máziková, Patrik Hajdúk a Tatiana Palečková reprezentovali našu školu na veľmi vysokej úrovni, za čo im ďakujeme a k dosiahnutému výsledku blahoželáme všetkým "zamestnancom" cvičnej firmy
AUTOCENTRUM OA, s. r. o.


Fotogaléria

Biblioterapia v knižnici
V októbri žiaci prvého ročníka OA navštívili Gemerskú knižnicu P. Dobšinského v Rožňave. Oboznámili sa s informačným systémom knižnice, dozvedeli sa viac o službách, ktoré táto inštitúcia poskytuje. Žiaci sa mohli bezplatne zapísať do knižnice a stať sa jej členmi.

Okrem týchto tradičných aktivít žiaci absolvovali aj biblioterapiu . Vyskúšali si liečbu pomocou kníh a relaxovali pri rôznych technikách a metódach, ktoré sú využívané pri tejto terapii. Pracovali s rôznymi literárnymi ukážkami, vyskúšali si svoju kreativitu, spoločnými silami vytvorili vlastnú báseň.

Fotogaléria

Nová školská jedáleň v areáli Obchodnej akadémie v Rožňave
Dňa 04. 10. 2019 sa oficiálne začala výstavba školskej jedálne v areáli Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava vďaka zriaďovateľovi - Košickému samosprávnemu kraju. Školská jedáleň bude slúžiť žiakom obchodnej akadémie, gymnázia a strednej zdravotníckej školy v Rožňave.

Slávnostného položenia základného kameňa stavby sa zúčastnil Ing. Rastislav Trnka - predseda KSK, Mgr. Peter Bačkovský - poverený riadením odboru školstva Úradu KSK, Pavol Burdiga - poslanec Zastupiteľstva KSK, Michal Domik - primátor mesta Rožňava, riaditelia, žiaci a zamestnanci rožňavských stredných škôl: obchodnej akadémie, gymnázia a strednej zdravotníckej školy.

Veríme, že moderne zariadená školská jedáleň bude v čo najkratšom čase poskytovať kvalitné jedlo pre žiakov aj zamestnancov stredných škôl.

Fotogaléria

Exkurzia "Pohľady z neba letectva" v rámci projektu:
"Milan Rastislav Štefánik - poznaný i nepoznaný

Dňa 26. 9. 2019 sme sa zúčastnili s vybranými žiakmi II.B triedy exkurzie "Pohľady z neba letectva" v rámci projektu: "Milan Rastislav Štefánik - poznaný i nepoznaný, ktorý realizuje Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave.
Naša prvá zastávka bola pri bustách M. R. Štefánika a T. G. Masaryka na križovatke ulíc M. R. Štefánika a T. G. Masaryka. Potom sme absolvovali prehliadku starého mesta s odborným výkladom pána Milana Kolcúna, ktorý nám porozprával a poukazoval veľa zaujímavostí zo starého mesta.

Vyvrcholením exkurzie bola návšteva Múzea letectva v Košiciach. Sprievodca múzeom nám podal veľa zaujímavých informácií. Prešli sme vývojom letectva od lietajúceho stroja Leonarda da Vinciho až po súčasnosť. Žiaci si mohli vyskúšať mnohé z vystavených lietadiel (sadnúť si do kabíny lietadla, prejsť sa po lietadle).
Výstava sa všetkým účastníkom veľmi páčila a boli radi, že mali možnosť ju navštíviť.

Fotogaléria

Tretiaci OA Rožňava v štátnom archíve
Žiaci 3. ročníka našej školy absolvovali exkurziu do Štátneho archívu Košice - pracovisko Rožňava v rámci predmetov administratíva a korešpondencia a obchodná korešpondencia. Tento týždeň nás privítala nová pani vedúca - Ing. Eva Jergová, ktorá nás oboznámila s pôsobnosťou, činnosťou tejto inštitúcie a s históriou archívnictva. Odborné pracovníčky nám priblížili problematiku správy registratúry v úradoch, podnikoch, firmách a inštitúciách, evidenciu, tvorbu a uchovávanie záznamov, ich vyraďovanie aj nevyhnutnosť spolupráce so štátnym archívom. Prezreli sme si depozit a v bádateľni sme videli matriky, noviny, zdigitalizované staré listiny, dokonca aj bádateľa. Získané informácie nám určite pomôžu lepšie sa zorientovať v praxi a otvárajú nám možnosti štúdia i využívania služieb, ktoré štátny archív poskytuje pre verejnosť.

Fotogaléria

Návšteva VW Slovakia a veľtrhu VŠ
V dňoch 24. - 25. 09. 2019 sa žiaci končiacich ročníkov zúčastnili exkurzie v závode Volkswagen Slovakia a veľtrhu vysokých škôl na výstavisku INCHEBA v Bratislave.
V utorok popoludní nám otvorila svoje brány naša najväčšia automobilka a dovolila nám trošku nahliadnuť do priestorov, kde sa vyrábajú autá, ktoré mnohí z nás vlastnia, alebo ich stretávame na cestách.
Po úvodnom filme sme sa prešli po halách, kde sa vyrábajú agregáty a lisujú jednotlivé komponenty na modely Audi Q7, Volkswagen Touareg, Porche Cayenne a iné. Bolo to veľmi zaujímavé a poučné a sme radi, že sme sa tam mohli pozrieť. Hoci bezpečnostné opatrenia nám nedovolili fotiť, máme parádnu skúsenosť.
V stredu sme už zavítali na veľtrh, ktorý sa koná každoročne a ponúka žiakom možnosť stretnúť sa zo zástupcami všetkých vysokých škôl a pomaturitných odborov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.

V stánkoch jednotlivých škôl sa žiaci porozprávali tak so študentmi danej školy, ako aj s učiteľmi, ktorí tam vyučujú. Boli im predstavené jednotlivé fakulty a študijné programy, ktoré môžu budúci študenti od nasledujúceho akademického roka navštevovať.
V každom stánku dostali množstvo informácii a propagačného materiálu, ktorý si môžu doma preštudovať a rozhodnúť sa pre ďalšie štúdium.
Na veľtrhu sme videli stánky nielen všetkých VŠ, ktoré na Slovensku máme, ale rozprávali sme sa aj so zástupcami škôl vo Viedni a Kremse, škôl v Dánsku a Anglicku. Veľké množstvo zástupcov mali na veľtrhu aj české vysoké školy z Prahy, Brna a Ostravy.
Akcia bola naozaj veľmi vydarená a veríme, že naši žiaci našli to, čo hľadali a dostali odpovede na svoje otázky. Dúfame, že sa správne rozhodnú, kam pôjdu študovať po úspešnom ukončení štúdia na Obchodnej akadémii v Rožňave.

Fotogaléria

Krásne umiestnenie našich športovcov
Dnes (24. 09. 2019) sa konalo okresné kolo v cezpoľnom behu organizované CVČ Rožňava.
Naši športovci opätovne potvrdili svoje kvality a odniesli si krásne miesta.

V súťaži jednotlivcov suverénne zvíťazil Róbert Furman z III. A,
chlapci v súťaži družstiev obsadili 1. miesto a dievčatá sa umiestnili na 3. mieste.

Našim športovcom srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu
Obchodnej akadémie v Rožňave.


Fotogaléria

Bližšie k ekonomike
V našej škole sa konala aktivita na podporu Európskeho týždňa odborných zručností, ktorá bola zameraná na žiakov rožňavských základných škôl. Realizovala sa formou dňa otvorených dverí. Cieľom bolo predstavenie a priblíženie študijných odborov obchodnej akadémie hravou formou. Jedným z odborných predmetov, ktoré sú súčasťou učebného plánu obchodnej akadémie, je cvičná firma. Cvičné firmy v OA Rožňava majú už 10 ročnú tradíciu. Počas celého obdobia škola zaznamenáva úspechy v tejto oblasti vzdelávania na medzinárodnej úrovni, a práve preto žiakov základných škôl viedli celou aktivitou žiaci cvičnej firmy, ktorí odprezentovali históriu vzniku cvičných firiem v škole, ich postupný vývoj, úspechy a podstatu ich činnosti v prepojení na odborné predmety. Predstavili aj prácu svojej cvičnej firmy AUTOCENTRUM OA, s. r. o. a na konci prezentácie zadali žiakom súťažné otázky. Najlepšie družstvo v danej skupine dostalo za správne odpovede sladkú odmenu. Súčasťou dňa otvorených dverí bola aj prehliadka školy. Podstatou celého dňa bolo podporiť finančnú gramotnosť a záujem žiakov základných škôl o ekonomiku a štúdium v Obchodnej akadémii, Akademika Hronca 8, Rožňava.

Aktivity sa zúčastnilo spolu 7 učiteľov a približne 90 žiakov
rožňavských základných škôl ZŠ Zlatá, ZŠ Pionierov a ZŠ Jura Hronca.

Fotogaléria

Prezentovali sme našu školu...
Dňa 18. 09. 2019 sa učitelia a žiaci Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava zúčastnili 10. ročníka Festivalu tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých detí pod názvom "Mosty bez bariér". Festival sa konal v areáli Strednej odbornej školy, J. Majlátha 2 v Pribeníku a zúčastnili sa ho školy a inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja a Okresného úradu Košice.

Naša škola sa zúčastnila festivalu s výstavným stánkom a aj s aktívnymi návštevníkmi - žiakmi II. B triedy. Cieľom aktivity bolo prezentovať školu, Centrum odborného vzdelávania, činnosť cvičných firiem v súlade s vyhlásenou témou: "Prezentujem svoju školu". Vo výstavnom stánku sme mali pripravené informačné tabule, propagačné materiály, chutné pagáče, muffiny a množstvo fotografií, ktoré pripomínali aj 10 rokov vyučovania predmetu cvičná firma na našej škole.

Fotogaléria

Nové basketbalové koše a lavičky, vynovené ihrisko....
Dňa 11. 09. 2019 sa konalo v Obchodnej akadémii v Rožňave slávnostné otvorenie nového basketbalového ihriska na viacúčelovom ihrisku v exteriéri školy v rámci projektu "Vezmi loptu a hraj... skutočných kamarátov maj". Projekt podporilo Tesco v rámci grantovej výzvy Vy rozhodujete, my pomáhame.
Na slávnostnom otvorení za zúčastnili predstavitelia Tesco Hypermarketu Rožňava, riaditelia rožňavských stredných škôl a trénerka ŽBK Marie Buzinkayová. Súčasťou slávnostného otvorenia bol basketbalový zápas žiakov a učiteľov OA Rožňava.

Náš projekt sa umiestnil v rámci grantovej výzvy na 1. mieste
a získal 1 300,-- € vďaka všetkým podporovateľom našej školy.

Fotogaléria

Deň finančnej gramotnosti v OA Rožňava
Pri príležitosti Dňa finančnej gramotnosti Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava tradične usporiadala aktivitu, ktorá rozšíri vedomosti a zručnosti žiakov v problematike, ktorá súvisí nielen s profesionálnou prácou absolventov našej školy, ale aj s bežným životom finančného spotrebiteľa. Tentokrát to bolo naozaj výnimočné, nakoľko dňa 09. 09. 2019 žiakom 3. a 4. ročníka prišli odprednášať problematiku finančnej gramotnosti so zameraním na ochranu finančného spotrebiteľa, úvery a dlhy, nové trendy a inovácie v danej problematike pracovníci Ministerstva financií Slovenskej republiky: Ing. Jana Kardošová a Ing. Pavol Matyasovszky z odboru ochrany finančných spotrebiteľov, sekcie finančného trhu.

Našim hosťom ďakujeme za vytvorenie príjemnej atmosféry, cenné informácie poskytnuté žiakom a učiteľom odborných predmetov a veríme, že sa v škole a medzi žiakmi obchodnej akadémie cítili príjemne.

Fotogaléria

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu
Naša škola je už rok zapojená do jedného výnimočného programu pre mladých s názvom Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (v skratke DofE), ktorý vám teraz v skratke predstavíme.
 • V DofE mladí ľudia zažívajú neopakovateľné dobrodružstvá, na ktoré s kamarátmi dlho spomínajú.
 • V DofE sa mladí ľudia osobnostne rozvíjajú, učia sa efektívne plánovať a rozhodovať sa.
 • V DofE sa mladí ľudia stávajú viac vytrvalými a cieľavedomými, prekonávajú náročné výzvy a plnia si svoje ciele a sny.
 • V DofE si mladí ľudia sami vyberajú, na akých cieľoch budú pracovať... či už na tom, čo im veľmi nejde alebo naopak na tom, čo im ide a v čom chcú byť lepší.
 • Mladí ľudia sa v dofe naučia pracovať samostatne aj v tíme a to na základe vlastného odhodlania a nie príkazov druhých ľudí.
 • Na konci cesty mladých ľudí oceníme za ich úsilie a vytrvalosť získajú medzinárodne uznávaný certifikát.

Ako to teda funguje? V skratke:
 • Každý účastník si vo všetkých 4 oblastiach stanoví vlastné merateľné ciele, ktoré 6-18 mesiacov napĺňa.
 • Vedúci programu ho v naplnení týchto cieľov podporuje cez pravidelné stretnutia.
 • Program sa realizuje na troch úrovniach - bronzová, strieborná a zlatá (odlišuje ich dĺžka plnenia).
 • Môžete vyskúšať úplne nové aktivity - začať hrať na nejaký nástroj, nový šport,... Kreativite sa medze nekladú
 • Alebo, práve naopak, aktivity, ktoré už teraz robíte popri škole, si môžete zapísať v rámci DofE.
Naša škola je zapojená do tohto programu rok. Po splnení svojich cieľov boli naši žiaci ocenení DofE certifikátom a odznakom na slávnostnej ceremónii.

Fotogaléria

Slávnostné otvorenie brán Obchodnej akadémie
Slávnostné otvorenie brán Obchodnej akadémie v Rožňave v novom školskom roku sa uskutočnilo na školskom dvore v pondelok (02. 09 2019). Všetkých žiakov a zvlášť prváčikov privítala slávnostným príhovorom pani zástupkyňa Ing. Daniela Žiaková a zároveň zapriala žiakom, učiteľom a ostatným zamestnancom školy šťastný a úspešný nový školský rok 2019/2020.

Fotogaléria

MILÍ NAŠI ŽIACI!
Aj keď máme pred sebou ešte týždeň letných prázdnin, pomaličky začíname myslieť na začiatok školského roka a všetko, čo s tým súvisí.
A aký bude prvý týždeň v škole?

PONDELOK
Brány Obchodnej akadémie v Rožňave otvárame 02. 09. 2019 (v pondelok).
Do svojich tried príďte o 08.45 h.
O 09.00 h bude na školskom dvore slávnostné otvorenie školského roka.
Od 09.30 h sa konajú slávnostné triednické hodiny, na ktorých už dostanete prvé úvodné organizačné pokyny.
V tento deň sa už môžete prostredníctvom triedneho učiteľa
prihlásiť na stravovanie.
Obedy sa pre žiakov podávajú od utorka (03. 09. 2019), cena 1 obeda je 1,40 €.

UTOROK
Vyučovanie prebieha podľa rozvrhu - 5 vyučovacích hodín
a prineste si už aj tašku na učebnice.

STREDA - PIATOK
Vyučovanie prebieha podľa pripraveného rozvrhu.

MILÍ NAŠI PRVÁCI!
V pondelok 02. 09. 2019 si nezabudnite priniesť fotografiu na žiacky preukaz ISIC
s rozmermi 25 x 25 mm.
V ten istý deň môžete nahlásiť svojim triednym učiteľkám Váš záujem
o stravovanie a od utorka sa môžete aj Vy stravovať v našej školskej jedálni.
Trieda I. A (bilingválna) sa nachádza v hlavnej budove na poschodí,
trieda I. B (ekonóm-informatik) sa nachádza v prístavbe.

NOVINKA
Od nového školského roka nájdete našu školu už aj na instagrame!

https://www.instagram.com/obchodna_akademia_roznava/

Aj cez prázdniny pulzuje v škole život...
V Obchodnej akadémii v Rožňave, ako v jednej z najúspešnejších stredných odborných škôl v Košickom samosprávnom kraji, pulzuje život aj cez prázdniny.

A čo konkrétne sa tam cez leto udialo?

1. Počas prázdnin sa postupne pripravili všetky podklady pre začatie nového systému vzdelávania - systému duálneho vzdelávania (SDV). Škola už od minulého školského roku postupne podpisovala duálne zmluvy so šiestimi firmami. S nimi počas leta uzavrelo učebné zmluvy 8 žiakov a ich zákonní zástupcovia za prítomnosti vedenia obchodnej akadémie. Duálne a učebné zmluvy zaručujú žiakom prepojenie ich teoretických vedomostí s praktickou prípravou u zamestnávateľa na pracovisku praktického vyučovania počas celého štúdia v obchodnej akadémii. V našej škole sa teda v SDV bude od školského roka 2019/2020 vzdelávať 8 žiakov. Pre obchodné akadémie (nielen pre tú našu) je to nová výzva k smerovaniu svojej budúcnosti. Z priebehu podpisovania učebných zmlúv pripájame niekoľko fotografií.

2. Riaditeľ školy podpísal zmluvu s Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, ktorá zabezpečí šesťtýždňovú odbornú prax našich žiakov v Holandsku. Žiaci, ktorí cestujú už v septembri do Holandska, si spolu s pani učiteľkou Vidovou vyhľadávali najlepšie letecké spojenia do Amsterdamu.

3. Spolu s projekčnou firmou pripravoval riaditeľ školy podklady pre stavebné konanie na výstavbu školského stravovacieho zariadenia.

4. Z Ministerstva pôdohospodárstva SR bola zaslaná zmluva, ktorú riaditeľ školy podpisoval pred viac ako týždňom. Je to zmluva v rámci Integrovaného regionálneho operačného plánu (IROP) na projekt rekonštrukcie troch odborný učební informatiky a vybudovanie jazykovej učebne a učebne s 3D technikou.

Okrem týchto aktivít sa vymaľovali triedy, školská jedáleň a priestory v školskom internáte.

Na záver môžeme konštatovať, že škola je pripravená na nový školský rok, v rámci ktorého sa prostredníctvom aktivít vedenia školy dostáva obchodná akadémia na kvalitatívne vyššiu úroveň.


Koniec školského roka v obchodnej akadémii...
Posledný týždeň pred prázdninami sa niesol v Obchodnej akadémii v Rožňave v duchu cestovania, kultúrneho vyžitia, ochrany zdravia, ale aj odmien za výchovno-vzdelávacie výsledky. Každý z nás si našiel niečo, na čo bude spomínať...

Celý článok + Fotogaléria

Tatry - zdolané, nezdolané
Náš pán riaditeľ zdolal Gerlachovský štít....

Fotogaléria

Nové talenty v OA Rožňava
Na 2. ročníku súťaže ZAV-talenty 1. ročníkov v SŠ - OA v Detve našu školu
reprezentovali žiaci I. B Róbert Hlaváč a Tomáš Leško.

V odpise textu v programe ZAV s penalizáciou 50 bodov za chybu Tomáš Leško obsadil
2. miesto bezchybným odpisom výkonom 279,5 čistých úderov za minútu.
Róbert Hlaváč
s 2 chybami a výkonom 225 č. ú./min 13. miesto z 22 súťažiacich z celého Slovenska.

V odpise s penalizáciou 100 bodov za chybu Tomáš Leško sa umiestnil na 6. mieste
s 2 chybami a Róbert Hlaváč na 8. mieste s 3 chybami. K dosiahnutým výsledkom im blahoželáme a veríme, že prvá celoslovenská súťaž i pekné výsledky sú predpokladom
rozvíjať talent a reprezentovať našu školu v budúcich rokoch.

Ďalší úspech časopisu K€Š
S našim časopisom K€Š sme sa zapojili do 22. ročníka súťaže spotrebiteľskej výchovy - Spotreba pre život. Témou tohto ročníka bola "Nadmerná spotreba vedie ku ekologickej katastrofe" a nabádala žiakov, aby vyjadrili svoje postoje, možnosti a ochotu zmenšiť svoju ekologickú stopu.
30. a 31. mája 2019 sme odcestovali do Červeného Kláštora, kde bola súťaž vyhodnotená a najlepšie časopisy odmenené. Súťaž každoročne vyhlasuje a hodnotí Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska na čele s Mgr. Boženou Stašenkovou, PhD.

Náš časopis bol jedným z 12 časopisov, ktoré boli odmenené hlavnou cenou zo 61 časopisov prihlásených do súťaže.
Porotcovia najviac oceňovali aktivity, ktoré sa v rámci spomínanej témy samostatne organizovali v jednotlivých školách. My sme najviac zaujali zisťovaním ekologickej stopy našej školy, ako aj organizovaním zberu nepotrebného šatstva pre deti z detského domova.
Už teraz sa tešíme na spracovanie témy pre 23. ročník súťaže, do ktorého sa samozrejme opäť zapojíme.
Fotogaléria

MIS (Medzinárodná internetová súťaž)
Najlepší pisári našej školy sa aj v tomto roku zapojili do Medzinárodnej internetovej súťaže v odpise textu v materinskom jazyku a v multijazyčnom odpise v programe ZAV, ktorú organizuje medzinárodná organizácia INTERSTENO. Práve pri odpise cudzojazyčných textov si žiaci museli poradiť so špecifickými znakmi a využiť vedomosti a zručnosti aj z informatiky. V konkurencii 1374 žiakov z 279 škôl z Európy, Ázie i Ameriky sa naši žiaci nestratili, a to sa odrazilo aj na výsledkovej listine.

13 - 16-roční:
multijazyčné odpisy (z 303=53 úspešných)
13. Kristína Gabriková, II. A (9 jazykov)
15. Nikola Liptáková, II. A (12 jazykov)
16. Lukáš Zakhar, II. A (6 jazykov)
23. Róbert Hlaváč, I. B (5 jazykov)
30. Michaela Koltášová, I. A (5 jazykov)

odpis v slovenčine (z 249=229 úspešných)
23. Lukáš Zakhar, II. A (3060 č.ú.)
25. Kristína Gabriková, II. A (3026 č.ú.)
52. Róbert Hlaváč, I. B (2545 č.ú.)
62. Nikola Liptáková, II. A (2445 č.ú.)
129. Michaela Koltášová, I. A (2004 č.ú.)
17 - 19-roční:
multijazyčné odpisy (zo 698=153 úspešných)
17. Sabína Čobádiová, III. B (10 jazykov)
40. Sebastián Kovács, III. A, (6 jazykov)
42. Henrich Palečko, III. A, (5 jazykov)
45. Dávid Garaj, III. A (4 jazyky )

odpis v slovenčine (zo 682=568 úspešných)
36. Sabína Čobádiová, III. B (3800 č.ú.)
53. Dávid Garaj, III. A (3491 č.ú.)
101. Henrich Palečko, III. A (3120 č.ú.)
115. Sebastián Kovács, III. A (3055 č.ú.)
Celkové výsledky

Májová cesta našich maturantov, teraz už absolventov...
V dňoch 6. a 7. mája 2019 sa konala v Obchodnej akadémii v Rožňave praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky.
Žiaci študijného odboru obchodná akadémia - bilingválne štúdium sa popasovali s účtovaním v účtovnom programe Omega, s finančnou analýzou a kalkuláciami v Exceli, s písaním obchodných listov a museli preukázať všeobecné znalosti z práce s Excelom. Prví absolventi študijného odboru obchodná akadémia - Školský vzdelávací program Ekonóm - informatik mali pripravené namiesto finančnej analýzy a kalkulácií zadania z programovania...

Celý článok + Fotogaléria

Literárno - historická exkurzia po strednom Slovensku
21. máj 2019 nebol pre žiakov prvého ročníka Obchodnej akadémie v Rožňave obyčajným dňom v škole. Zúčastnili sa literárno-historickej exkurzie, ktorá viedla po významných miestach nášho kultúrneho a spoločenského života. Prvou zastávkou bolo Prvé slovenské gymnázium v Revúcej, kde sa žiaci dozvedeli zaujímavosti zo života vtedajších študentov. Trasa ďalej viedla do Tajova, do rodného domu J. G. Tajovského a J. Murgaša. Lektorka našich prvákov oboznámila s týmito významnými osobnosťami slovenských dejín. Žiaci si nenechali ujsť ani prehliadku Banskej Bystrice a na spiatočnej ceste sa dozvedeli viac informácií o pamiatke venovanej obetiam fašizmu v Nemeckej.

Exkurzia bola časovo náročná, ale počasie bolo príjemné a bez májových zrážok.
Dobrá atmosféra a veselá nálada prispela k množstvu príjemných zážitkov.

Fotogaléria

Olympiáda mladých informatikov
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava v rámci aktivít Centra odborného vzdelávania a prípravy pre kreatívnu ekonomiku zorganizovala 06. marca 2019 a 22. mája 2019 súťaž "Olympiáda mladých informatikov". Súťaž bola určená žiakom 8. a 9. ročníka základných škôl. Obidve kolá absolvovalo 13 žiakov zo štyroch základných škôl:

Základná škola akademika Jura Hronca, Rožňava,
Základná škola, Pionierov 1, Rožňava,
Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
a Základná škola P. K. Hostinského, Gemerská Poloma.

Žiaci si v 1. kole zmerali sily v troch častiach:
1. časť - Vedomostný test z oblasti internetu
2. časť - Kreslenie podľa predlohy
3. časť - Hry pre budúcich programátorov

2. kolo olympiády pozostávalo z vytvorenia letáku podľa predlohy v programe Word a tabuľky a grafov v programe Excel.

Po 2. kole sa žiaci a ich učitelia dozvedeli výsledky a najlepší traja žiaci, ktorí získali najviac bodov z obidvoch kôl, boli odmenení.

1. miesto: Michal Vrzal, ZŠ akademika Jura Hronca, Rožňava
2. miesto: Matej Hlivák, ZŠ Pionierov 1, Rožňava
3. miesto: Martin Andráš, ZŠ Zlatá 2, Rožňava

Výhercom srdečne blahoželáme!

Všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili súťaže, dostali účastnícky list.

Fotogaléria

Žiaci obchodnej akadémie opäť v Maďarsku...
V dňoch 13. - 17. 05. 2019 sme sa so žiakmi druhého ročníka zúčastnili výmenného pobytu v rámci projektu "Bez hraníc" v družobnej škole v Szöcsenypuszta v Maďarsku.

V doobedňajších hodinách sa žiaci učili nové štýly plávania a zdokonaľovali sa v tých, ktoré už ovládali. Vo vode súťažili aj v rôznych atypických disciplínach a večer vo vedomostných a iných súťažiach. Aktivity vo vode sme ukončili plaveckými pretekmi. Najlepší plavci boli ocenení peknými cenami a diplomami.

V rámci projektu sme každé popoludnie spoznávali okolie Balatónu, navštívili sme mestečko Kesthely, kde sme obdivovali expozície múzea hračiek, folklóru, nostalgie, ale aj hororu. Najviac nás však upútal romantický kaštieľ s jeho priľahlými záhradami a parkom. Program sme mali obohatený aj o plavbu loďou naprieč Balatónu do vinárskej oblasti Badacsóny, kde sme si pozreli vinice a pivnice výskumného ústavu vinárstva.

Hoci nám neprialo počasie, celý pobyt dopadol k všeobecnej spokojnosti a radi si ho zopakujeme aj nabudúce.

Fotogaléria

Výsledky prijímacích skúšok
Výsledky prijímacích skúšok
do 1. ročníka Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava
v školskom roku 2019/2020

odbor:
obchodná akadémia
obchodná akadémia - systém duálneho vzdelávania

Poznámky:

Vyhodnotenie prijímacích skúšok sa uskutočnilo v súlade so schválenými kritériami samostatne vo vzťahu k uchádzačom:
a) ktorým bude poskytnuté praktické vyučovanie zamestnávateľmi v SDV - 4 žiaci
b) ostatní uchádzači o štúdium - 17 žiakov

Pri rovnosti súčtu bodov z prijímacích skúšok sa určuje poradie podľa výsledkov testovania T9.

Zápis žiaka sa môže realizovať až po prevzatí rozhodnutia.
 • Zákonní zástupcovia prijatých žiakov si môžu prevziať Rozhodnutia o prijatí osobne v piatok 17. 5. 2019 od 8:00 - 14:00 h. Je potrebné doniesť zápisný lístok.
 • Ostatné rozhodnutia budú zaslané poštou.
Prosíme žiakov, ktorí sú prijatí na OA a vedia, že sa nezapíšu, aby túto skutočnosť oznámili na skola@oarv.edu.sk, uvoľní sa tým miesto pre ďalších žiakov, ktorí splnili kritériá.


Stredoškolská odborná činnosť 41. ročník - celoštátne kolo
24. - 26. apríla 2019 sa v Košiciach v priestoroch Strednej odbornej školy automobilovej konala celoštátna prehliadka prác úspešných riešiteľov SOČ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR. V histórii našej školy sa prvýkrát do celoštátneho kola prebojovali v silnej konkurencii 3 žiaci. V súťažnom odbore 05 Životné prostredie, geografia, geológia s témou Móda, ktorá šetrí životné prostredie Juraj Bobka (1. miesto na krajskom kole SOČ), v súťažnom odbore 01 Problematika voľného času žiačka Zuzana Moravanská s témou Generácia Z (2. miesto na krajskom kole SOČ) a Erik Olejník v súťažnom odbore 08 Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia so súťažnou prácou Možnosti zviditeľnenia banského náučného chodníka pomocou geocachingu (2. miesto na krajskom kole SOČ).

Všetci traja reprezentovali nielen seba, svoju školu, svoj okres, ale aj celý Košický samosprávny kraj. Vo svojich súťažných odboroch preukázali, že táto dobrovoľná a záujmová činnosť vo voľnom čase má svoj význam, a ocenili to aj členovia celoštátnej hodnotiacej komisie. Medzi úspešnými riešiteľmi SOČ bol vyhodnotený Erik Olejník, ktorý získal za spracovanie a prezentáciu svojej práce krásne 5. miesto.

Blahoželáme k dosiahnutým úspechom. Ďakujeme Erik, Zuzka a Juraj.

Fotogaléria

Regionálna súťaž Najlepší podnikateľský plán 2019
Osemnásť žiakov SOŠ košického kraja predstavilo 30.04.2019 na Obchodnej akadémii v Košiciach svojich dvanásť ambicióznych podnikateľských plánov na regionálnej súťaži o Najlepší podnikateľský plán. Súťaž vyhlasuje Úrad KSK, odbor školstva a OA Watsonova.

Dôkazom, že kreativite sa medze nekladú, je každý z účastníkov tejto súťaže. Naši žiaci Saskia Mesarčíková a Szilárd Szantó z II.A BOA prezentovali pod vedením Ing. Zuzany Šivecovej svoj podnikateľský plán s názvom Milky Way, s. r. o. Za predmet podnikania si zvolili výrobu a predaj mliečnych miešaných nápojov, pekárenských a cukrárenských výrobkov a donáškovú službu. Zostavením podnikateľského plánu nadobudli žiaci množstvo nových vedomostí o podnikaní a z oblasti finančnej gramotnosti.
Svojim spracovaním a prezentovaním projektu porotu zaujali a získali osobitné ocenenie za originálny podnikateľský nápad.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

Fotogaléria

"Obchoďácke" dobrodružstvo vo Viedni
Posledné dva aprílové dni strávili žiaci tretieho ročníka trochu dobrodružne. A prečo? Obchodná akadémia každoročne organizuje poznávaciu exkurziu do Viedne a Bratislavy, a ani tento rok tomu nebolo inak. Iné bolo hádam len to, že nám neprialo počasie, lebo zažiť Viedeň zaliatu v slnečných lúčoch je úplne iný zážitok, ako Viedeň zaliatu kvapkami dažďa. No napriek nepriazni počasia sme si vychutnali krásy Viedne. Navštívili sme zámok Schönbrunn a priľahlé záhrady, prírodno-historické múzeum s jeho pokladmi, ako aj centrum mesta, kde nás upútal Hofburg a Stephansdom.

Hoci nás ráno zaskočila dopravná zápcha v Bratislave a pred Viedňou, na čo v našej malej Rožňave nie sme zvyknutí, spiatočná cesta do Bratislavy už bola bezproblémová a všetci sme sa tešili na teplučké postele v hoteli. Na druhý deň sme po chutných raňajkách poobdivovali Bratislavský hrad a chutný obed nás už čakal v nákupnom centre Avion, kde sme minuli posledné peniažky. Vďaka spoľahlivým vodičom sme sa šťastlivo dostali domov a môžeme skonštatovať, že hoci bola Viedeň upršaná a vetrom ošľahaná, výlet to bol veru parádny. Koniec koncov, tak, ako každý rok.

Fotogaléria

Štátna skúška z písania na počítači a korešpondencie v OA Rožňava
Naša sekcia administratívy a korešpondencie požiadala Katedru pedagogiky pri NHF Ekonomickej univerzity v Bratislave o usporiadanie štátnych skúšok z písania na počítači a korešpondencie pre našich žiakov.

17. apríla 2019 ju pod vedením p. komisárky Ing. Magdalény Zavackej vykonalo 31 žiakov zo IV. A, IV. B, III. A a III. B. Prvýkrát v histórii školy naša výborná žiačka Sabína Čobádiová robila štátnu skúšku z majstrovského písania na počítači a korešpondencie (20-min. odpis s minimálnou rýchlosťou 350 č. ú./min a 2 písomnosti podľa zadaných dispozícií). Úspešní žiaci dostanú vysvedčenie o štátnej skúške z EU, ktoré môžu využiť vo svojej budúcej praxi.

Fotogaléria

India meets Slovakia
V dňoch 07. 04. - 13. 04. 2019 sme zorganizovali v Obchodnej akadémii v Rožňave v rámci projektu Be the Change (Buď zmenou) aktivitu India meets Slovakia.
Cieľom tohto podujatia je rozvoj spolupráce medzi krajinami Európy a Ázie prostredníctvom využívania informačných a komunikačných technológií. Žiaci v projekte rozoberajú a diskutujú na témy týkajúce sa životného prostredia a spravovania a fungovania spoločnosti...

Celý článok + Fotogaléria

Náš školský časopis nás opäť zviditeľnil...
S naším školským časopisom Sršeň sa pravidelne zapájame do celoštátnej súťaže Štúrovo pero vo Zvolene. Tento rok to už bol 25. ročník tejto najprestížnejšej novinárskej súťaže stredoškolákov. Na jej slávnostnom vyhodnotení 12. - 13. apríla 2019 sa zúčastnila šéfredaktorka časopisu Sabína Čobádiová, najmladšia redaktorka Ivana Vranková spolu s korektorkou Ing. Helenou Fraňovou.
Tento rok sa do súťaže zapojilo 70 stredoškolských časopisov. Udelilo sa niekoľko cien, napríklad cena mesta Zvolen, cena Krajskej knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene, cena TV Markíza, cena kníhkupectva Martinus, Zlaté Štúrovo pero a cena Nadácie Slovenskej sporiteľne. Zo spomínaných cien bolo nášmu časopisu udelené 2. miesto ceny Nadácie Slovenskej sporiteľne, ktorá sa udeľuje za články z oblasti vzdelávania vo finančnej gramotnosti.

Súťaž hodnotili a moderovali šéfredaktor Reflexu v TV Markíza Patrik Herman, publicista a autor literatúry faktu Pavol Vitko a bývalý riaditeľ spravodajstva RTVS Lukáš Diko. Účastníci Štúrovho pera sa mali možnosť zapojiť do zaujímavých besied s významnými osobnosťami nášho novinárskeho a politického života ako aj dlhoročnými a skúsenými spolupracovníkmi a zakladateľmi tejto súťaže. Spomenieme napríklad europoslanca Vladimíra Maňka, alebo člena Asociácie európskych novinárov Tibora Macáka.
Spomínaní účastníci Štúrovho pera si okrem ocenenia odnášajú z podujatia veľa cenných informácií a rád ako zlepšiť časopis a zdokonaliť svoj reportérsky talent.

Fotogaléria

Návšteva z Indie
Obchodná akadémia v Rožňave, jej učitelia a žiaci už dva roky komunikujú prostredníctvom videokonferencií v rámci Euro-ázijského projektu so strednou školou St. Mark Girl Senior School, New Delhi - India.
Delegácia z uvedenej školy v počte 7 žiakov a jeden pedagóg navštívila našu školu v termíne od 7. - 13. apríla 2019.

Učitelia a žiaci našej školy im pripravili bohatý program. Navštívia kultúrne aj prírodné pamiatky nášho mesta a okresu. 10. 04. 2019 v rámci slávnostného programu na Radnici vystúpia pred žiakmi školy s kultúrnym programom a v piatok navštívia Košice.

Fotogaléria - Video prezentácia

Poďakovanie
Veľmi pekné prekvapenie čakalo všetkých zamestnancov Obchodnej akadémie v Rožňave. Pri príležitosti Dňa učiteľov im Žiacka školská rada v spolupráci s rodičovskou radou odovzdala ružičku, ako poďakovanie za obetavú a náročnú prácu v školstve.

Fotogaléria

Medzi ocenenými bola aj učiteľka našej školy
Predseda Košického samosprávneho kraja, Ing. Rastislav Trnka, udeľoval ocenenia pre najlepších pedagógov kraja pri príležitosti Dňa učiteľov za rok 2019.
Medzi ocenenými bola aj učiteľka našej školy Ing. Ivana Fafráková. Je to veľký úspech pre ňu ale aj pre našu školu.
Pani Ing. Fafrákovej bolo poďakované za dlhoročnú výbornú pedagogickú prácu s dôrazom na vyučovanie predmetu podniková ekonomika. Pani Ing. Fafráková sa aktívne zapája aj do mimoškolskej práce v rámci odborných ekonomických súťaží, stredoškolskej odbornej činnosti, v ktorých v rámci kraja dosahovala so žiakmi popredné umiestnenia.
Ako projektová manažérska sa pričinila o úspešnú implementáciu dvoch projektov v rámci projektov ESF - operačného programu Vzdelávanie.
Je spoluautorkou učebných textov a pracovných zošitov z predmetu podniková ekonomika, ktoré využívajú žiaci obchodných akadémií na celom Slovensku.

Aj vedenie školy jej ďakuje za aktívnu prácu
a praje do budúcej pedagogickej činnosti veľa úspechov.


Fotogaléria

Náš projekt sa umiestnil na 1. mieste
Náš projekt s názvom
"Vezmi loptu a hraj... skutočných kamarátov maj"
v rámci grantovej výzvy "Vy rozhodujete, my pomáhame",
ktorú vyhllásila Nadácia TESCO

sa umiestnil na 1. mieste
a získal 1 300,- €

O projekte

Naši na celoslovenskej súťaži v spracovaní informácií na počítači
Na základe výkonov v krajskom kole na pozvanie ŠIOV sa aj naši žiaci 19. - 21. marca 2019 zúčastnili 53. ročníka súťaže SIP v Obchodnej akadémii v Senici. Na Záhorie najpočetnejšia skupina z jednej školy cestovala cez hlavné mesto Bratislava. Po ceste stihli absolvovať aj prehliadku centra Bratislavy. Na druhý deň bolo slávnostné otvorenie súťaže, na ktorom každý účastník dostal certifikát. Potom nasledovala súťaž v UTX a vo Wordprocessingu. Na tretí deň pisári súťažili v odpise textu a zúčastnili sa exkurzie v Košariskách do rodného domu jedného z najväčších Slovákov - gen. Milana Rastislava Štefánika a k jeho mohyle na Bradle. Poobede bolo vyhodnotenie súťaže a ocenenie najlepších piatich v každej disciplíne.

Najviac nás potešila svojimi výkonmi Nikola Liptáková z II. A,
ktorá vo wordprocessingu získala 5. miesto a v UTX bola 9.
Veronika Kubasková v UTX 6. miesto,
Sabína Čobádiová 8. miesto a Dávid Garaj 18. miesto v odpise.
Henrich Palečko v UTX 10. a Veronika Fazekašová 11. miesto.

K dosiahnutým výsledkom im srdečne blahoželáme
a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.


Ak chcete vedieť a vidieť viac, pozrite si video a fotodokumentáciu.

Prijímacie skúšky 2019
Výsledky prijímacích skúšok
do 1. ročníka OA v Rožňave - bilingválne štúdium
v školskom roku 2019/2020

Obchodná akadémia Rožňava sa opäť zviditeľnila v Prahe...
V dňoch 20. - 22. 03. 2019 sa konal v Prahe 25. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem za účasti 124 cvičných firiem z 9 štátov (Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Luxembursko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Španielsko, Taliansko)...

Celý článok + Fotogaléria

Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín
Tohto roku sa uskutočnil 65. ročník súťaže Hviezdoslavov Kubín. Okresné kolo sa konalo v priestoroch Radnice v Rožňave. Súťaž organizovalo Centrum voľného času pri ZŠ, Pionierov v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Rožňave. Zúčastnili sa žiaci zo základných škôl, stredných škôl a gymnázií z Rožňavy a širokého okolia. Žiaci súťažili v dvoch žánrových kategóriách, v poézii a próze. Našu školu reprezentovali dve žiačky, Radka Borošová - poézia a Lucia Fafráková - próza, obidve z II. B triedy, ktoré sa umiestnili zhodne na treťom mieste v IV. kategórii. Dievčatá obdržali diplomy, účastnícky list a vecnú cenu. Počas súťaže bol pripravený aj krátky kultúrny program. Obom našim recitátorkám srdečne blahoželáme a prajeme ďalšie krásne úspechy.

Fotogaléria

Žiaci obchodnej akadémie na lyžiarskom kurze...
V dňoch 11. 02. - 16. 02. 2019 sa žiaci prvého ročníka Obchodnej akadémie v Rožňave zúčastnili lyžiarskeho výcviku v obci Ždiar.
Ubytovanie bolo zabezpečené vo vile Diana. Účastníci kurzu boli rozdelení do skupín podľa výkonnosti. Slabší lyžiari, resp. úplní začiatočníci nacvičovali základné prvky lyžovania v lyžiarskom stredisku Strednica. Neskôr zvládli aj náročnejšie prvky lyžovania a na konci už väčšina z nich lyžovala aj na náročnejšom teréne. Lyžiarsky výcvik bol ukončený pretekom v slalome, ktorý zvládli všetci žiaci.
Posledný večer vedúci kurzu uskutočnil vyhodnotenie kurzu a najlepší lyžiari v kategórii pokročilí aj začiatočníci boli odmenení vecnými cenami. Všetkým účastníkom kurzu bude nádherný týždeň pripomínať medaila, ktorú si určite zaslúžili hlavne úplní začiatočníci.

Fotogaléria

Olympiáda mladých informatikov ZŠ na pôde OA Rožňava
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava v rámci aktivít Centra odborného vzdelávania a prípravy pre kreatívnu ekonomiku zorganizovala 06. marca 2019 1. kolo súťaže "Olympiáda mladých informatikov". Súťaž je určená žiakom 8. a 9. ročníka základných škôl. Zúčastnili sa jej 15 žiaci zo štyroch základných škôl: Základná škola akademika Jura Hronca, Rožňava, Základná škola, Pionierov 1, Rožňava, Základná škola, Zlatá 2, Rožňava a Základná škola P. K. Hostinského, Gemerská Poloma.

Žiaci si v 1. kole zmerali sily v troch častiach:
1. časť - Vedomostný test z oblasti internetu
2. časť - Kreslenie podľa predlohy
3. časť - Hry pre budúcich programátorov

2. kolo olympiády, ktoré sa uskutoční 22. mája 2019, bude pozostávať z práce vo Worde a v Exceli. V tento deň sa žiaci a ich učitelia dozvedia výsledky z obidvoch kôl. Najlepší traja žiaci, ktorí získajú najviac bodov z obidvoch kôl, budú odmenení zaujímavými vecnými cenami.
Všetkým súťažiacim držíme palce.

Školské kolo SOČ
25. februára 2019 sa v škole uskutočnilo školské kolo SOČ, kde žiaci III. A a III.B predstavili a odprezentovali svoje práce, ktorým sa podľa ich záujmov venujú vo svojom voľnom čase. V školskom kole sa o postup do vyššieho kola zapojilo 15 žiakov.
Obvodné kolo SOČ bude organizovať Technická akadémia, Spišská Nová Ves 25.marca 2019 a z našej školy postupuje 13 prác v ôsmich súťažných odboroch.

Všetkým súťažiacim prajeme veľa úspechov v reprezentácii školy vo vyššom kole súťaže.

Fotogaléria

Hviezdoslavov Kubín v OA
V tomto roku si pripomíname 170. výročie narodenia najväčšieho slovenského básnika. Pavol Országh Hviezdoslav je jedna z vedúcich osobností slovenskej literatúry a kultúry koncom 19. a začiatkom 20. storočia, radí sa k najvýznamnejším zjavom celej slovenskej literatúry. Pri tejto príležitosti sa aj v našej škole konala recitačná súťaž v prednese poézie a prózy, a to 26. februára 2019. Zúčastnilo sa jej 13 žiakov z prvého, druhého a tretieho ročníka. Celý deň sa niesol v príjemnej atmosfére. Recitátori ukázali pekné umelecké výkony. O výsledkoch rozhodovala porota, učiteľky SJL: PaedDr. Iveta Emödiová a Mgr. Anna Sappanošová. Do okresného kola (20. marca 2019) postupujú žiačky, víťazky školského kola v oboch kategóriách.

Obom dievčatám držíme palce!

Umiestnenie:
Poézia:
1.m.: Radka Borošová, 2.B
2.m.: Viktória Valková, 1.B
3.m.: Michaela Koltášová, 1.A
Próza:
1.m.: Lucia Fafráková, 2.B
2.m.: Dominika Antalová, 3.A
3.m.: Veronika Vidová, 2A
Fotogaléria

Naši žiaci na KK súťaže žiakov SŠ v spracovaní informácií na počítači
14. februára 2019 v Obchodnej akadémii Watsonova Košice sa konalo krajské kolo 53. ročníka súťaže SIP. Našu školu reprezentovalo v odpise textu na počítači 7 žiakov, v úprave textu na počítači 9 žiakov a vo wordprocessingu 3 žiaci.
Za vzornú reprezentáciu im ďakujeme a zvlášť blahoželáme tým,
ktorí so svojimi výkonmi postupujú na celoslovenské kolo do Senice:

najvšestrannejší Henrich Palečko, III. A - 2. miesto UTX, 4. miesto WP a 10. miesto odpis;
Veronika Kubasková, III. B - 3. miesto UTX
Veronika Fazekašová, V. A - 5. miesto UTX
Sabína Čobádiová, III. B - 3. miesto odpis
Dávid Garaj, III. B - 5. miesto odpis
Nikola Liptáková, II. A - 2. miesto WP, 7. miesto UTX
Timotej Lipták, IV. B - 3. miesto WP

Duálne vzdelávanie a príprava
Viac informácií nájdeš na stránke Duálne vzdelávanie a príprava.

Dni otvorených dverí 18. 2. - 19. 2. 2019
Výsledky skúšobných testov.

Olympiáda mladých informatikov
Olympiádu organizuje Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava,
Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre kreatívnu ekonomiku
pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ.
Termín zaslania prihlášky: do 01. 03. 2019

Viac informácií nájdeš na stránke COVP alebo v plagáte.

Workshop OSN
Žiaci, Scarlett Langová a Juraj Bobka a Mgr. Jana Vidová, sa zúčastnili súťaže o najlepšie žiacke projekty v rámci AGENDY 2030, ktorú vyhlásil Slovenský Inštitút mládeže - IUVENTA a zúčastnili sa workshopu v sídle OSN, Viedeň, 6.2.2019.
Mládežnícke tímy, ktoré svojimi videami o projektoch na ktorých pracujú v rámci AGENDY 2030 pre dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja, predstavili svoje projekty, boli privítaní zástupkyňou UNIS, p. Sonja Witersberger a stálym predstaviteľom Slovenska pri OSN p. Petrom Mišíkom, ktorý účastníkom predstavil aktivity misie ktorej je predstaviteľom v oblasti jadrovej energetiky a odpovedal na otázky o záujmoch Slovenska v súvislosti s ďalšími agentúrami OSN.

Projekt, s ktorým sa umiestnili žiaci Obchodnej akadémie v Rožňave
má názov "Buď v obraze", pozri si krátku ukážku.

Fotogaléria

Naša žiačka Paťka Albertová si prevzala poctu "Srdce na dlani"
Dňa 04. 02. 2019 už po jedenásty krát oceňovali v Košickom kraji angažovaných dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú v núdzi, v rámci zábavy, vzdelávania a účelného využitia voľného času. Ocenenie Srdce na dlani 2018 odovzdalo Dobrovoľnícke centrum Košického kraja v 13 kategóriách.

Patrícia Albertová bola ocenená v kategórii Mladý dobrovoľník/-čka do 30 rokov.

Paťka pracuje ako dobrovoľníčka v občianskom združení pre ľudí s telesným postihnutím. Už od svojich 13 rokov spoluorganizuje v našom meste Deň objatí. Je aktívnou účastníčkou programu Medzinárodná cena Vojvodu z Edinburghu, v rámci ktorého doučuje angličtinu v detskom domove.

Svojou dobrovoľníckou prácou, podľa jej slov, posúva ďalej to, čo jej dali iní...
K udelenému oceneniu zo srdca blahoželáme.

Fotogaléria

Dni otvorených dverí
Majú Vaši žiaci záujem o štúdium v Obchodnej akadémii v Rožňave?

NECH SI PRÍDU VYSKÚŠAŤ TESTY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY!

V dňoch 18. a 19. februára 2019 organizuje Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava " Dni otvorených dverí", počas ktorých si žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl môžu overiť svoje vedomosti na prijímacie skúšky...

Celý článok

Dotazník - Práca učiteľa
Dobrý deň,Volám sa Sabína Čobádiová a som šefredaktorkou školského časopisu SRŠEŇ. V tomto dotazníku by som chcela zistiť názory respondentov na tému "Práca učiteľa", či už na jeho výhody, nevýhody a podobne. Výsledky dotazníka by som rada zahrnula do článku, kde sa na tieto odpovede vyjadria aj profesori. Dotazník sa skladá z pár jednoduchých otázok a nezaberie veľa času. Dotazník je anonymný. Za vyplnenie dotazníka vopred ďakujem.

Dotazník

Olympiáda Mladý účtovník 2019
Olympiáda Mladý účtovník je celoštátna súťaž pre žiakov stredných škôl a obchodných akadémií v účtovníctve a v programe OMEGA. Tento rok Slovenská komora certifikovaných účtovníkov a spoločnosť KROS a. s. organizujú už jej 22. ročník.
Cieľom súťaže je zvyšovanie prestíže účtovníctva ako odborného predmetu a zároveň motivácia žiakov pri štúdiu účtovnej problematiky.

Celý článok + Fotogaléria

Vezmi loptu a hraj... skutočných kamarátov maj
V novembri 2018 podala naša škola projekt v rámci grantovej výzvy
"VY ROZHODUJETE, MY POMÁHAME", ktorú vyhlasuje Nadácia TESCO.

Náš projekt s názvom
"Vezmi loptu a hraj... skutočných kamarátov maj"
sa dostal do finále.

Do finále postúpili tri projekty. Podporte projekt obchodnej akadémie
a hlasujte Vy, Vaši priatelia, rodičia a známi.

Hlasovať za tento projekt môžete v obchodnom dome TESCO
od 21. januára do 17. februára 2019.

Projekty zapojené do hlasovania získajú granty podľa umiestnenia
v hlasovaní zákazníkov v nasledovnej výške:
1. miesto: 1 300 eur
2. miesto: 600 eur
3. miesto: 300 eur

Realizáciou projektu by sme:
 • Vybudovali nové basketbalové ihrisko na našom viacúčelovom ihrisku. Inštaláciou dvoch basketbalových košov chceme rozšíriť možnosti na realizáciu voľnočasových aktivít detí, mládeže, ale aj dospelej verejnosti mesta v oblasti športu.
 • Budeme organizovať "Dni otvoreného ihriska" pre verejnosť, streetballové turnaje a basketbalové súťaže pre žiakov základných, stredných škôl.

Takže "Vezmi žetón a hoď ho do koša pre obchodnú akadémiu"

Sme radi, že sa náš projekt dostal do finále - a preto hlasujete, podporte dobrú myšlienku "Vezmi loptu a hraj ... nie mobil".

Tradícia vianočných trhov OA pokračuje
Posledný školský deň v tomto kalendárnom roku sa v Obchodnej akadémii v Rožňave niesol v duchu vianočných sviatkov... Členovia Žiackej školskej rady v spolupráci s vedením školy zorganizovali Vianočné trhy obchodnej akadémie. Trhy sú z roka na rok nápaditejšie, žiaci vynaliezavejší a stánky bohatšie. Tohto roku boli plné farieb, vôní, chutí, ale aj hudby, ktorú pre nás zabezpečili žiaci z II. A. Veď na tradičnom trhu by nemali chýbať ani husle ani klávesy a spev. Toto všetko sme tam mali. Tohtoročné trhy však boli oveľa výnimočnejšie. Neniesli sa len v duchu "obchodovania" ako po iné roky, ale aj v duchu spolupatričnosti, rozdávania a ľudského tepla. Medzi nás sme si zavolali aj prijímateľov služieb z domova sociálnych služieb Jasanima. Veríme, že sa medzi nami cítili dobre a odniesli si od nás milé spomienky a zážitky.
Tešíme sa, že sa tradícia vianočných trhov v našej škole zachováva, lebo žiaci a aj učitelia sa rozídu na vianočné sviatky s dobrým pocitom a úsmevom na tvári.

Keď sme sa rozchádzali do svojich domovov, zapriali sme si krásne a čarovné vianočné sviatky v kruhu svojich najbližších a veľa zdravia a úspechov v novom roku 2019.

Fotogaléria

Online vyučovacia hodina anglického jazyka v OA Rožňava
Dňa 17. 12. 2018 sa uskutočnila online vyučovacia hodina anglického jazyka, na ktorej participovali žiaci Obchodnej Akadémie bilingválneho odboru, z tried I.A, II.A, III.A a IV.A a žiačky partnerskej školy v New Dhelí, India, St. Mark´s Girls Senior Secondary School s pani Anjali Hajna. So spomínanou školou (a aj ďalšími) rozvíjame online projektovú spoluprácu už viac rokov. Naposledy sme spolupracovali v projektoch Cultural Diversity a Empowering women. V roku 2019 plánujeme účasť v troch 3 projektoch: Be the Change, Teens in Action, Our Stories in Photographs. A tešíme sa na výmenné návštevy, ktoré sme si naplánovali na apríl 2019, kedy privítame žiačky St. Mark´s Girls Senior Secondary School s pani Anjali Hajna v Obchodnej akadémii a naši žiaci sa zúčastnia výletu do New Dhelí na jeseň 2019. Všetkým aktívne zapojeným žiakom ďakujeme za prácu v projektoch, ktorá nám umožňuje rozširovať si poznatky o živote, predovšetkým administrátorom Dominikovi Demeterovi z II. A, Lukášovi Zakharovi z II. A, Saskii Mesarčíkovej z II. A a najaktívnejšiemu prispievateľovi odborných článkov Jurajovi Bobkovi z III.A.

Video + Fotogaléria

Obchodná akadémia v Rožňave je zapojená do programu eTwinning
Koordinátorkou v obchodnej akadémii je Mgr. Jana Vidová. Páčila sa jej myšlienka spájania sa a komunikácie s partnerskými inštitúciami, ako spôsob celoživotného vzdelávania sa pre ľudí ktorí pracujú s mládežou. A tiež je to skvelý spôsob vzdelávania žiakov v cudzom jazyku prostredníctvom reálnych kontaktov s mladými ľuďmi v iných krajinách.

Viac o eTwinningu...

Program DofE
Program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) sa realizuje v 140 krajinách sveta a ročne ho absolvuje viac ako 1,3 milióna mladých ľudí, vďaka čomu DofE uznávajú špičkové svetové univerzity a takisto najväčší svetoví zamestnávatelia pri prijímacích pohovoroch. Hlavným dôvodom je, že tieto inštitúcie hľadajú v mladých ľuďoch predovšetkým rozvinuté charakterové vlastnosti, ako napr. samostatnosť, vytrvalosť, cieľavedomosť a schopnosť prevziať za seba zodpovednosť, ktoré DofE priamo rozvíja.
Mladý človek si sám stanovuje ciele, ktoré musí po dobu realizácie programu (6-18 mesiacov+) napĺňať. Učiteľ alebo dobrovoľník v programe figuruje ako mentor a rovnocenný partner, ktorý účastníka vedie k napĺňaniu svojich cieľov v oblastiach ako Šport, Rozvoj talentu, Dobrovoľníctvo a Dobrodružná expedícia. Program DofE tak poskytuje mladým ľuďom priestor na realizáciu svojho talentu, svojich záujmov, rozvíja motiváciu a osobnú a spoločenskú zodpovednosť. Zapojeným školám a učiteľom okrem iného ponúka možnosť zvýšiť touto skúsenosťou svoje organizačné a profesionálne zručnosti.

Naša škola je do programu zapojená od septembra 2018.

Žiaci Obchodnej akadémie v Rožňave, ktorí majú chuť bojovať,
rozvíjať sa a najmä plniť si svoje ciele prostredníctvom tohto programu, sú:

II.A: Dominik Demeter, Róbert Furman, Saskia Mesarčíková, Szilárd Szántó, Veronika Vidová, Lukáš Zakhar, III.A: Patrícia Albertová, Juraj Bobka, Boglárka Kovácsová, Zuzana Moravanská, Pavlína Šmídová, III.B: Adriána Žoriová, IV.A: Lucia Tóthová, Krisztina Zalcerová a Braňo Macko, ktorý si zvolil hneď striebornú úroveň.
Zaži dobrodružstvo a získaj ocenenie, ktoré ti otvorí dvere do sveta. Prihlás sa do rozvojového programu DofE, ktorý ti pomôže dotiahnuť ciele do úspešného konca.
Viac info o tomto výnimočnom programe pre mladých a možnosti prihláseniia sa dozvieš od koordinátorky Mgr. Jany Vidovej, resp. vedúcich: PaedDr. Diany Mešťanovej a Branislava Macka zo IV. A.
Porzi si: plagát, brožúru
Všetkým účastníkom sa zatiaľ darí, a my im držíme prsty.
Veríme že úspešne naplnia svoje ciele!!!

Mgr. Jana Vidová z OA Rožňava bola vo Fínsku...
Od 27. do 30. novembra 2018 sa konala v Helsinkách a Espoo (Fínsko) 14. konferencia ASEF ClassNet, ktorá sa zameriava na tému: "Rodová rovnosť: preprogramovanie vzdelávania STEM". Zúčastnila sa jej aj naša učiteľka anglického jazyka - Mgr. Jana Vidová.
Celý článok + Fotogaléria

Novozaložená cvičná firma z OA bola vo Vranove nad Topľou
07. decembra 2018 sa konal v Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou XII. Vianočný veľtrh cvičných firiem. Veľtrh sa organizoval ako súťaž medzi domácimi cvičnými firmami za prítomnosti pozvaných cvičných firiem. Zúčastnilo sa ho 8 cvičných firiem: 5 firiem z kmeňovej školy, 1 firma z SOŠ Prešov, 1 firma z SOŠ Vranov nad Topľou a novovzniknutá cvičná firma AUTOCENTRUM OA, s. r. o. z Obchodnej akadémie v Rožňave.Celý článok + Fotogaléria

Mikuláš navštívil aj obchodnú akadémiu
Obchodná akadémia v Rožňave organizuje každoročne na Mikuláša
pre žiakov svojej školy deň plný zábavy a športu. Nebolo to inak ani 6. decembra 2018.

Žiaci, ktorí sú zdatní v korčuľovaní, sa stretli na zimnom štadióne a do sýta sa vyšantili na ľade.
K dobrej nálade prispeli aj sladkosti, ktoré dostali z košíka Mikuláša.

Tí, ktorí dávajú prednosť turistike, si vychutnali krásne počasie v prírode. Približne hodinová túra v zimnej krajinke začala v obchodnej akadémii a ukončila sa tesne nad zariadením pre seniorov Rožňava-Huta. Samozrejme, ani týchto žiakov Mikuláš neobišiel a okrem sladkostí im priviezol aj horúci čaj.

Tento deň sa naozaj vydaril. Veríme, že na budúci rok ho zopakujeme.

Fotogaléria

Žiačka OARV ocenená predsedom KSK Ing. Rastislavom Trnkom
Sabína Čobádiová je žiačkou III.B triedy Obchodnej akadémie v Rožňave.
Dosahuje výborné výchovno-vzdelávacie výsledky.

Predsedom KSK bola odmenená v kategórii "vedomosti a zručnosti".

Svoje zručnosti prejavila na súťažiach v Spracovaní informácií na počítači.Na celoštátnom kole v odpise z obrazovky skončila na 4. mieste a v rámci celoštátnej súťaže Šikovné prsty obsadila tiež 4. miesto.

Výborné výchovno-vzdelávacie výsledky dokázala aj na krajskom kole Olympiády v slovenskom jazyku. Skončila na 8. mieste ako najlepšia žiačka zo stredných odborných škôl.

Je šéfredaktorkou školského časopisu SRŠEŇ, s ktorým sa škola pravidelne zúčastňuje celoslovenskej súťaže Štúrovo pero. V školskom roku 2017/2018 bola odmenená za veľmi dobré spracovanie časopisov poslancom Európskeho parlamentu týždenným pobytom v Štrasburgu.

Vedenie školy aj všetci učitelia jej ďakujú za vzornú reprezentáciu školy.

Fotogaléria

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Bratislave
V dňoch 21. - 23. 11. 2018 sa cvičná firma Rio Dolce zúčastnila 20. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Bratislave. Cvičné firmy na veľtrhu vzájomne obchodovali a súťažili v kategóriách: Hlavná kategória - Najlepšia cvičná firma, Najlepší stánok, Najlepšia elektronická prezentácia, Najlepší reprezentant/reprezentantka, Najlepší katalóg, Najlepšie logo, Najlepší slogan. Udelené boli špeciálne ceny: Cena Najinovatívnejší nápad, Cena ekonomickej praxe, Cena SCCF, Cena Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Našu školu reprezentovala CF Rio Dolce, v ktorej pracujú žiaci IV.B a V.A triedy. Žiaci si z veľtrhu odniesli množstvo nových zážitkov, poznatkov a skúseností. CF Rio Dolce získala v konkurencii 42 cvičných firiem z Rumunska, Maďarka, Českej republiky a Slovenska Cenu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Kategória Najlepšia firma veľtrhu predstavuje súčet bodov zo všetkých súťaží a naša firma Rio Dolce sa umiestnila na 7. mieste.

Ďakujeme pani Ing. Zuzane Šivecovej a žiakom za skvelú reprezentáciu našej školy.

Fotogaléria

Boli sme štýloví a hodili sme sa do gala!
Dňa 22. 11. 2018 sa uskutočnil medzinárodný SUIT UP deň,
do ktorého sa zapojila aj naša škola - Obchodná akadémia v Rožňave.
Podporili sme tento deň tým, že sme prišli do školy formálne oblečení.
Fotogaléria

Týždeň aktivít Obchodnej akadémie v Rožňave
Tak ako každý rok, aj v tomto školskom roku bol jeden týždeň v novembri v našej škole výnimočný. Od 12. - 16. 11. 2018 sa u nás konali rôzne zaujímavé aktivity pri príležitosti Dňa študentstva.
V pondelok a utorok sme zorganizovali Dni otvorených dverí pre žiakov, učiteľov a výchovných poradcov zo základných škôl formou netradičných vyučovacích hodín priamo v našich triedach a učebniach. V stredu sa konala slávnostná imatrikulácia prváčikov spojená s úžasným kultúrnym programom, ktorý pod taktovkou Ing. Heleny Fraňovej pripravili žiaci vyšších ročníkov. Vo štvrtok všetky triedy "zobudili" svojho športového ducha a zabojovali v rôznych športových disciplínach (stolný tenis, basketbal, volejbal, florbal, futbal).
V piatok sa naši žiaci zapojili do rôznych aktivít. Konala sa Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, súťaž v Spracovaní informácií na počítači, žiaci absolvovali online vedomostný kvíz "Nebuď otrok drog", online projekt "Digitálna inteligencia".
V rámci Dňa zdravej výživy sme mali v školskej jedálni pripravený výber zdravých jedál, ktorý pripravili žiaci rôznych ročníkov. Pri príležitosti Týždňa boja proti drogám sa v triedach konali aktivity s našimi PEER aktivistkami a pracovníčkami CPPPaP. No a kto ešte mal voľné ruky, mohol sa počas dňa podieľať na skrášľovaní okolia školy.

O bohatom programe hovorí aj niekoľko fotiek v našom fotoalbume:
Imatrikulácia - Spracovanie informácií na PC - Športový deň a upratovanie

Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
Už tretíkrát v našej škole sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách - prváci a druháci v kategórii B a tretiaci a štvrtáci v kategórii A. Všetci museli zvládnuť tri časti úloh: test, kompozíciu textu a rečnícke vystúpenie na určenú tému. Na súťaži sa zúčastnilo 18 žiakov a odborná porota zložená z učiteľov slovenčinárov pozitívne ocenila podané výkony. Podľa kritérií hodnotenia sa za úspešných riešiteľov považovali žiaci, ktorí získali 40 bodov z 55.
Najlepšími žiačkami sa stali Sabína Čobádiová (III.B) v kategórii A a Radka Borošová (II.B) v kategórii B, čím postupujú na krajské kolo olympiády. Úspešnými riešiteľmi boli ešte Adriána Žoriová (III.B), Ján Chalupka (IV.A). Druhé a tretie miesto medzi mladšími žiakmi získali Michaela Koltášová (I.A) a Bianka Burdigová (I.B).

Veríme, že naše dievčatá nás budú úspešne reprezentovať v krajskom kole v Košiciach.

Fotogaléria

Deň zdravej výživy
Každoročne si aj v našej škole pripomíname svetový Deň zdravej výživy. A ani tento rok to nebolo inak. Iné bolo hádam len to, že sme si deň zdravej výživy urobili v piatok 16. 11. 2018, ako súčasť "Týždňa študentstva", v rámci ktorého sa v našej škole konalo množstvo rôznorodých akcií.
Náš "zdravý deň" ale nebol ani tak zdravý, ako skôr chutný a pestrý. Žiaci všetkých tried za asistencie členov Žiackej školskej rady, priniesli do jedálne školy koláče, jednohubky, ovocné pyré, plody jesennej prírody a všetky možné maškrty, ktoré doma pripravili a ozvláštnili tak náš jedálniček.
No čo viac dodať, bol to chutný deň, veď si pozrite fotografie.

Historický úspech Obchodnej akadémie v Rožňave
O dlhodobej a kvalitnej výchovno-vzdelávacej práci učiteľov a vedenia Obchodnej akadémie v Rožňave hovoria výsledky v hodnotení mimovládnej neziskovej a nezávislej organizácii INEKO, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy inštitúcií.
V rámci hodnotenia škôl berie do úvahy výchovno-vzdelávacie výsledky, výsledky maturitných skúšok, úspechy žiakov v rôznych súťažiach a olympiádach, zamestnanosť absolventov, účasť školy v európskych projektoch.
Obchodná akadémia v Rožňave obsadila za školský rok 2017/2018 medzi strednými odbornými školami na Slovensku 7. miesto.
To, že práca učiteľov je vysoko úspešná, hovoria aj umiestnenia v rámci Slovenska za posledné roky: po školskom roku 2013/2014 skončila obchodná akadémia na 32. mieste, 2014/2015 na 23. mieste, za školský rok 2016/2017 na 10. mieste a za školský rok 2017/2018 na 7. mieste. Zároveň je najlepšou strednou odbornou školou v Košickom kraji a treťou najlepšou obchodnou akadémiou na Slovensku.
Ďakujeme učiteľom aj vedeniu školy za dobrú reprezentáciu školy, mesta Rožňava a Košického samosprávneho kraja.


Správna voľba povolania - príležitosť k úspechu
V živote mladého človeka je veľmi dôležité vzdelanie a výber správnej strednej školy. Nie je to ľahké rozhodnutie, a žiak je často ovplyvnený tým, kam idú jeho kamaráti, čo povie rodič,....

Na to, aby boli žiaci a rodičia informovaní o možnostiach štúdia na strednej škole, sa každoročne koná prezentačná výstava stredných škôl okresu Rožňava s názvom "Správna voľba povolania - príležitosť k úspechu", ktorú organizuje Košický samosprávny kraj v spolupráci s mestom Rožňava a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave pre žiakov základných škôl.

V tomto školskom roku sa výstava konala dňa 24. 10. 2018 v priestoroch OKC.

Zamestnanci a žiaci Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava propagovali na výstave študijné odbory ponúkané pre žiakov prvého ročníka v školskom roku 2019/2020.

Sú to odbory:

6317 M - obchodná akadémia, školský vzdelávací program ekonóm - informatik
6317 M 74 - obchodná akadémia, bilingválne štúdium.
Súčasťou výstavného stánku bola aj prezentácia projektov, do ktorých je obchodná akadémia zapojená. Do tejto aktivity sa škola zapojila v rámci Európskeho týždňa odborných zručností po názvom Worshop ekonómov.

Veríme, že sme naším stánkom zaujali, a žiaci základných škôl z Rožňavy a okolia sa rozhodnú pre správnu voľbu školy, pre Obchodnú akadémiu, Akademika Hronca 8, Rožňava.

Fotogaléria

16. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4 Košice
V dňoch 17. - 18. 10. 2018 sa cvičná firma Rio Dolce, v ktorej pracujú žiaci IV.B a V.A triedy, zúčastnila 16. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach v Spoločenskom pavilóne. Predmetom podnikania CF Rio Dolce je výroba a predaj čokolády. Veľtrhu sa zúčastnilo 26 cvičných firiem z Poľska, Čiech a Slovenska. Súťažilo sa v siedmych súťažných kategóriách. V troch sme získali prvé miesta:

Súťaž 60 sekúnd vo výťahu
1. miesto Monika Molnárová

Najlepší obchodný reprezentant
1. miesto Jakub Hovorka

Najlepší katalóg
1. miesto Petra Chnapková

Srdečné blahoželanie k úspešnej reprezentácii nielen cvičnej firmy, ale celej obchodnej akadémie patrí všetkým zamestnancom cvičnej firmy Rio Dolce.

Fotogaléria

Obchodná akadémia v štátnom archíve
Štátny archív Košice, pracovisko Rožňava, nám, žiakom 3. ročníka každoročne otvára svoje brány. V rámci predmetu administratíva a korešpondencia sme sa oboznámili prostredníctvom vedúceho pracoviska Mgr. Jána Liptáka s touto inštitúciou, jej poslaním i históriou archívnictva. Správu registratúry - zabezpečenie evidovania, tvorby, uchovania registratúrnych záznamov vo firmách, inštitúciách, úradoch, prístup k nim a zabezpečenie ich vyraďovania nám priblížila Ing. Eva Jergová. Zaujímavé informácie nám poskytli odborné pracovníčky v depozite a bádateľni. Veríme, že návšteva štátneho archívu nám pomôže zorientovať sa v problematike administratívy, resp. využitia poznatkov v praxi.

Fotogaléria

Ako sa darilo našim žiakom (OA Rožňava) na stáži na Cypre?
2. júna 2018 sme z Bratislavy odleteli na Cyprus do mesta menom Paphos. V tomto meste sme 4 mesiace pracovali v hoteloch značky Constantinou Bros. Celý pobyt na tomto ostrove bol plný nenahraditeľných skúseností a zážitkov. Spoznali sme tam ľudí z rôznych štátov sveta, napríklad ľudí z Litvy, Gruzínska, Srí Lanky, Grécka, či dokonca Nepálu.

Celý článok + Fotogaléria

Zlákal nás svet automobilov
V dňoch 11. a 12. októbra 2018 sa žiaci 4. a 5. ročníka Obchodnej akadémie v Rožňave zúčastnili zaujímavej exkurzie do sveta automobilov.
V prvý deň nás prijala automobilka Volkswagen v Bratislave, kde sme mohli sledovať takmer kompletne automatizovaný výrobný proces áut značiek ako Škoda, Volkswagen alebo Audi.
Nasledujúci deň sme sa zúčastnili autosalónu v Nitre, kde návštevníkom predstavili najnovšie modely niektorých značiek ako aj očakávané slovenské premiéry napríklad Škoda Kodiaq RS, CUPRA Ateca, Hyundai i30 N-line, JAGUAR I-PACE electric či Hyundai NEXO na vodíkový pohon.
Milovníci starších áut mohli obdivovať vystavených veteránov. V rámci tejto exkurzie si určite každý účastník prišiel na svoje.

Fotogaléria

OA na KOŽAZE
V dňoch 24. - 28. 09. 2018 sa naši žiaci III. A a III. B triedy zúčastnili kurzu ochrany života a zdravia (KOŽAZ) v Rejdovej.
Program KOŽAZ-u bol bohatý. Začínal sa turistickým pochodom na Kejdu, počas ktorého sa žiaci oboznamovali s turistickými značkami, environmentálnymi zásadami pri pobyte v prírode, miestnou faunou a flórou.
Nasledujúci deň po raňajkách boli podľa vopred určeného rozvrhu pripravené zadania na stanovištiach - zdravotná výchova, topografia, pobyt v prírode, strelecká príprava.
V posledný deň sa uskutočnili branno - športové preteky, ktoré pozostávali zo streleckej súťaže, vedomostnej súťaže a športových súťaží. Po ukončení pretekov bolo vyhodnotenie súťaže a celého kurzu.
Každý deň mali žiaci spestrený večernými športovými hrami v telocvični základnej školy.

Fotogaléria

OARV podporuje vzdelávanie žiakov netradičnými metódami
Pevnou súčasťou vyučovacieho procesu Obchodnej akadémie v Rožňave sú počas niekoľkých rokov cvičné firmy. Cvičná firma je vyučovací predmet, v ktorom si žiaci spájajú teoretické vedomosti s praktickými zručnosťami. Žiaci sa učia zostaviť podnikateľský plán, založiť podnikateľský subjekt, vystaviť spoločenskú zmluvu, otvoriť účet v banke, ohlásiť živnosť, založiť webovú stránku firmy, pripraviť marketingové materiály, katalóg firmy, cenníky, fiktívne predávať svoje produkty a služby....
Novinkou, ktorá je v tomto školskom roku súčasťou vyučovania predmetu cvičná firma, je aktívna spolupráca s reálnou firmou Autocentrum Opel - Hyundai. Pilotnou časťou spolupráce sú praktické cvičenia priamo vo firme - predajni automobilov, kde si žiaci prakticky trénujú nakupovanie automobilov na spôsob tzv. Mystery shoppingu (aj keď zamestnanci firmy o "zákazníkoch" vedia).

Ďakujeme firme za takúto skúsenosť a veríme, že si naši žiaci odnesú veľa nápadov, postrehov a námetov, ktoré využijú pri založení novej cvičnej firmy.

Fotogaléria

OA v Rožňave na súťaži "SLOVENSKÉ RÝCHLE PRSTY"
Na I. ročníku celoštátneho sústredenia žiakov v spracovaní informácií na počítači v Bratislave organizovaného OA Nevädzová Bratislava sa zúčastnila aj naša všestranná žiačka Sabína Čobádiová (III. B) s PaedDr. Emíliou Gajdošovou. Trojdňové tréningové sústredenie podľa modelu ZAV pod vedením Heleny a Jaroslava Zaviačičových i aktuálneho majstra sveta Jonáša Valu bolo rozšírené o oboznámenie sa a vyskúšanie novinky Intersteno - disciplíny audiotranscription. Pri kombinácii výsledkov zo súťaže (30 -min odpis textu - záznam hovoreného slova C-B-A a audiotranscription) spomedzi 35 účastníkov reprezentantka našej školy obsadila výborné 4. miesto. Sabínke blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.

Veríme, že získané zručnosti a vedomosti nám pomôžu pri výchove úspešných pisárov.

Fotogaléria

Ekonómia pre budúcich lídrov
V dňoch 6. - 11. augusta 2018 sa zúčastnil žiak Obchodnej akadémie v Rožňave Timotej Lipták letnej školy s názvom "Ekonómia budúcich lídrov", ktorú organizuje Nadácia F. A. Hayeka. Letná škola ekonómie sa konala v horskom hoteli Remata pri Prievidzi. Zišlo sa tu 28 mladých študentov, ktorí mali záujem rozvíjať svoje vedomosti v oblasti ekonómie.

Každý deň mali nabitý prednáškami, leadership tréningmi a rôznymi hrami. Na tejto letnej škole mali možnosť stretnúť zaujímavých ľudí, napr. podnikateľku roka Oľgu Bušo, alebo chlapcov zo slovenského startupu Ridelo Filipa Tomášku a Adriana Paleša. Porozprávali im o svojich začiatkoch, poradili ako rozbehnúť vlastný biznis... Bola to veľmi prínosná diskusia.

Posledný deň ich navštívil pán D. R. Seckinger, veľvyslanec z USA. On porozprával o tom, ako fungujú vzťahy Slovenska a USA. Po jeho prednáške čakal účastníkov posledný leadership tréning, pri ktorom sa ukázalo, ako sa z 28 člennej skupiny študentov z celého Slovenska stal za týždeň tím, ktorý vedel spolupracovať na 100%.

Účasť na programe Ekonómia pre budúcich lídrov umožnila žiakom zdokonaliť sa v oblasti ekonómie, získať odpovede na niektoré ekonomické a spoločenské otázky, rozvinúť svoje vodcovské zručnosti, načerpať inšpiráciu do ďalšieho profesného života a spoznať množstvo zaujímavých ľudí.
Fotogaléria

Duálne vzdelávanie v Obchodnej akadémii v Rožňave
Dňa 13. 09. 2018 sa konalo v priestoroch COVP Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava pracovné stretnutie o možnosti zavedenia duálneho vzdelávania v Obchodnej akadémii v Rožňave - prvej obchodnej akadémii na Slovensku s oprávnením používať od roku 2015 popri svojom názve označenie Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre kreatívnu ekonomiku.
Stretnutie organizovalo vedenie obchodnej akadémie v spolupráci s Republikovou úniou zamestnávateľov (RÚZ) v zastúpení Ing. Drahomírou Štepanayovou a Ing. Jozefom Štepanayom a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania v zastúpení Ing. Petrom Kutruczom (DUAL POINT Košice). Pracovného stretnutia sa zúčastnili zástupcovia regionálnych firiem: AGROTRADE GROUP spol. s r.o., Autocentrum Opel - Hyundai, CMF Slovakia s.r.o., Ing. Zuzana Končeková - JAKON, Mayser Slovakia s.r.o., Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., výchovné poradkyne rožňavských základných škôl - ZŠ Zlatá, ZŠ Ulica pionierov, ZŠ akademika Jura Hronca a učitelia odborných predmetov obchodnej akadémie.

Predstaviteľom jednotlivých firiem bol vysvetlený, a zároveň prediskutovaný systém spolupráce medzi školou a zamestnávateľmi pri zavádzaní duálneho vzdelávania. Zástupcovia RÚZ a ŠIOV-u objasnili aj povinnosti, ale aj benefity všetkých zainteresovaných strán: zamestnávateľov, základných škôl, obchodnej akadémie aj jej žiakov.

Veríme, že toto pracovné stretnutie prinesie svoje ovocie, a onedlho budeme môcť oznámiť úspešný štart našej školy do systému duálneho vzdelávania, a tým zabezpečiť našim žiakom kvalitné odborné praktické zručnosti, ktoré im pomôžu uplatniť sa v praxi hneď po ukončení štúdia.

Fotogaléria

Brány Obchodnej akadémie v Rožňave sa opäť otvorili...
Prázdniny sa skončili, škola začala. Privítal nás riaditeľ školy PaedDr. Viktor Baláž, ktorý nám poprial veľa úspechov v novom školskom roku. Osobne privítal žiakov prvého ročníka a aj nášho nového učiteľa anglického jazyka Mgr. Romana Jakobeja.

Okrem úvodných povinností počas prvého týždňa, akými sú: preberanie učebníc, príprava tried na vyučovanie, poučenie o dodržiavaní školského poriadku, bezpečnosti práce, sa už začali aj aktivity školy. Veríme, že ich cez školský rok bude dosť.

Pri príležitosti Dňa finančnej gramotnosti sa 7. 09. 2018 žiaci druhého a maturitného ročníka zapojili do rôznych aktivít.

Druháci absolvovali besedu zameranú na ochranné prvky bankoviek a históriu papierových platidiel. Uvedenú problematiku prednášal odborník - numizmatik, a zároveň učiteľ matematiky PaedDr. Sanisló.

Maturitné ročníky sa zúčastnili online testovania, ktorého cieľom bolo zistenie prehľadu ich vedomostí o finančnej gramotnosti. Žiaci absolvovali 4 testy. Najrozsiahlejšie vedomosti preukázali a najviac bodov získali: Dominik Džačovský, Filip Tverďák zo IV. B a Patrik Žúdel z V. A.


Víťazom testovania blahoželáme, a všetkým žiakom a zamestnancom obchodnej akadémie prajeme úspešný školský rok 2018/2019.

OA v Rožňave nezaháľa a zapája sa do ďalších projektov.
Tu je prvý z nich: AEC network: Celebrating Diversity - CELEBRATING DIVERSITY

V rámci tohto projektu predstavujeme krásu rozmanitosti. Účastníci z participujúcich škôl majú priestor na to, aby prostredníctvom skupiny na sociálnych sieťach či internetovej stránke Obchodnej akadémie v Rožňave prezentovali históriu regiónu, recepty (najlepšie od babičiek), prírodné krásy miest, miestnu kultúru a pod.
Keďže chceme, aby naši mladí ľudia boli aktívni, chceli by sme sa naučiť hry a šport ktoré robia ostatní.
Na záver budeme hlasovať o najlepší / najzábavnejší / najzaujímavejší blog: (1) video (2) text a (3) fotografie medzi všetkými účastníkmi. A chceli by sme zorganizovať malé stretnutie s účastníkmi tu v Rožňave, aby sa osobne stretli a spoznali niečo osobne a predstavili svoju kultúru účastníkov. Podrobnosti o tejto navrhovanej návšteve budú predmetom neskoršej diskusie.

Participujúce školy:
 • koordinátor Obchodná akadémia v Rožňave,
 • St. Mark's Girls Senior Secondary School, India,
 • St. Marks. Sr. Sec. Pub. School, India,
 • Science Selangor Secondary School, Kula Lumpur, Malaysia,
 • Madrasah Aliyah Negeri 1 Jember, Jawa Timur, Indonesia

Tu je krátky opis druhého z nich a odkaz na video, ktoré tvorí súčasť daného projektu:

Globálna vzdelávacia sieť Európa - uznáva dôležitosť inovácií v globálnom vzdelávaní prostredníctvom svojej ceny pre globálnu vzdelávaciu inováciu. Ocenenie prináša prínos globálnym vzdelávacím projektom, ktoré prinášajú pozitívnu zmenu a otvárajú oči a mysle ľudí k realite sveta, lokálne a globálne. Podporuje iniciatívy v oblasti globálneho vzdelávania, ktoré prinášajú túto zmenu prostredníctvom tvorivosti, účasti, priamych akcií, synergií a inovácií a nakoniec inšpirovať verejnú politiku.

GENEproject - video

GENE rozhodol, že budú zohľadnené nasledujúce aspekty:
 • transformačné učenie - zahŕňa osobný a kolektívny proces reflexie, ktorý vedie k posunu vnímania v chápaní seba samého, vieru človeka a správanie človeka, ktoré zahŕňa zmeny životného štýlu. Obsahuje tiež schopnosť poučiť sa zo skúseností, vrátane neúspechu s cieľom podporiť pozitívne zmeny,
 • vzájomná prepojenosť globálny - miestny - čo sa deje v miestnom kontexte, je prepojené s globálnou úrovňou a naopak; takzvanú dimenziu "glocal",
 • vzdelávací prístup - kde sa všetci zainteresovaní učia a aktívne sa zapájajú do procesu učenia, či už vo formálnom alebo neformálnom vzdelávacom prostredí,
 • kreativita - skutočný proces, ktorý dokazuje mimovoľné myslenie,
 • súdržnosť - iniciatíva zvyšuje synergie a súdržnosť medzi účelom, vzdelávacími prístupmi a svedectvami zúčastnených osôb a skupín,
 • outreach - venovať pozornosť verejnosti s osobitným zameraním na skupiny, ktoré sa nezúčastňujú na globálnom,
 • inšpirácia pre verejnú politiku - GENE uľahčuje učenie sa politiky a z tohto dôvodu sa skúsenosti môžu stať ukážkou verejnej politiky.
Žiadatelia sa vyzývajú, aby rozprávali príbeh o tom, ako ich iniciatíva prispieva k transformatívnemu učeniu a zmene vnímania medzi svojimi publikami a vysvetľuje, akým spôsobom je ich prístup inovatívny v ich kontexte.

Zobraziť staršie príspevky