Spomienka na jún 2021

V našej škole sa stále niečo deje. Zaspomínajme si spolu na jún 2021 a júnové úspechy a aktivity našich žiakov, ale aj na záver školského roka 2020/2021.

Dňa 02. júna 2021 sa uskutočnil 67. ročník okresného kola v prednese slovenskej poézie a prózy na Radnici mesta Rožňavy. Naša žiačka prvého ročníka Alexandra Lojková získala v prednese poézie v kategórii žiakov 1. - 4. ročníka stredných škôl krásne 2. miesto.

4. júna 2021 sme sa definitívne rozlúčili s našimi maturantmi. Musíme však prezradiť jedno tajomstvo. Okrem tých, ktorí maturovali administratívne, sa našli aj traja žiaci, ktorí odmaturovali reálne, lebo sa rozhodli vykonať dobrovoľnú ústnu maturitnú skúšku z nemeckého jazyka. Wiara, Ľudka a Juraj, blahoželáme!
08. - 17. júna 2021 sa uskutočnilo online finančné vzdelávanie pre žiakov 1. - 4. ročníka, ktoré realizovala Slovenská asociácia európskych štúdií (ECSA Slovakia). Pre našich žiakov boli pripravené témy, ako: finančná gramotnosť, medzinárodné aspekty zdaňovania, mystery shopping, základné informácie o zákone o bankách, bankovom produkte, spotrebiteľských úveroch, schopnostiach splácať úver a o dani z príjmov fyzických a právnických osôb.

Ôsmi žiaci zo IV. A triedy z našej školy sa do 15. júna 2021 zaregistrovali do medzinárodnej súťaže The Goi Peace Fondation (Japonsko) a poslali svoju napísanú esej na tému What is life v rozsahu maximálne 700 slov. Vyhodnotenie súťaže bude do 31. októbra 2021. Výsledky našich žiakov netrpezlivo očakávame.

14. - 18. júna. 2021 - absolvovali 2 naši žiaci Dominik Demeter a Szilárd Szántó spoločnú online prax so žiakmi z MBO College Port, Almere, Holandsko a Málaga Business Bootcamp, Španielsko pod vedením podnikateľov z JongLeren.es teamu zo Španielska. V tomto hybridnom online vzdelávacom projekte sa najprv žiaci rozdelení do skupín zúčastňovali brainstormingu spolu s podnikateľom a manažérom organizácie, aby získali predstavu svojich cieľov. Počas ďalších dní žiaci pracovali na spôsoboch dosiahnutia cieľov a vyriešenia "problému". Sami si pripravili akčný plán a so súhlasom podnikateľa a manažéra ho spracovali tak, aby splnili zadanie/cieľ daný podnikateľom. Počas trvania projektu boli podnikateľ a manažér k dispozícii s cieľom nasmerovať žiakov k napĺňaniu stanovených úloh. Celá aktivita bola realizovaná metódou Scrum. V posledný deň žiaci odprezentovali svoje vytvorené akčné plány a získali certifikát preukazujúci účasť na online odbornej praxi.
24. júna 2021 sa uskutočnila školská súťaž v písaní na počítači pre žiakov 1. ročníka. Hlavnou myšlienkou súťaže je vyhľadávanie talentov na reprezentáciu školy. Prvé tri miesta v 10-minútovom odpise textu z papierovej prílohy obsadili žiaci I. B triedy - Martina Chnapková, Tamara Klimentová a Sára Vojtkovská. V 10-minútovom odpise v ZAV bola najlepšia Sára Vojtkovská. Veríme, že z nich vychováme minimálne takých reprezentantov školy, akí opustili naše brány v tomto školskom roku.

V ten istý deň sa uskutočnilo online vyhodnotenie školských časopisov základných a stredných škôl v rámci predmetu spotrebiteľská výchova - výchova pre život. Téma tohto roku bola: Spotrebiteľ nakupuje ekologicky priateľské produkty a odoláva zavádzaniu. Na našom časopise K€Š, ktorý si môžete pozrieť tu: K€Š 7, pracovali 3. žiaci z III.A triedy. V danej súťaži získali jednu z hlavných cien.

A do tretice tiež 24. júna 2021 sa uskutočnilo online vyhodnotenie súťaže stredoškolských časopisov Štúrovo pero. Hodnotili sa časopisy poslané do súťaže za roky 2019 a 2020. Náš časopis Sršeň získal 2. miesto Nadácie Slovenskej sporiteľne s rubrikou "Ach tie financie", článkom: Kúpiť alebo prenajať. Najnovšie číslo nášho časopisu Sršeň bolo vydané v júni 2021. Nájdete ho tu: Sršeň 17/2

Za úspechy a niekoľkoročnú prácu so žiakmi v oblasti tvorby školských časopisov patrí poďakovanie našej učiteľke odborných predmetov Ing. Helene Fraňovej.

A prišiel záver školského roka 2020/2021. Aj keď väčšiu časť dní počas tohto obdobia boli naši žiaci doma a vzdelávali sa dištančne, úspešne reprezentovali našu školu aj v online priestore. Za aktívnu a úspešnú reprezentáciu školy, za pravidelnú účasť na dištančnom vzdelávaní a za výborné vzdelávacie výsledky bolo množstvo žiakov z jednotlivých tried odmenených. Patrí im veľké poďakovanie za to, že svojou húževnatosťou a vytrvalosťou dokážu svoje nadanie, vedomosti, schopnosti a zručnosti zúžitkovať, presadiť sa v konkurencii ostatných škôl a mnohonásobne tak škole vrátiť to, čo im v nej naši učitelia odovzdávajú.
Spolu s ukončením školského roka 2020/2021 sa skončilo aj dlhoročné pôsobenie pána PaedDr. Viktora Baláža, ktorý pôsobil v škole cez 40 rokov a takmer 30 rokov vykonával funkciu riaditeľa školy. Za dlhoročnú prácu sa mu poďakovala riaditeľka školy a za všetkých bývalých aj súčasných žiakov zástupcovia žiackej školskej rady. Ďakujeme za jeho riadiacu a pedagogickú prácu a prajeme mu pevné zdravie, pohodu a veľa pokojných chvíľ v zaslúženom dôchodku.

Fotogaléria