Vzdelávanie žiakov v OA v Rožňave bude zaujímavejšie, efektívnejšie


Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava sa implementáciou hlavných aktivít projektu s názvom Moderné COVP - viac praktických cvičení, viac žiakov zaradila medzi TOP školy Košického regiónu.

V rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, sa zmodernizovalo prostredie Centra odborného vzdelávania a prípravy pre kreatívnu ekonomiku.

V rámci špecifického cieľa 2. 2. 3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktických cvičeniach bolo zmodernizovaných 5 odborných učební a bol vybudovaný prístup na 1. poschodie schodiskovým výťahom pre imobilných žiakov.

Hlavným cieľom implementácie projektu bolo zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy, rozšírenie Centra odborného vzdelávania a prípravy pre kreatívnu ekonomiku na skvalitnenie praktických zručností žiakov a na zvýšenie kvality poskytovaného celoživotného vzdelávania pre trh práce.

Špecifické ciele boli definované:

Uvedené ciele boli dosiahnuté realizáciou

stavebných prác:

obstaraním materiálno-technického vybavenia:

Zabezpečením uvedených aktivít získala škola benefit v celkovej hodnote 311 708,61 EUR , čím získali žiaci aj učitelia kvalitnejšie podmienky na odborné vzdelávanie.

Vzdelávanie v OA v Rožňave bude zaujímavejšie, efektívnejšie a pre žiakov zábavnejšie.


Fotogaléria