Prax v Holandsku – súčasť odborného vzdelávania obchodnej akadémie

V dňoch 22. 09. - 02. 11. 2019 sa zúčastnilo 10 žiakov bilingválneho odboru Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava 6 týždňovej odbornej praxe v podnikoch v Holandsku prostredníctvom mobilitných projektov Erasmus+ v spolupráci s partnerskou školou ROC Flevoland v Almere.

To, že žiaci prax úspešne absolvovali a zvládli zadané úlohy vo firmách, potvrdzujú ich výstupné hodnotenia schválené zodpovednými vedúcimi pracovníkmi firiem Boetech MEPS International BV a BON Import BV (medzinárodne uznávané a platné dokumenty ECVET hodnotenie a Europass Mobilita Dokument). Súčasťou účasti v projekte je jazykový kurz, vstupné a výstupné hodnotenie úrovne jazykových kompetencií prostredníctvom Online jazykového systému (OLS), v ktorom žiaci preukázali aj svoje kompetencie v anglickom jazyku podľa Európskeho jazykového referenčného rámca.

Tento rok sa odbornej praxe v zahraničí zúčastnili: Juraj Bobka, Andrea Brenkusová, Réka Kovácsová, Attila Bergel, Michaela Gargušová, Simona Lesňáková, Branislav Macko, Frederik Filip Pápai, Lucia Tóthová a Kristina Zalcerová.

Hlavnou myšlienkou, ktorá nás viedla k realizácii tohto typu projektu je, aby žiaci obchodnej akadémie - bilingválneho odboru, mali možnosť vzdelávať sa prostredníctvom vlastnej aktivity a práce, mali možnosť rozvíjať svoje odborné, jazykové a osobnostné kompetencie a zručnosti v praktickom živote, spoznali európsky pracovný a obchodný trh.

Okrem odbornej praxe žiakov je súčasťou projektu Erasmus+ aj mobilita 3 zamestnancov vo forme odbornej dvojtýždňovej stáže 3 učiteľov odborných predmetov a anglického jazyka, ktorí okrem absolvovania vyučovacích hodín v partnerskej škole mohli sledovať návštevou firiem ekonomické procesy, ktoré v nich prebiehajú, a ktorých sa zúčastňovali žiaci školy.

Súčasťou mobility bolo aj pracovné stretnutie riaditeľa holandskej školy Wietse van der Veena s riaditeľom Obchodnej akadémie v Rožňave PaedDr. Viktorom Balážom.

Projekt je financovaný Európskym spoločenstvom prostredníctvom programu Erasmus plus, mobilita jednotlivcov. Žiaci obchodnej akadémie sa pravidelne zúčastňujú zahraničných stáži od roku 2014. Vďaka súčasnému projektu je predpoklad, že naši žiaci vycestujú do Holandska aj v roku 2020.

Z priebehu odbornej praxe a odbornej stáže vám prinášame niekoľko fotografií.