Od 27. do 30. novembra 2018 sa konala v Helsinkách a Espoo (Fínsko) 14. konferencia ASEF ClassNet, ktorá sa zameriava na tému: "Rodová rovnosť: preprogramovanie vzdelávania STEM". Zúčastnila sa jej aj naša učiteľka anglického jazyka - Mgr. Jana Vidová.

14th ASEF ClassNet Conference
Gender Equality: Reprograming STEM Education, Helsinky and Espoo, Finland
Na úvod chcem vyjadriť poďakovanie, že som sa mohla zúčastniť a získať nový pohľad na potreby predovšetkým žiakov našej školy, poskytnúť im možnosti sebarealizácie v medzinárodnom meradle prostredníctvom medzinárodnej spolupráce, urobiť čo sa dá v rámci možností, ktoré máme na Slovensku, aby žiaci, ktorí majú chuť, entuziasmus a aktívny prístup ku svojmu vzdelávanie mali čo najširšie možnosti.
The AEC-NET is really a good venture to know and learn about technology and meet educators, as well. In this way, it helps the participants to develop their creativity that will impart in their respective schools that will be beneficial to the students.
AEC-NET má naozaj dobrý zámer, spoznať a učiť sa o technológiách a stretnúť sa s ďalšími pedagógmi. Týmto spôsobom pomáha účastníkom rozvíjať ich kreativitu, ktorá sa v ich príslušných školách ukazuje ako prospešná pre študentov.
"The Conference and the activities of AEC-NET gave me an excellent opportunity to meet people of different cultures and helped me to understand the importance of global teaching to open up the world to the young" said Mrs Jana Vidova from Slovakia.
"Konferencia a aktivity ASEF ClassNet mi poskytli vynikajúcu príležitosť stretnúť sa s ľuďmi rôznych kultúr a pomohli mi pochopiť dôležitosť globálneho vyučovania, aby sa mladým otvoril svet," povedala pani Jana Vidová zo Slovenska.
Launched in 1998, the ASEF Classroom Network (ASEF ClassNet) fosters collaborations among secondary and high school teachers and students in Asia and Europe while harnessing the potential and opportunities of technology in education. To-date, more than 1,400 teachers from 45 ASEM Partner countries6 have joined the ASEF Classroom Network. In addition, more than 32,000 students have been engaged in 398 school-to-school collaborations since 2001.

Spoločnosť ASEF Classroom Network (ASEF ClassNet), ktorá začala v roku 1998, podporuje spoluprácu stredoškolských učiteľov a stredoškolských študentov v Ázii a Európe, pričom využíva potenciál a príležitosti technológií vo vzdelávaní. Do siete ASEF spolupráca tried sa zapojilo viac než 1400 učiteľov z 45 partnerských krajín ASEM6. Okrem toho od roku 2001 bolo zapojených viac ako 32 000 študentov zo 398 škôl.

The 14th ASEF ClassNet Conference will take place from 27-30 November 2018 in Helsinki & Espoo,
Finland, and focuses on the theme "Gender Equality: Reprogramming STEM Education". The promotion of a gender balanced participation of STEM professionals for achieving the Sustainable Development Goals is at the heart of this conference.

14. konferencia ASEF ClassNet sa konala od 27. do 30. novembra 2018 v Helsinkách a Espoo, Fínsko a zameriava sa na tému "Rodová rovnosť: preprogramovanie vzdelávania STEM". Podpora rodovo vyváženej účasti profesionálov STEM na dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja je ústrednou témou tejto konferencie.
Konferencia sa zaoberala nasledujúcimi témami: (1) ženské modely v živote, (2) rovnoprávne kurikulum rodov a pedagogika pre STEM, (3) inkluzívne vzdelávacie politiky na podporu rovnosti pohlaví v STEM oblastiach a (4) spolupráca medzi školami prostredníctvom online projektov navrhnutých žiakmi na základe ich záujmov, online video lekcie a vzájomné stretnutia.

Tieto témy podporia potrebné a včasné diskusie medzi všetkými príslušnými zainteresovanými stranami na úrovni stredoškolského vzdelávania a posilnia ich správne vedomosti a povedomie.
Photo Number 1 Photo Number 2 Photo Number 3 Photo Number 4 Photo Number 5
Photo Number 6 Photo Number 7 Photo Number 8 Photo Number 9 Photo Number 10
Photo Number 11 Photo Number 12 Photo Number 13 Photo Number 14 Photo Number 15
Photo Number 16 Photo Number 17 Photo Number 18 Photo Number 19 Photo Number 20
Photo Number 21 Photo Number 22 Photo Number 23 Photo Number 24 Photo Number 25
Photo Number 26 Photo Number 27 Photo Number 28 Photo Number 29 Photo Number 30
Photo Number 31 Photo Number 32 Photo Number 33 Photo Number 34 Photo Number 35
Photo Number 36 Photo Number 37

Created with Web Album Generator