Facebook - OARVOARV.EDUPAGE.ORG

FOTOGALÉRIA
 
Naša škola
Školský internát

    Školský rok    ~    2020 / 2021    
Duálne vzdelávanie
podpisovanie zmlúv
Účelové cvičenia
a KOŽAZ
Cena Vojvodu
z Edinburgu

Girls Day

Lumis Retro Style

CF BA a Litva
2 Česko-slovenský
online veľtrh CF
Vianočná
obchoďácka hodina
Online škola, online
život v nej a mimo nej

Moderné COVP

Rozbehni sa
Bratislavské
kontraktačné dni
Stretnutie maturantov
50. výročie

    Školský rok    ~    2019 / 2020    

Začiatok šk. roka
Medzinárodná cena
vojvodu z Edinburgu
Deň finančnej
gramotnosti

Bližšie k ekonomike

Pribeník

Tesco

OK Cezpoľný Beh
Incheba
Volkswagen Slovakia
Štátny archív
Košice
Košice
Letecké múzeum
Nová
školská jedáleň
Biblioterapia
v knižnici
Cvičné firmy v OA
stále aktívne
Silne emotívna
poznávacia exkurzia
Dualisti v rožňavských
firmách
Medzinárodný veľtrh
cvičných firiem Nitra
Naši pisári v online
medzin. súťaži ZAV-100

Holandsko

India
Školské kolo
olympiády v ANJ

Juvenes Translatores

Deň študentstva
Školské kolo
olympiády zo SJL

Vianočné trhy
SIP
školské kolo
Deň pre bezpečnejší
internet

Školské kolo SOČ

Mladý účtovník
SOČ +
Deň folklóru

    Školský rok    ~    2018 / 2019    

Začiatok šk. roka
Deň finančnej
gramotnosti
Duálne vzdelávanie
v OARV
Ekonómia pre
budúcich lídrov

Slovenské rýchle prsty

CF Autocentrum

Kožaz
Zlákal nás
svet automobilov

16 MVCF Košice

Burza informácií

Návšteva archívu

Prax Cyprus

Deň zdravej výživy

Imatrikulácia
Školské kolo
olympiady zo SJL
Športový deň
Upratovanie
Spracovanie inf. na PC
Digitálna inteligencia
Medz. veľtrh cvičných
firiem Bratislava

Suit up day
Žiačka OARV ocenená
predsedom KSK

Mikuláš

Vianočný veľtrh CF
14th ASEF ClassNet
Conference

Online hodina India

Vianočné trhy
Olympiáda
Mladý účtovník

Srdce na dlani

Workshop OSN

SOČ

Hviezdoslavov kubín

Lyžiarsky kurz
Hviezdoslavov Kubín
Okresné kolo
Medzinárodný veľtrh
CF Praha 2019

SIP Senica

Deň učiteľov

Ocenenie KSK

Návšteva z Indie

Štúrovo pero

India meets Slovakia

Štátne skúšky SIP

Viedeň
Najlepší
podnikateľský plán
SOČ
Celoštátne kolo

Maďarsko
Olympiáda mladých
informatikov

Exkurzia SJL

Maturita
Ďalší úspech
časopisu K€Š

Tatry
Systém duálneho
vzdelávania

    Školský rok    ~    2017 / 2018    

Pribeník 2017
Prax žiakov
v Holandsku
Európsky týždeň
športu
15 MVCF KE
Deň zdravej výživy
Burza práce
Holandsko
Imatrikulácie
Oslavy 50
Olympiáda
zo SJL
Školské kolo
v Rétorike
Olympiáda
z ANJ

Mikuláš
Olympiáda zo SJL
Krajské kolo

Školské kolo SOČ

Lyžiarsky Kurz
Volejbal
okresné kolo

Hviezdoslavov Kubín

24 MVCF Praha

SIP Dolný Kubín

Maďarsko
Krajské kolo
Volejbal
Najlepší podnikateľský
plán 2018

Ekonomická olympiáda
Spolupráca s
holandskými partnermi
Úspech
s časopisom K€Š
ZAV Talenty prvákov
v Rožňave

    Školský rok    ~    2016 / 2017    
Kaltenecker
Mosty bez bariér
Vysoké Tatry
Chute jesene
Veľtrh vysokých škôl
Burza práce
14 MVCF Košice
19 MVCF Bratislava
Imatrikulácie
Holandsko prax
Informatika ma baví
Mikuláš
Olympiáda zo SJL
Olympiáda zo SJL
Školské kolo v rétorike

Vianočné trhy
Beseda s odborníčkou
z praxe

Školské kolo SOČ
Basketbalové súťaže
na OA

SIP Košice
Burza Príležitostí
Košice
Holandskí študenti
v Rožňave

Mladý účtovník

Hviezdoslavov Kubín
Celoštátne kolo
SIP v Rožňave

Lyžiarsky kurz

23 MVCF Praha

Plavecký kurz
Okresne kolo
v basketbale

Mladý tvorca

Projekt bez hraníc

Štúrovo pero

Maturitné skúšky
Štátna odborná
jazyková skúška

Rozlúčka
Odovzdávanie
maturit. vysvedčení

SIP 1 ročník 2017
Ukončenie školského
roka

    Školský rok    ~    2015 / 2016    

Zejmarská roklina
Cena primátora
mesta

Mosty bez bariér
Najlepší podnikateľský
zámer
Exkurzia
Bratislava a Viedeň
13 MVCF
Košice 2015

Holandsko
Správna voľba
povolania

Kožaz
Beseda
Ľudovít Štúr

Imatrikulácie

Otvorenie COVP
ŽŠR
Aktivizujme sa
Spoznávali sme
Košice

Vianočné trhy

Fašiangy
Cvičné Firmy
Poprad
Školské kolo
SOČ

Lyžiarsky kurz
Hviezdoslavov
Kubín

Deň učiteľov

Návšteva Holandsko
Mikolajová
ocenenie KSK

Deň učiteľov 2
Bez hraníc za zelené
a zdravé prostredie

Štrasburg 2016

Maturitné skúšky

Rozlúčka maturantov

    Školský rok    ~    2014 / 2015    
Donau Online
Zázrak menom JABLKO
12. MVCF v Košiciach

17. MVCF v Bratislave

Imatrikulácia
Deň bezpečného
internetu
Krajské kolo SIP
Holandsko
SOČ

19. MVCF Litva

Barmanský kurz
Kurz sprievodcovskej
činnosti
Top turistická
destinácia regiónu
Najlepší
podnikateľský plán
Odovzdávanie
maturitných vysvedčení
Študentská
konferencia BA 2015
50 Kongres
Intersteno 2015

    Školský rok    ~    2013 / 2014    
11. MVCF krajín V4 v KE
16. MVCF v Bratislave
Vianočné trhy OA
Ďeň športu
Imatrikulácia
Vysoké Tatry

Krajské kolo v SIP
Majstrovstvá
Slovenska v SIP
20. Medzinárod. veľtrh
cvičných firiem Praha

Mladý tvorca

    Školský rok    ~    2012 / 2013    
Hviezdoslavov Kubín
Matematický klokan
Praktická časť MS
Rozlúčka
so štvrtákmi

Maturitná skúška
10. Medzinárodný veľtrh
cvičných firiem
Barnstaple 2013
Deň hier
Fašiangy
Krajské kolo v SIP
Lyžiarsky kurz
Plavecký kurz
Školské kolo SOČ
Vianočné trhy OA
Spoznať krajinu inak
Imatrikulácia
Kožaz
Športový deň

    Školský rok    ~    2011 / 2012    
Imatrikulácia
ŠI - Seminár
Korčuľovanie
ŠI - Krajské oceňovanie
dobrovoľníkov
Okresné kolo
v stolnom tenise
Projekt Leonardo
- stáž žiakov z ČR
Školské kolo SIP
Ocenenie žiakov
Športový deň
Barmanský kurz
Fašiangy
Krajské kolo v SIP
Anglický deň
Berlín - exkurzia
Orava - exkurzia
Po miestach svetového
dedičstva na SVK
18. Medzinárodný veľtrh
cvičných firiem v Prahe
18. Medzinárodný veľtrh
cestovného ruchu
14. Medzinárodný veľtrh
cvičných firiem BA
Medzinárodný
Autosalón Nitra
Jazykový kurz
v Barnstaple (VB)

    Školský rok    ~    2010 / 2011    
Rozlúčka so štvrtákmi
Maturitné skúšky
Hviezdoslavov Kubín
Regionálne kolo
v basketbale dievčat
Naši volejbalisti
- majstri okresu
Naše volejbalistky
- majsterky okresu
17. Medzin. veľtrh
cvičných firiem v Prahe
Celoštátne kolo
v sprac. inf. na PC
13. Medzinárodný
veľtrh cvičných firiem
Fašiangy
Mikuláš na ľade
Imatrikulácia
Školské kolo SOČ
Orava - exkurzia
Berlín - exkurzia
17. Medzin. veľtrh
cvičných firiem

    Školský rok    ~    2009 / 2010    
Ocenení žiaci
za škol. rok 2009 / 2010
Súťaž vo viazaní
vianočných ikebán
Regionálne finále
športových súťaží
Viedeň - exkurzia
Lyžiarsky kurz
Imatrikulácia
Charitatívna akcia
Vianočná olympiáda
Poľsko - projekt
Deň učiteľov

    Školský rok    ~    2008 / 2009    
Imatrikulácia
Viedeň - exkurzia
Fašiangy
Mladý záchranca
~ okresné kolo
Krajská športová
olympiáda
Školský internát
Beseda s kozmetičkou
Školský internát
Beseda s...
Školský internát
Imatrikulácie
Školský internát
Mikuláš
Školský internát
Valentínsky večierok

    Školský rok    ~    2007 / 2008    
40 výročie
založenia školy
Halový futsal
- regionálne finále
Krajské kolo
v písaní na PC a UTX
Maturitné skúšky
Rozlúčka maturantov
Lyžiarsky kurz
Viedeň - exkurzia
Imatrikulácia

    Školský rok    ~    2006 / 2007    
APE
valné zhromaždenie
Začiatok školského
roku
Šk. kolo v písaní
na PC a UTX
Hviezdoslavov kubín
~ školské kolo
SOČ
~ školské kolo
Atletika - Víťazi
okresného kola
Športový deň
Volejbal
Workshop
Imatrikulácia
Maturitné skúšky
Rozlúčka maturantov
Lyžiarsky kurz

    Školský rok    ~    2005 / 2006    
Začiatok školského roku
Rodičovské združenie
Mikuláš v 1.B
Šk. kolo v písaní
na PC a UTX
Mladý záchranca
Rožňava - 2. miesto
Mladý účtovník
2005 + 2006
Nohejbal - okresné kolo
1. miesto
Halový futbal - okresné
kolo * 1. miesto
APE
valné zhromaždenie

Akcie ADK
Mladý záchranca
Budapešť ~ 1. miesto

Imatrikulácia
Maturitné skúšky
Rozlúčka maturantov
Lyžiarsky kurz
Študijný pobyt
v Poľsku

    Školský rok    ~    2004 / 2005    
Školské kolo v písaní
na PC a UTX
Hviezdoslavov kubín
~ školské kolo
Okresné kolo
v basketbale chlapcov
Aquarel
~ študentská spoločnosť
Cena za 3. miesto
v súťaži eČasopis
Podnikateľský zámer
~ preberanie ocenenia
Štúrovo pero
~ Zvolen
SOČ ~ celoštátne kolo
získanie certifikátu
Študijný pobyt
v Nórsku
Imatrikulácia
Športový deň