Kritériá

Denník

- je neoddeliteľnou súčasťou správy z praxe
- na stiahnutie: Denník pre všetky ročníky a odbory

Potvrdenie o vykonaní praxe
- na stiahnutie: Potvrdenie pre odbor OA a BOA

Pokyny, správa, hodnotenie

Postup pri vypracovaní správy zo zahraničnej praxe vo forme prezentácie

Požiadavky:Obsah Obsahová náplň 12
Záverečné zhrnutie 2
Denník 1
Forma Členenie obsahu 1
Hypertextové odkazy 2
Vzhľad, úprava textu, čitateľnosť 3
Tabuľky, grafy, obrázky, fotky 4
Prezentovanie Vystupovanie, celkový dojem, prejav 5
Spolu   30