Základné informácie

Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe.

Program na roky 2021 - 2027 kladie silný dôraz na sociálne začlenenie, zelenú a digitálnu transformáciu a podporu účasti mladých ľudí na demokratickom živote.

Podporujú sa ním priority a činnosti stanovené v európskom vzdelávacom priestore, akčnom pláne digitálneho vzdelávania a v programe v oblasti zručností pre Európu. Program ďalej slúži na
   ● podporu európskeho piliera sociálnych práv,
   ● výkon stratégie EÚ pre mládež na roky 2019 - 2027,
   ● rozvoj európskeho rozmeru v športe.

Erasmus+ Odborné vzdelávanie a príprava (OVP)

Obchodná akadémia, Akadémia Hronca 8, Rožňava získala Akreditáciu pre individuálnu organizáciu s kódom 2022-1-SK01-KA120-VET-00009026.

Naša škola školským rokom 2023-2024, po covidovom období opäť začína realizovať pobyty našich žiakov v zahraničí v rámci - Akreditovaných projektov mobility učiacich sa a zamestnancov v sektore odborného vzdelávania a prípravy.