Zapojené školyROC Flevoland,
Amsterdam, Almere
HolandskoObchodná akadémia Rožňava
Akademika Hronca 8,
048 01 Rožňava,
Slovensko

 

Projekt: OUR CONTRIBUTION OUR CHANCE: Erasmus+/ KA1 (2014-2016)

 

Projekt bol realizovaný prostredníctvom programu Erasmus+ a bol spolufinancovaný Európskym spoločenstvom.


Medzinárodná výmenná stáž, v rámci odborného vzdelávania určená študentom bilingválneho odboru OA Rožňava so študentmi medzinárodného obchodu ROC Flevoland, Amsterdam, Almere (Holandsko) v trvaní 3 týždňov v roku 2014 a potom v roku 2015.

Ciele projektu:

rozvíjať pracovné návyky a zručnosti, jazykové kompetencie mladých ľudí v počiatočnej odbornej príprave a tým zvyšovať úroveň praktických, a nielen teoretických zručností. Zvýšiť kvalitu odbornej prípravy zameraním sa na praktickú zložku ich prípravy, čím sa zlepšia ako odborné tak aj osobnostné predpoklady, tzv. softskills.


Participáciou školy v programe Celoživotného vzdelávania prostredníctvom projektu Our Contribution Our Chance zvyšujeme úroveň poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania, ktoré ponúka OA. Zlepšenie úrovne odbornej prípravy vidíme v súčasnosti v rozširovaní možností získavať pracovné a odborné zručnosti v praxi, čo sa dá afektívne dosiahnuť práve počas stáží v zahraničí, počas ktorej je zreteľne jasné a dokázané aj z predošlých aktivít školy, že účastníci si zlepšujú ako odborné zručnosti, IT kompetencie, tak aj jazykové kompetencie a tzv. soft skills.


Vďaka kontaktu s p. Korte, p. de Vrist a p. Bleeker máme možnosť rozvíjať skutočne kvalitnú a perspektívnu spoluprácu s Business College v Amsterdame, ktorý má takmer identický študijný program aký ponúkame na Obchodnej akadémii a ktorí prijali ponuku na spoluprácu.


Prostredníctvom projektov založených na výmene skúseností a výmene žiakov, počas obdobia ich praktickej prípravy OA a učitelia OA sa snažia napĺňať ciele, ktoré v oblasti vzdelávania stanovila EK pre vzdelávanie a tiež vláda SR na najbližšie obdobie s cieľom zabezpečiť efektivitu a zvyšovať úroveň odborného vzdelávania.


Všeobecné ciele EK na roky 2014-2020 pre odborné školstvo sú:

  • podporiť účastníkov odbornej prípravy a ďalšieho odborného vzdelávania pri získavaní a využívaní vedomostí, schopností, zručností a kvalifikácie, a tým im pomôcť pri osobnom rozvoji, zamestnateľnosti a zapojení sa na európskom trhu práce,

  • zvýšiť príťažlivosť odborného vzdelávania a prípravy a mobility pre jednotlivcov.

Záverom citát z vyjadrenia zástupcov EK pre vzdelávanie o mobilite študentov:

"Odborná príprava vzahraničí má väčšiu potenciálnu hodnotu ako podobná odborná príprava v danom štáte a je jasne preukázané, že účastník bude mať osoh z tejto skúsenosti v zmysle profesijného rozvoja (vrátane interkultúrnych a jazykových kompetencií) a osobného rozvoja (aktívne občianstvo). Predpokladá sa použitie Europasu. Predpokladá sa použitie ECVET (Európskeho kreditného systému v odbornom vzdelávaní)."

Obchodná akadémia patrí medzi školy, ktoré vo svojom vzdelávacom programe prácou vedenia, učiteľov a angažovanosťou žiakov presadzujú tvorbu a realizáciu aktivít zameraných na skvalitnenie podmienok výučby a aktivít na zlepšenie vzdelávacieho procesu a vzdelávacích výstupov svojich absolventov. Škola má dlhoročné skúsenosti s realizáciou mobilitných projektov zameraných na získavanie ako odborných, tak aj jazykových a osobnostných zručností v medzinárodnom prostredí. Mobility boli a sú realizované s podporou Európskeho spoločenstva prostredníctvom komunitárnych projektov v rámci programov Leonardo da Vinci, Commenius, Youth in Action a od roku 2014 je v platnosti program Erasmus+.


Počas praxe v zahraničí žiaci rozvíjajú a upevňujú svoje nielen teoretické poznatky ale predovšetkým praktické zručnosti v prostredí firiem zaoberajúcimi sa medzinárodným obchodom. Vzdelávacie výstupy, to čo sa žiaci reálne naučili a získali, sa odráža v ich hodnotení mentormi vo firmách a prenos a validácia vzdelávacích výstupov je zabezpečená prostredníctvom Európskeho systému kreditov (ECVET) a získaním EUROPASS-u MOBILITA, čím sa uľahčí ich porovnateľnosť v rámci celého Európskeho prostredia.

ECVET má riešiť prenos a validáciu vzdelávacích výstupov nadobudnutých počas mobility a zdôrazňuje potrebu vytvoriť a využívať relevantné doklady v tomto procese.


ECVET obsahuje informácie o metódach , procesoch a učebných výstupoch , a do akej miery učiaci sa získal určité vedomosti, zručnosti a kompetencie.


ECVET podporuje valorizáciu vzdelávacej mobility pretože prístup využívajúci vzdelávacie výstupy zabezpečuje lepšie porozumenie a porovnateľnosť kvalifikácií a výstupov medzi krajinami.


Prax v zahraničí spolu s jednotným systémom hodnotenia je veľkou devízou pre žiakov Obchodnej akadémie, ktorí v týchto projektoch participujú pre ich profesionálnu budúcnosť.

Aj tohtoročnú prax sprevádzali veľké očakávania - aká bude krajina ale predovšetkým akí budú ľudia.


Zúčastnilo sa jej 12 žiakov Obchodnej akadémie, bilingválny odbor od 24. októbra do 14.novembra 2016, ktorá sa uskutočnila v Amsterdame, časť Almere.


Z vyjadrení žiakov, ktorí absolvovali prax (minulý rok a aj tohto roku), tak zážitky a pocity sú pozitívne a často aj veselé, niektoré zachytené na fotkách... veď čo by sme neurobili pre dobrý záber... Ani more so svojim prílivom nás nemohlo odradiť (niektorých viac :).

 

DisemináciaZáverečné práce - 2014Záverečné práce - 2015