Základné informácie

Názov projektu: Internship abroad-real skills for life
Začiatok projektu: 01-06-2019
Celkové trvanie projektu: 24 mesiacov
Koniec projektu: 31-05-2022
Grant: Národná agentúra Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Európskeho spoločenstva národov.
Podanie : 5. 2.2019
Program: Erasmus+
Výzva: 2019 KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov (20 žiakov a 6 učiteľov)

Partneri v projekte

Oficiálny názov (v národnom jazyku): Obchodná akadémia
Adresa: Akademika Hronca, 8
Štát: Slovensko
Mesto: Rožňava

Oficiálny názov (v národnom jazyku): Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Flevoland
Adresa: Straat van Florida 1
Štát: Holandsko
Mesto: Almere

Ciele

1. Zabezpečiť stáže pedagogických zamestnancov a manažmentu školy v zahraničných podnikoch a školách.
2. Vytvoriť a udržať partnerstvá so školou a firmami u nás a v Almere.
3. Zabezpečiť stáže a odbornú prax žiakov pre odbor 6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne
4. Vytvoriť partnerstvá národného rozmeru súvisiace s rôznymi mobilitnými aktivitami školy a vzdelávacími on-line podujatiami.

Témy

» Inštitúcie a/alebo metódy zamerané na zlepšenie kvality (vrátane rozvoja škôl)
» Spolupráca medzi vzdelávacími inštitúciami a podnikmi
» Uznávanie, transparentnosť, certifikácia

Plánovaný pracovný plán

Účastníci mobility z radov učiacich sa a učiteľov, majú dopredu (ešte pred vycestovaním) dohodnuté firmy a určeného mentora v každej z týchto firiem, ktorý ich vo firme uvedie, vyškolí a zadá pracovnú náplň. Učitelia si hospitáciu na vyučovaní v ROC dohodnú vždy osobne s daným vyučujúcim podľa platného rozvrhu.

Pracovný čas, ktorý žiaci trávia na pracovisku je 6-8 hodín denne od pondelka do piatka stanovený podľa požiadaviek, ktoré pracovné zameranie či zadanie má. Aby sme dokázali hodnotiť a uznať získané vedomosti, zručnosti a kompetencie, každý mentor vo firme je oboznámený s prílohami Memoranda o vzdelávacích výstupoch a o ich hodnotení (príloha tejto prihlášky) a plnenie komunikuje so žiakom a s učiteĺom OA.

Výstupy

Vzdelávacie výstupy 1: Prijímanie a evidencia elektronickej firemnej korešpondencie v cudzom jazyku.
Vzdelávacie výstupy 2: Úradná komunikácia s dodávateľmi, odberateľmi a ďalšími externými partnermi organizácie.
Vzdelávacie výstupy 3: Obsluha výpočtovej a kancelárskej techniky
Vzdelávacie výstupy 4: Dodávateľsko-odberateľské vzťahy
Stručná anotácia vzdelávacej jednotky: Odborná komunikácia v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov s možnosťou realizácie prieskumu trhu a konečného spracovania databázy obchodných partnerov.
Výstupy učiteľov sú odrazom cieľov, ktroré sa dosahujú počas hospitácií na vyučovacích hodinách a aj konzultáciách a počas pozorovania dejov vo firmách.

Dopad

Očakávaný dopad vidíme v tom, že prehĺbením spolupráce školy so zamestnávateľmi môžeme zabezpečiť vyššiu kvalitu odborného vzdelávania, prípravy a praktických zručností žiakov orientovaných smerom k vyššej zamestnanosti absolventov. Žiaci, ktorí absolvovali plnohodnotnú prax v zahraničí sa vracajú so skúsenosťami v oblastiach, ktoré im my v našom prostredí nevieme poskytnúť.
Učitelia, ktorí absolvovali hospitácie v ROC a konzultácie vo firmách novozískanými zručnosťami prispievajú ku skvalitňovaniu výchovno-vzdelávacieho procesu na škole.