Odborná prax žiakov Obchodnej akadémie bilingválneho odboru realizovaná v podnikoch v Holandsku prostredníctvom mobilitných projektov Erasmus+.

Ciele, zameranie a valorizácia projektu

 Ciele projektu: 

- Zlepšenie odborných kompetencií / zručností v ekonomickom myslení,
- Zvýšenie sebavedomia študentov, osobných kompetencií a mäkkých zručností,
- Zvýšenie zamestnateľnosti a zlepšenie pracovných perspektív,
- Posilnenie zmysle pre iniciatívu a podnikavosť,
- Zlepšenie jazykových kompetencií,
- Vývoj interkultúrnych pocitov a skúseností,
- Porozumenie fungovania EU prostredníctvom osobnej skúsenosti,
- Pochopenie súvislostí medzi teóriou v odbornom vzdelávaní a praxe s uplatnením sa na trhu práce,
- Modernizácia a medzinárodné otvorenie sa našej školy,
- Použitie ECVET pre hodnotenie a uznávanie kompetencií a zručností absolventov.

TV vysielanie o zahraničnej praxi študentov

 Validácia výstupov: 

Rozvoj európskeho portfólia národných kvalifikačných rámcov posilňuje transparentnosť a porovnateľnosť kvalifikácií v jednotlivých členských štátoch, a zavedením hodnotenia ECVET (Európsky systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu) sa uľahčí prenos vzdelávacích výstupov medzi rozličnými systémami odborného vzdelávania. Jedným z cieľov národných kvalifikačných rámcov je aj zabezpečiť spoľahlivý prenos vzdelávacích výstupov. Vzdelávacie výstupy možno spätne využiť pri definovaní profesijných alebo vzdelávacích štandardov, pri opise vzdelávacích osnov a programov teda pri vytváraní národných kvalifikačných rámcov.

ECVET má riešiť prenos a validáciu vzdelávacích výstupov nadobudnutých počas mobility a zdôrazňuje potrebu vytvoriť a využívať relevantné doklady v tomto procese.

ECVET obsahuje informácie o metódach, procesoch a učebných výstupoch, a do akej miery učiaci sa získal určité vedomosti, zručnosti a kompetencie.

ECVET podporuje valorizáciu vzdelávacej mobility pretože prístup využívajúci vzdelávacie výstupy zabezpečuje lepšie porozumenie a porovnateľnosť kvalifikácií a výstupov medzi krajinami.

Participáciou školy v programe Celoživotného vzdelávania prostredníctvom programu Erasmus+ v projektoch mobility ( stáž jednotlivcov ) "Our Contribution Our Chance" a "Better Practice Deeper Knowledge", zvyšujeme úroveň poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania, ktoré ponúka Obchodná akadémia. Zlepšenie úrovne odbornej prípravy vidíme v súčasnosti v rozširovaní možností získavať pracovné a odborné zručnosti v praxi, čo sa dá efektívne dosiahnuť práve počas stáží v zahraničí, počas ktorej je zreteľne jasné a dokázané aj z predošlých aktivít školy, že účastníci si zlepšujú ako odborné zručnosti, IT kompetencie, tak aj jazykové kompetencie a tzv. soft skills. Pri používaní ECVET budú všetky zainteresované strany (učiaci sa, zamestnávatelia, inštitúcie poskytujúce vzdelávanie a prípravu) jasne rozumieť a mať dôkazy o pridanej hodnote učenia sa.

Prostredníctvom projektov založených na získavaní a výmene skúseností, na výmene žiakov, učiteľov, počas obdobia ich praktickej prípravy sa učitelia Obchodnej akadémie v Rožňave snažia napĺňať ciele, ktoré v oblasti vzdelávania stanovila EK pre vzdelávanie a tiež vláda SR na najbližšie obdobie s cieľom zabezpečiť efektivitu, zvyšovať úroveň odborného vzdelávania so zameraním sa na potreby praktického vzdelávania sa počas štúdia a následne zabezpečiť validáciu dosiahnutých vedomostí, zručností a kompetencií.

Počas praxe v zahraničí žiaci rozvíjajú a upevňujú svoje nielen teoretické poznatky ale predovšetkým praktické zručnosti v prostredí firiem zaoberajúcimi sa medzinárodným obchodom. Vzdelávacie výstupy, to čo sa žiaci reálne naučili a získali, sa odráža v ich hodnotení mentormi vo firmách a prenos a validácia vzdelávacích výstupov je zabezpečená prostredníctvom Európskeho systému kreditov a získaním EUROPASS-u MOBILITA, čím sa uľahčí ich porovnateľnosť v rámci celého Európskeho prostredia.

Prax v zahraničí spolu s jednotným systémom hodnotenia je veľkou devízou pre žiakov Obchodnej akadémie, ktorí v týchto projektoch participujú predovšetkým pre ich profesionálny ale aj osobnostný vývoj.

ECVET - Europass

 V tohtoročnom projekte boli žiaci počas praxe umiestnení vo firmách, v ktorých rozvíjali napríklad tieto profesijné zručnosti: 

- import a export, manipulácia s tovarom,
- riadenie zásob,
- správa a up-date internetových stránok,
- vypracovávanie prieskumov trhu,
- vypracovávanie správ,
- desk research-informácie o spoločnosti,
- administrácia, korešpondencia,
- reorganizácia skladov,
- vytvorenie propagačných materiálov,
- marketing na sociálnych médiách,
- prieskum trhu pre logistiku a predaj,
- spracovanie prijatých dát pomocou IT - Microsoft Office - Word, Excel,
- kontaktovanie poštou (Outlook), plnenie objednávok,
- organizácia a archivácia faktúr,
- vytvorenie cenníka,
- spracovanie prieskum trhu, viacjazyčná komunikáciu so zákazníkmi.

Učitelia, ktorí postupne doprevádzali žiakov na praxi sa zúčastňovali života vo firmách a tiež absolvovali náčuvy na vyučovaní s cieľom prehĺbiť svoje pedagogické schopnosti, pozorovať vyučovacie metódy a formy, pomoc žiakom pri plnení ich povinností a získavať informácie k používaniu ECVET-ov na hodnotenie výstupov z praxe a získať pracovné skúsenosti v medzinárodnom prostredí.


 Aims of the project: 

- improvement of the professional competences/skills in economical thinking,
- improvement of the confidence of our students, personal competences and soft skills,
- enhancement of employability and improvement of career prospects,
- enhancement of sense of initiative and entrepreneurship,
- improvement of the language competences,
- development of intercultural feelings and experience,
- development of the EU understanding/awareness, throughout personal cooperation,
- in understanding the connections between theoretical vocational education and vocational training or the labour market,
- in modernisation and international opening of the institution,
- usage of ECVET for the evaluation and recognition of competences and skills of graduates.

There is a need for improvement in our theoretical vocational education and vocational training for labour market and in our region we found not enough impulses and possibilities for our bilingual students to offer such practice. This way we aim to modernize and internationally open the institution.

These aims we planned to achieve by supporting the international cooperation for our students - throughout internship and by supporting the teachers in gaining and increasing their professionalism in teaching methods. Together with our partners from Netherlands we planned to exchange students and teachers for reaching those aims.

 The frame of this project objectives is set for the good of school and participants and is strictly in accordance with the objectives of Erasmus+ programme as follows: 

- improving the level of key competences and skills of young people, including those with fewer opportunities,
- to promote the participation in the international labour market, at intercultural learning and understanding, and solidarity by increasing learning mobility opportunities,
- to support the development of knowledge, better use of EU transparency and recognition tools and certificates and the dissemination of good practices in the form of ECVET and EUROPASS,
- to enhance entrepreneurship, digital skills and multilingualism - language competences, etc.
- to support young people with fewer opportunities, the whole Gemer region is rated among those with fewer opportunities as it is one of the highest unemployment rate in Slovakia here.

 The school is an educational institution, so the aims could be described as a contribution for: 

1 the participants - producing a high quality of learning processes and learning outcomes, recognition of educational results, intercultural learning and understanding for different cultures,
2 the school - provides an international dimension and improve the school curricula for the needs of future, using the European recognition tools (ECVET and EUROPASS),
3 the teachers - improvement of their professional teaching skills.

 Students will: 

- acquire new skills-fluency in spoken English either in general or economic terms,
- practise reading and writing skills when reading and filling in forms and business documents,
- improve business communication skills,
- know to use proper language at everyday situation,
- understand principles how things work in practice,
- are able to compare conditions and activities,
- draw own conclusions,
- earn working skills by accomplishing tasks,
- are able to cooperate, assist and work in team,
- adapt to new conditions, surrounding and leadership,
- acquire new attitudes and behaviour in new situations they have never been in,
- acquire confidence, independence, team work spirit, promptness and velocity in decision making, responsibility,
- are able to adapt and become flexible,
- are able to respect other people´s diversity, opinions and traditions and become more considerate,
- enhance personal competences such as developing the proactive, self-driven approach and confidence.

Mathematical and digital competence will develop when working on financial management- calculating, budgeting, planning expenses, solving problems, logical and critical thinking, analysing, presenting facts, looking for data and analysing them, evaluating the outcomes and digital competence would be gained through using IT (new PC programmes and applications), working and communicating (e-mail, skype, facebook, instagram..), producing and storing information, using economical programmes at the workplace, building a website, blogs for follow-up activities in dissemination and evaluation.

 The most relevant competences the participants would gain/improve are bound tightly with professional background of the firm they would carry their internship. We concentrate on: 

1 BUSINESS MONITORING
2 TRADING
3 INTERNATIONAL TRADING